Kolommen in de Budget tabel

Documentatie •
In dit artikel

De Budget tabel kolommen lijken erg op de kolommen van de Transacties tabel. In het volgende voorbeeld gebruiken we rekeningen met namen om het makkelijker te maken dit te begrijpen. Als u zelf numerieke rekeningnummers gebruikt blijft u dit gewoon doen.

Voorbeeld Budget tabel

Hierna vindt u de uitleg voor iedere kolom:

 • Datum
  De toekomstige datum waarop u verwacht dat de bewerking plaats zal hebben:
  Als geen exacte datum bekend is, bijvoorbeeld bij maandelijkse verkopen, voer dan de datum van het einde van de maand in.
 • Herhalen
  Voer een herhalingscode in. Zie voor meer informatie Data en herhalingen.
  Bij het berekenen van de prognose maakt het programma intern kopieën van de rijen met opeenvolgende data gebaseerd op de aangegeven herhalingscode.
  • Leeg: er is geen herhaling
  • De eerste rij houdt de aangegeven datum.
  • De data van de gekopieerde rijen wordt oplopend verhoogd zoals gedefinieerd door de herhalingscode.
  • Als de herhaling maandelijks of jaarlijks is in de aangemaakte rijen:
   • Wordt deze in het algemeen op dezelfde dag gebruikt als in de gebruikte kolom.
   • Als de dag door het aantal herhalingen verder is dan het eind van de maand dan wordt de laatste dag van de maand gebruikt.
   • Als de indicatie voor het einde van de maand "ME" of "YE" is dan wordt de laatste dag van de maand gebruikt.
 • Basiscodes voor de herhaling:
  • "D" voor een dagelijkse herhaling (Dag)
  • "W" voor een wekelijkse herhaling (Week)
  • "M" voor een maandelijkse herhaling (Maand)
  • "Y" voor een jaarlijkse herhaling (Jaar)
 • Meervoudige herhalingen
  Als de code voorafgegaan wordt door een getal treedt de herhaling op met een periode die bepaald wordt door het getal vermenigvuldigd met de code.
  • "2M" voor tweemaandelijks
  • "3M" voor kwartaal
  • "6M" voor zes maanden
 • Herhaling met een dag die later is dan het eind van de periode.
  De "M" en "Y "codes met de "E" aan het eind verplaatsen de herhalingsdatum naar het einde van de maand.
  • "ME" maandelijkse herhaling maar met een datum aan het einde van de maand.
   Als u de datum 1-1-2022 invoert zal de volgende datum 28-2-2022 zijn en die daarna 31-3-2022.
   Als de datum 28-2-2022 is zal de volgende datum 31-3-2022 zijn.
  • "3ME" voor een einde van de maand per kwartaal
   Als u begint op 30-6-2022 zal de volgende datum 30-09-2022 zijn.
  • "6ME" voor half jaarlijks einde van de maand.
  • "YE" ieder jaar maar aan het eind van de maand.
   Als de datum 28-2-2022 is zal de volgende datum 28-2-2023 zijn.
  • "5YE" iedere vijf jaar maar aan het eind van de maand.
   Als de datum 28-2-2022 is zal de volgende datum 28-2-2027 zijn.
 • Einde (einddatum)
  • Over het algemeen moet dit veld leeg gelaten worden.
  • Voer de datum in waarna er geen herhaling meer moet zijn.
   Geef bij huur als einddatum de datum aan waarop de huur eindigt.
 • Variant
  Een mogelijke variant van het budget kan hier aangegeven worden, in combinatie met de Extensies.
 • Nieuw Jaar
  Hier kunt u aangeven hoe de overdracht moet plaatsvinden bij het aanmaken van een nieuw jaar
  • Geen waarde: de datum wordt verhoogd met een jaar
  • "1" De datum blijft hetzelfde
  • "2" De transactie wordt niet overgedragen naar het nieuwe jaar.
 • Beschrijving
  Een beschrijvende tekst voor de bewerking die in de rekeningentabel staat.
  U kunt berekeningsformules gebruiken door de waarde ${} in te voeren (zie Javascript template literals (Engelstalig)).
  Wanneer de rekeningkaart wordt aangemaakt wordt de formule opgelost en het resultaat weergegeven.
  Bijvoorbeeld de tekst "Bedrag ${10+20} jaar" wordt "Bedrag 30 jaar".
  U kunt alle formules gebruiken maar om verwarring te voorkomen wordt het aanbevolen het toekennen van waarden te vermijden in de kolom Beschrijving.
 • Debet rekening en Credit rekening, KP1, KP2, KP3
  Precies zoals in de Transacties tabel gebruikt u deze kolommen om te bepalen op welke rekeningen de boeking moet worden gedaan.
  U kunt ook segmenten en kostenplaatsen gebruiken om een budget per segment of per kostenplaats te krijgen. Op deze manier kunt u ook een budget voor segmenten en kostenplaatsen/winstcentra aanmaken.
 • Hoeveelheid
  De hoeveelheid, vermenigvuldigd met de prijs per eenheid, levert het totaalbedrag op. (zie Hoeveelheid en prijs kolommen).
 • Eenheid
  In deze kolom kunt u de hoeveelheidsbeschrijving invoeren bijvoorbeeld m3, ton, stuks, ...
 • Prijs/Eenheid
  De prijs per eenheid, vermenigvuldigd met de hoeveelheid, levert het totaalbedrag op.
  • In Inkomsten & Uitgaven boekhoudbestanden moet u de prijs per eenheid negatief invoeren (met een min teken), om het bedrag in de Uitgaven kolom terecht te laten komen.
 • Formule (in basis valuta)
  In deze kolom kan de gebruiker rekenformules, in Javascript, en functies van de Banana Extensies, invoeren.
  Als er een formule aanwezig is (of wat voor tekst dan ook) wordt de waarde van de kolom Bedrag ingevuld volgens het resultaat van de formule. Zie in de volgende punten hoe dit gebruikt wordt.
  • In een dubbel boekhouden boekhoudbestand moet het resultaat van de formule altijd een positief bedrag zijn
  • In een Inkomsten & Uitgaven boekhoudbestand wordt het resultaat beschouwd als inkomsten als het positief is, als het negatief is wordt het beschouwd als uitgaven.
 • FormulaBegin
  De tekst die u in deze kolom invoegt wordt ingevoegd vóór de tekst die in de Formule wordt gebruikt en vervolgens gebruikt voor de berekening.
  Het belangrijkste gebruik van de FormulaBegin is het invoegen van een variabele instelling zoals "A=", in de Formule wordt dan alleen de waarde ingevoegd, zodat die gemakkelijker te wijzigen is.
 • Bedrag (in basis valuta)
  Het bedrag dat gebruikt wordt voor de prognose.
  Als in de rij een herhaling voorkomt wordt het bedrag alleen in de eerste transactie aangegeven; de bedragen van de volgende transacties worden getoond in de rekeningkaart.
  Het bedrag wordt automatisch berekend in de volgende gevallen:
  • Als er een waarde in de Hoeveelheid of Prijs/Eenheid kolommen staat wordt het bedrag automatisch berekent op basis van de inhoud van deze twee kolommen.
   • In een dubbel boekhouden boekhoudbestand is het resultaat een positief bedrag
   • In een Inkomsten & Uitgaven boekhoudbestand wordt het resultaat beschouwd als inkomsten als het positief is, als het negatief is wordt het beschouwd als uitgaven.
  • Als een formule is ingevoerd is het bedrag het resultaat van de formule.
   Formules gaan boven de hoeveelheid en prijs/eenheid berekening.
 • Totaal kolom
  Dit is de som van de bedragen van de herhalende rijen die een onderdeel zijn die vallen binnen de Boekhoud-, plannings- en prognoseperiode die is ingesteld in de bestandseigenschappen.
  Als er geen datum is of de begin- of einddatum vallen buiten de boekhoudperiode dan blijft deze kolom leeg.

 

Kolommen in inkomsten en uitgaven boekhouding

Voor de Cash Manager en de inkomsten en uitgaven boekhouding worden de bedragen ingevoerd in de kolommen Inkomsten en Uitgaven.

 • Kolommen Inkomsten en Uitgaven
  De budgetbedragen worden ingevoerd in de kolommen Inkomsten en Uitgaven.
 • Gebruik van de kolommen Hoeveelheid, Prijs en Formule.
  Als het programma automatisch het bedrag gebaseerd op de kolommen Hoeveelheid, Prijs of Formule berekent wordt het resultaat weergegeven in de kolom Inkomsten als het positief is en in de Uitgaven kolom als het negatief is.
  In de kolommen Hoeveelheid en Prijs kunt u positieve en negatieve waardes invoeren.

Kolommen in vreemde valuta boekhouding

 • Bedrag in rekeningvaluta
  Dit is het bedrag in de munteenheid van de transactierekening (zie vreemde valuta transacties).
  Dit bedrag wordt gebruikt om de waarde in basis valuta te berekenen met de aangegeven wisselkoers.
  Als er een formule is, is de waarde het resultaat van de formule berekening.
  Als de rij een herhaling bevat wordt het bedrag van de eerste transactie aangegeven.
 • Formule bedrag rekeningvaluta
  Een berekeningsformule kan worden ingevoerd.
  Als de regel een herhaling bevat wordt het bedrag van de eerste transactie weergegeven. De bedragen van opvolgende herhalingen zijn zichtbaar in de rekeningkaart.
 • Wisselkoers
  De wisselkoers wordt gebruikt om het bedrag in de rekeningvaluta om te zetten in de basisvaluta.
 • Totaal bedrag in rekeningvaluta
  Dit is het totaal van de bedragen in de herhaalde regels in de rekeningvaluta waarvan de datum valt binnen de boekhoudperiode gedefinieerd in de bestandseigenschappen.
  Als er geen datum is of de begin- of einddatum zijn buiten de boekhoudperiode dan blijft deze kolom leeg.

Zie ook: Tutorial File Budget Formulas For Multi-Currency Financial Planning (Engelstalig).

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email