Budgettransacties

Documentatie •
In dit artikel

Bij het maken van financiële prognoses, gebaseerd op de methode van het dubbel boekhouden, worden transacties ingevoerd in de budgettabel. Hierbij worden de bron- en de bestemmingsrekeningen voor iedere transactie aangegeven. Het programma heeft de informatie die nodig is om de balans en de resultatenrekening te maken. Deze hebben echter betrekking op de toekomst en niet het verleden.

Wanneer men in Excel budgetteert wordt de resultatenrekening eerst opgezet, daarna worden de inkomsten en kosten opgesomd. In het algemeen worden het liquiditeits- en inversteringsplan pas later gemaakt en in aparte werkbladen.
Bij het maken van prognoses met de methode van het dubbel boekhouden gaan we te werk alsof we een boekhouding doen in de toekomst. Alle transacties die naar verwachting zullen plaatsvinden, zullen worden opgesomd. Het programma maakt dan automatisch de balans en resultatenrekening voor de aangegeven periode(s).

Structuur van de budgettransacties

Voor het opstellen van een financieel plan gaan we over het algemeen uit van een lijst met de verschillende elementen in de volgende indeling:

 • Kapitaalinjecties.
 • Kapitaalinjecties door derden.
 • Opstellen van uitgaven.
 • Investeringen.
  In meubilair, gereedschap.
 • Terugkerende vaste lasten.
  Rente, personeel, sociale lasten, energie, abonnementen.
 • Terugkerende inkomsten.
 • Variabele inkomsten.
 • Seizoensgebonden omzet.
 • Variabele lasten.
  Commissies, kosten van de verkochte goederen en andere kosten, die verband houden met de verwachte omvang van de inkomsten.
 • Einde jaars transacties.
  Afschrijving, belastingen, rente van leningen, dividenden.

Op het moment dat u verkopen en variabele kosten invoert heeft u al de structuur van de kosten en het kapitaal. U weet dan meteen of het bedrijf met de verwachte omzet genoeg winst en liquiditeit kan genereren om zijn voortbestaan in de toekomst te garanderen.

Kolommen Bedrag en Formule

In de regel gebruikt u eenvoudig de kolom Bedrag om een budget op te stellen.
Voor uitgebreidere schattingen is er de mogelijkheid om hoeveelheden, eenheidsprijzen of formules te gebruiken. Het programma rekent automatisch het bedrag uit in de kolom Bedrag.

Kolom Bedrag en formule in de Budgettabel

Prognoses bijwerken

Dankzij de mogelijkheid om met de methode van het dubbel boekhouden iedere bewerking in detail aan te geven wordt het makkelijker om de prognose bij te werken en te verbeteren. In het begin worden schattingen voor verschillende kosten of investeringen ingevoerd. Naarmate u dichter bij de uitvoeringsfase komt en er meer nauwkeurige gegevens zijn, vervangt u de eerder ingevoerde gegevens. Zelfs als het bedrijf is gestart en exacte gegevens bekend zijn kan de prognose eenvoudig worden bijgewerkt.Er zijn daardoor nauwkeurige en betrouwbare indicaties over de winstgevendheid en de liquiditeit beschikbaar.

 

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email