Nieuw jaar aanmaken | Dubbel boekhouden

Documentatie •
In dit artikel

Het commando nieuw jaar aanmaken creëert een bestand voor het nieuwe jaar op basis van het boekhoudbestand dat wordt afgesloten. Het commando wijzigt het huidige bestand niet, zodat het zonder gevolgen kan worden uitgevoerd.

Logica van de overgang naar het nieuwe jaar

Met Banana Boekhouding heeft u voor elk jaar een apart bestand. Wanneer het nieuwe jaar begint, is de operationele logica als volgt:

 • Met het commando Nieuw jaar aanmaken, maakt het programma een nieuw bestand voor het jaar aan, met hetzelfde rekeningschema, dezelfde instellingen en saldi van het lopende jaar dat op het punt staat te worden afgesloten.
  • Zodra het nieuwe jaarbestand is gecreëerd, sla het op met een nieuwe naam.
  • De handeling van het aanmaken van het nieuwe bestand kan worden herhaald indien u besluit het bestand niet op te slaan.
 • U kunt aan beide bestanden tegelijk werken:
  • In het nieuwe worden de transacties van het nieuwe jaar ingevoerd. Het zal ook mogelijk zijn wijzigingen aan te brengen in het rekeningschema, de BTW of andere, zonder dat het vorige jaar wordt beïnvloed.
  • In het dossier van het vorige jaar worden de transacties verder ingevoerd om het jaar af te sluiten en de typische afsluitende verrichtingen uit te voeren, saldi te verifiëren, rapporten af te drukken, enz.
 • In het bestand van het nieuwe jaar worden, met het commando Acties → Beginsaldi bijwerken de wijzigingen die in het bestand van het vorige jaar werden aangebracht, hervat. Deze operatie moet worden uitgevoerd ten laatste wanneer er geen wijzigingen meer zijn in het vorige jaar.

Zodra het Bestand voor het nieuwe jaar is aangemaakt, zullen degenen die geabonneerd zijn op het Professional Plan van Banana Boekhouding Plus, het bericht Advanced Plan in demonstratiemodus zien. Deze melding zal verschijnen in het Info venster onderaan het scherm en zal pas verdwijnen bij het bereiken van 70 transactieregels in de Transactions tabel.

Controleren en afsluiten van de boekhouding van het vorige jaar

Alvorens de beginsaldi bij te werken, is het belangrijk dat u alle controles, verificatiebewerkingen en alle boekingen ter afsluiting van het boekjaar hebt uitgevoerd, om verschillen tussen de eindsaldi van het lopende jaar en de beginsaldi voor het volgende jaar te voorkomen. Raadpleeg de pagina:

Bewerkingen uitgevoerd door het commando Nieuw jaar aanmaken

Het Nieuw jaar aanmaken... commando voert de volgende bewerkingen uit, rekening houdend met de door de gebruiker ingestelde parameters

 • Maakt een nieuw bestand aan (zonder naam) met het rekeningschema en de instellingen van uw huidige bestand, maar zonder transacties.
 • Kopieert de gegevens van de Saldo kolom van uw huidige bestand naar de Opening kolom van het nieuwe bestand (alleen voor de geselecteerde klassen)
 • Telt de winst of verlies van het vorige jaar op bij het beginsaldo van de aangegeven rekening of rekeningen voor de uitsplitsing (gewoonlijk wordt de rekening voor overgedragen winst / verlies aangegeven).
 • Kopieert de gegevens van de Saldo kolom van uw huidige bestand naar de Vorig Jaar kolom van het nieuwe bestand (voor alle rekeningen).
 • Werkt de Bestands en boekhoudingseigenschappen van het bestand bij:
  • Stelt de begin- en einddatum in, waarbij 1 jaar wordt toegevoegd aan de bestaande.
  • In de sectie Opties, stelt de bestandsnaam van het vorige jaar in en activeert de optie om de transacties van het vorige jaar te gebruiken voor autoaanvulling.
 • Voert in een Vreemde valuta boekhouding de slot wisselkoersen van het vorige jaar in als opening wisselkoersen..
 • Als er gegevens in de Budgettabel staan, worden de transactierijen overgenomen in het nieuwe jaar, rekening houdend met de instellingen.
 • Als de optie Segmenten is geactiveerd worden openingstransacties voor de segmenten aangemaakt.

Dialoog Nieuw Jaar aanmaken

In het dialoogvenster Nieuw jaar aanmaken kunt u de parameters opgeven voor het aanmaken van het bestand voor het nieuwe jaar:

create new year

Beginsaldi van de rekeningen overbrengen

De beginsaldi van de geselecteerde opties worden overgebracht.

Balans
Toont de saldi van activa-, passiva- en aandelenrekeningen. Deze optie moet over het algemeen geactiveerd zijn.

Winst- en Verliesrekening (niet aangeraden)
De saldi van de uitgaven- en inkomstenrekeningen moeten NIET worden overgedragen naar het nieuwe jaar.
Deze optie wordt alleen gebruikt in speciale gevallen. Activeer deze optie alleen als u weet wat u doet.

Buiten de balans om
Toont rekeningen met BKlasse (5 en 6)

Kostenplaatsen
Deze moeten worden geactiveerd als de kostenplaatsen worden gebruikt om posten te beheren die doorlopen in de tijd zoals klanten, leveranciers en partners.

Kostenplaatsen KP1
Deze beginnen met een punt ".".

Kostenplaatsen KP2
Deze beginnen met een komma ","

Kostenplaatsen KP3
Deze beginnen met een puntkomma ";".
Voor meer informatie zie pagina Kostenplaatsen en Winstcentra.

Segmenten

De beginsaldi van de segmenten worden gecreëerd met openingstransacties in de transactietabel.

 • Voor meer informatie zie pagina Segmenten.
 • Het programma maakt transacties aan voor iedere rekening en segment die overeenkomen daarmee de exacte situatie van het vorige jaar reproducerend.
 • Het wordt aanbevolen om de beginsaldi van de segmenten niet in te voeren in de kolom Opening. Als dit is gedaan in het vorige jaar laat het programma het saldo opnieuw zien in de kolom Opening van het nieuwe jaar.

Let op: verrekeningen, zoals het opnemen en afsluiten van overgangsrekeningen, deze moeten handmatig worden ingevoerd.

Winst/Verlies toewijzen

Wanneer de beginsaldi naar het nieuwe jaar worden overgedragen, worden de overgedragen winstrekeningen bij de vermelde cijfers opgeteld.

Toe te wijzen totaal
Het programma geeft het winst/verlies bedrag aan dat verdeeld moet worden.

Rekeningen
Selecteer de rekening(en) (maximaal drie) waarin het bedrijfsresultaat moet worden verdeeld. Als er meerdere rekeningen voor de toewijzing van het financiële jaarresultaat zijn moet het bedrag handmatig in de bijbehorende velden ingevoerd worden.

Als maar één rekening wordt geselecteerd wordt het bedrag automatisch ingevoerd. Het programma werkt de beginsaldi automatisch bij. Het totaal van de Activa zal precies overeenkomen met het totaal van de Passiva.

De toewijzing van het resultaat van de boekhoudperiode aan meer dan drie rekeningen.
Wijs in dit geval het resultaat van de boekhoudperiode automatisch toe aan de overgedragen Winst- en verliesrekening zoals gebruikelijk, en ga verder met het aanmaken van het nieuwe jaar.
Voer in de Transacties tabel van het nieuwe jaar (nieuw bestand) een meervoudige boeking uit om het bedrijfsresultaat van de overgedragen winst- of verliesrekening aan de gewenste rekeningen toe te wijzen.

Uitstellen van de toewijzing van de winst of het verlies van het jaar
Indien u het resultaat van het jaar nog niet wenst toe te wijzen, kunt u toch overgaan tot het aanmaken van het nieuwe jaar, door op de OK knop te klikken. Daarna kunt u overgaan tot de toewijzing van het bedrijfsresultaat via het menu Acties → Beginsaldi bijwerken. Het programma toont hetzelfde venster dat verschijnt met het commando Nieuw jaar aanmaken.

Sla het nieuwe bestand op

Het programma maakt een nieuw boekhoudbestand aan voor het nieuwe jaar:

U moet daarna de bestandseigenschappen compleet maken en het bestand opslaan met een nieuwe naam.

 • Bevestig de Bestands en boekhoudingseigenschappen voor het nieuwe jaar. Het programma gebruikt de kopteksten van het vorige jaar en voert automatisch de begin- en einddatum van het nieuwe jaar in.
 • Geef via BestandOpslaan als... de map aan waar het nieuwe boekhoudbestand opgeslagen moet worden. Wij raden u aan de bedrijfsnaam en het jaar als naam in te voeren.
  Zie ook Beheer boekhoudbestanden

Als er verschillen zijn of andere problemen kunt u het aangemaakte bestand ook niet opslaan en de bewerking om een nieuw jaar aan te maken later herhalen.

Beginsaldi bijwerken

Nadat u de laatste wijzigingen van het vorige jaar hebt ingevoerd, gebruikt u het commando Acties → Beginsaldi bijwerken, om de openingssaldi op te halen en de winst van het vorige jaar opnieuw toe te wijzen.

Deze operatie kan verschillende keren worden herhaald en kan veilig worden uitgevoerd, aangezien de integriteit van de gegevens tijdens de overgang gewaarborgd is en er geen informatie verloren gaat.

Indien u wenst over te schakelen naar een ander type boekhouding voor het nieuwe jaar (met vreemde valuta of met BTW) gaat u verder met het aanmaken van het nieuwe bestand en gebruikt u vervolgens het commando Extra → Naar nieuw bestand converteren.

Indien u een kopie van het bestand wenst te maken, zonder de saldi over te dragen, gebruik dan het commando Extra → Copie bestand creëren

Wijzigen van overgedragen saldi

Zodra de saldi naar het nieuwe jaar zijn overgedragen (nieuw bestand), kunnen de beginsaldi, indien nodig, handmatig worden gewijzigd door de bedragen in de volgende kolommen te wijzigen:

 • Kolom Opening van de rekeningentabel.
 • Kolom Vorige voor saldi die betrekking hebben op het vorige jaar.
 • In de transactietabel voor segmenten.

Als u veranderingen hebt gemaakt in het bestand van het vorige jaar klikt u op menu Acties → Beginsaldi bijwerken om de saldi over te dragen.

help_id
DlgDoppiaRiportaSaldi
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email