Wisselkoersafwijkingen

Documentatie •
In dit artikel

Transacties aanmaken voor wisselkoersverschillen

Zie voor de theorie pagina Herwaarderingen en wisselkoersverschillen (Engelstalig) .

 • De wisselkoersverschillen transacties zijn voor het in evenwicht brengen van het saldo van de vreemde valuta rekening met het saldo dat berekend is in basisvaluta. In essentie is het een kwestie van aanpassing van de bedragen in de basisvaluta rekening houdend met wisselkoersverlies of -winst als gevolg van variatie in de wisselkoersen.
 • Als deze wisselkoersverschillen niet worden geboekt kunnen er verschillen in de beginsaldi van het volgende jaar ontstaan.
 • De wisselkoersverschillen kunnen worden berekend aan het eind van de jaarafsluiting of gedurende de boekhoudperiode (bijvoorbeeld aan het eind van een kwartaal). In dit geval kunnen de historische wisselkoersen nuttig zijn omdat u daarmee verschillende wisselkoersen kunt hebben op specifieke data.
 • Het programma berekent het wisselkoersverschil op basis van de saldi op de gespecificeerde datum. Het is daardoor mogelijk het wisselkoersverschil te berekenen op een specifieke datum, zelfs als u boekingen na die datum gedaan heeft.
 • Zie voor meer uitleg de pagina Wisselkoersafwijkingen niet geboekt.
 • Wisselkoersverschillen worden niet berekent op de rekeningen die tot de winst en verliesrekening behoren.
  Wisselkoerswinsten/-verliezen, die voortvloeien uit wisselkoersverschillen, zijn financiële en geen exploitatieposten en worden derhalve niet opgenomen in de bepaling van het bedrijfsresultaat of de winst- en verliesrekening.

Dialoogvenster Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking...

Het commando Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking... van het menu Acties berekent de herwaarderingen voor vreemde valuta rekeningen.

Voorbeeld dialogvenster Aanmaken transactie voor wisselkoersverschil

Datum van de transacties voor de wisselkoersafwijkingen

Het programma is in staat het wisselkoersverschil te berekenen op een datum zelfs als er boekingen na die datum zijn.

 • Voer de datum in die uw wisselkoersafwijkingen transacties moeten hebben.
  • Het programma stelt de einddatum van de maand voor waarin de laatste transactie is ingevoerd.
  • Als er transacties zijn voor wisselkoersafwijkingen met dezelfde datum vraagt het programma of deze vervangen moeten worden. Het programma beschouwt de transacties voor wisselkoersafwijkingen als bestaand als deze dezelfde datum, doc, beschrijving, rekenigen en valuta hebben en als er geen bedrag staat in de rekening valuta.

Documentnummer

Voer het documentnummer in dat uw wisselkoersafwijking transacties moeten hebben.

Historische wisselkoersen gebruiken (wisselkoers rijen met datum)

 • Gebruik als deze optie niet geactiveerd is
  • Als er in uw wisselkoerstabel geen historische wisselkoersen (wisselkoersen met een datum) zijn is deze optie niet geactiveerd.
  • Het programma gebruikt de wisselkoers van de rijen zonder datum in uw wisselkoerstabel.
  • Als u historische wisselkoersen gebruikt voor de jaarafsluiting moet u erop letten dat de gebruikte wisselkoers dezelfde is als de huidige.
 • Gebruik als deze optie geactiveerd is
  • Het programma geeft de datum van de wisselkoers, gevonden in de wisselkoerstabel, die gebruikt wordt om het wisselkoersverschil te berekenen.
   Dit wordt de wisselkoers met een datum gelijk aan of eerder dan de aangegeven datum.
  • We raden aan deze optie niet te activeren bij het berekenen van wisselkoersverschillen bij de jaarafsluiting.
  • Bij het boeken van wisselkoersverschillen bij de jaarafsluiting moet de historische wisselkoers hetzelfde zijn als de huidige wisselkoers, anders krijgt u een foutmelding dat de wisselkoersverschillen niet bere

Waardes die gebruikt worden om de transacties aan te maken

Voor meer informatie verwijzen we naar onze pagina Vreemde valuta transacties.

Bedrag van de transactie

 • Transacties voor de wisselkoersafwijkingen worden alleen aangemaakt voor de rekeningen in vreemde valuta die een afwijkend saldo hebben in basisvaluta vergeleken met het berekende saldo op een specifieke datum.
 • Voor het bedrag in basisvaluta wordt het verschil tussen rekeningsaldo in basisvaluta en het rekeningsaldo in vreemde valuta, omgerekend naar basisvaluta, gebruikt.

Rekeningsaldo

Voor de berekening van de wisselkoersafwijkingen worden de saldi in de rekeningvaluta en in basisvaluta, op de gespecificeerde datum, gebruikt.

Wisselkoerswinst en wisselkoersverlies rekeningen

Als wisselkoerswinst en -verlies rekeningen worden gebruikt, in de volgende volgorde:

 1. De rekeningen ingevoerd in de specifieke kolom van het rekeningschema met vreemde valuta.
 2. De wisselkoers winst & verlies rekeningen aangegeven in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen.

Positie van de ingevoerde rijen

Wanneer u zich in de Transactietabel bevindt terwijl u dit commando uitvoert worden de rijen ingevoegd op de positie van de cursor.
Anders worden ze ingevoegd aan het eind van de transactietabel of op de positie van bestaande transacties in het geval dat ze deze vervangen.

Voordat u het commando gebruikt

 1. Zorg ervoor dat de Wisselkoers winst en verlies rekening worden aangegeven via Bestands- en boekhoudingseigenschappen... van het menu Bestand, sectie Vreemde Valuta. Het is ook mogelijk dezelfde rekening voor zowel wisselkoers winsten als wisselkoers verliezen aan te geven.
 2. Zorg ervoor dat de rekeningen in vreemde valuta worden bijgewerkt en dat de saldi in vreemde valuta van deze rekeningen (bijvoorbeeld bankrekeningen) overeenkomen met de saldi aangegeven door de bank.
 3. Werk de huidige wisselkoersen van de Wisselkoerstabel bij.
  U moet de slotkoersen of die van een periode-einde aangeven in de rijen zonder een datum in de Wisselkoers kolom (verander niet de begin wisselkoers in de K.Opening kolom). Om de Wisselkoersafwijkingen te berekenen gebruikt het programma de wisselkoersen van de rijen zonder een datum. Als deze laatste er niet zijn geeft het programma een foutmelding.

Voorbeeld wisselkoerstabel

Wisselkoersen voor het Nieuwe Jaar

Om de Beginsaldi van het Nieuwe Jaar in basisvaluta exact te laten overeenkomen met de Eindsaldi van het voorafgaande jaar moeten de Openingskoersen van het Nieuwe Jaar, aangegeven in de Wisselkoerstabel, hetzelfde zijn als die worden gebruikt voor het afsluiten van de boekhouding, dus:

 • De slotkoersen moeten worden aangegeven in de Wisselkoers kolom van de rijen zonder een datum;
 • De openingskoersen moeten worden aangegeven in de K.Opening kolommen van de rijen zonder een datum.

De procedure om een nieuw jaar aan te maken of om de beginsaldi bij te werken kopieert de sluitingssaldi (Wisselkoers kolom, rijen zonder een datum) van het vorige jaar in de openingskoersen (Wisselkoerstabel, K.Opening kolom, rijen zonder een datum) van het bestand van het nieuwe jaar.

Wisselkoersverschillen bij kostenplaatsen

Het commando Transacties aanmaken voor wisselkoersverschillen... neemt geen wisselkoersverschillen mee die aanwezig zijn in kostenplaatsen in valuta anders dan de valuta van de boekhouding. Deze verschillen moeten handmatig worden geboekt aan het eind van het jaar. De transacties moeten alleen het bedrag in de valuta van de boekhouding weergeven; geef dit bedrag eerst aan, en daarna de betrokken kostenplaats en zijn valuta. Als de valuta wordt ingevoerd wordt het bedrag in de valuta van de boekhouding verwijderd en moet dan opnieuw worden ingevoerd.

 

help_id
dlgcreadifferenzecambio
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email