Het rekeningschema met vreemde valuta

Documentatie •
In dit artikel

Het Rekeningschema van de vreemde valuta boekhouding is hetzelfde als dat van een boekhouding zonder vreemde valuta, behalve voor specifieke dingen die hierna aangegeven worden.

Basis valuta

In de Bestand → Bestands- en boekhoudingseigenschappen moet de basis munteenheid worden gedefinieerd.

Vreemde valuta

Vreemde valuta rekeningen worden gedefinieerd en de rekeningentabel. Voor iedere vreemde valuta rekening moet het symbool van de vreemde valuta worden ingevoerd in de kolom Valuta.

In de wisselkoersen tabel moet het vreemde valuta symbool en de openingskoers worden ingevoerd voor iedere vreemde valuta.

In het voorbeeld hieronder is de basis munteenheid de EUR die, zoals u ziet, in de kolomkoppen getoond wordt van de kolommen met de bedragen in basis valuta.

Valutarekening

Iedere rekening heeft een valuta symbool dat hetzelfde kan zijn als de basis valuta of een valuta symbool dat verschilt van de basis valuta zoals aangegeven in de Wisselkoers tabel.
 

Activa en passiva rekeningen, anders dan in basis valuta (EUR in het voorbeeld), kunnen ook in andere valuta opgegeven worden.
Voorbeeld rekeningtabel, vreemde valuta boekhouding

De Lasten en Baten rekeningen, anders dan in basis valuta (EUR in het voorbeeld), kunnen ook in andere valuta opgegeven worden.

Voorbeeld rekeningen in vreemde valuta

Uitleg van de kolommen van de vreemde valuta boekhouding

Valuta
Voer het symbool van de rekeningvaluta in. Voor vreemde valuta boekhoudingen moet het symbool ook aanwezig zijn in de wisselkoerstabel.

Opening valuta
Het beginsaldo wordt voor iedere rekening ingevoerd of het nu een basisrekening of een rekening in vreemde valuta is.

Het beginsaldo in basis valuta

 • Een beveiligde kolom berekend door het programma.
 • Het beginsaldo in basisvaluta wordt berekend door het programma.
 • Voor rekeningen in basisvaluta wordt het beginsaldi van de kolom Opening valuta weergegeven.
 • Voor rekeningen in vreemde valuta wordt het saldo van de kolom Opening valuta weergegeven omgezet met de wisselkoers uit de wisselkoers tabel aangegeven in een rij zonder datum in de kolom Opening.

Saldo Valuta

 • Beveiligde kolom gebruikt door het programma.
 • Het saldo wordt berekend uit het beginsaldo en de bedragen van de invoer in basis en vreemde valuta. Voor rekeningen in vreemde valuta wordt het saldo omgezet volgens de wisselkoers uit de wisselkoerstabel.
 • Voor rekeningen in vreemde valuta wordt het saldo omgezet volgens de wisselkoers in de wisselkoerstabel.

Saldo

 • Beveiligde kolom gebruikt door het programma.
 • Het saldo wordt berekend door het programma en komt overeen met de som van het beginsaldo (voor rekeningen in vreemde valuta is dit het saldo omgezet in basisvaluta) en de bedragen van de transacties in basisvaluta en in vreemde valuta (bedragen omgezet volgens een wisselkoers uit de wisselkoerstabel).

Saldo berekend

 • Beveiligde kolom gebruikt door het programma.
 • Dit is het valuta saldo van de rekening omgerekend met de huidige wisselkoers (wisselkoers uit de wisselkoerstabel aangegeven in een rij zonder datum).
 • In deze kolom kunnen de de valuta rekening saldi, omgerekend naar basis valuta, verschillen van die in de kolom Saldo omdat er wisselkoersverschillen zijn.

Wisselkoersverschillen rekening

 • Zichtbaar in de weergave Andere.
 • In deze kolom kunt u, voor specifieke rekening/rekeningen, een rekening wisselkoerswinst en -verlies invoeren. De aangegeven rekening wordt gebruikt door de procedure Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking, en wordt gebruikt in plaats van de rekening wisselkoerswinst en -verlies ingevoerd in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen.
  In de kolom Rekening Wisselkoersafwijking kan men aangeven:
  • "0;0" Dit betekent dat er voor deze rekening geen wisselkoersafwijkingen berekend moeten worden.
  • Twee rekeningen gescheiden door een punt-komma, "Rekening Wisselkoersverlies;Rekening Wisselkoerswinst", bijvoorbeeld "6949;6999"
   Als er een wisselkoersverlies is wordt de eerste rekening gebruikt, gaat het om een wisselkoerswinst dan de tweede.
  • "Eén enkele rekening" bijvoorbeeld "6949"
   Deze rekening wordt zowel gebruikt voor een wisselkoerswinst als voor een wisselkoersverlies.

Beginsaldi

Informatie over het invoeren van de beginsaldi in een vreemde valuta boekhouding is te vinden op de pagina Beginsaldi in de vreemde valuta boekhouding.

Wisselkoerswinst- en wisselkoersverlies rekeningen

In het Rekeningschema moet men de standaard rekeningen invoeren voor de wisselkoerswinst of het wisselkoersverlies; deze worden aangegeven in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen (vreemde valuta).

De rekeningen voor de wisselkoersverschillen moeten de BClasse 3 (Lasten) of 4 (Baten) hebben.

Voorbeeld weergave Andere voor vreemde valuta

 

Herwaarderingsrekeningen en historische wisselkoersen

Wisselkoersen variëren. De werkelijke waarde van het saldo in de rekening valuta varieert daarom afhankelijk van de vreemde valuta variatie.

Het basis valuta bedrag van een rekening wordt berekend door de opening wisselkoers te gebruiken en de wisselkoersen die worden aangegeven in de transacties. Omdat deze waarde overeenkomt met de tegenwaarde van de huidige wisselkoers moet de rekening geherwaardeerd worden.

De herwaardering gebeurt door het berekenen van de wisselkoers verschillen.

Met de automatische berekening van wisselkoersverschillen voert de software een bedrag in basis valuta in wisselkoersverschil) zodat de saldi in basis valuta overeenkomen met de tegenwaarde (berekend saldo).

Deze afstemming wordt gedaan aan het eind van het jaar voordat de rekeningen gesloten worden of wanneer u de balans wilt afdrukken met wisselkoers waardes die overeenkomen met de huidige werkelijkheid. Zie het commando Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking.
Er zijn rekeningen (bijvoorbeeld gerelateerd aan investeringen) waarvoor een zo-genoemde historisch wisselkoers wordt gebruikt. Met een historische wisselkoers bedoelen we een wisselkoers die niet verandert in de loop van de tijd.
 

Er zijn twee manieren om wisselkoersen te hebben die niet veranderen:

 • Maak een extra valuta symbool (bijvoorbeeld EUR2) aan in de Wisselkoerstabel waarop altijd dezelfde wisselkoers wordt toegepast.
  • Geef in de beschrijving van de munteenheid aan dat dit om een historische wisselkoers gaat.
  • Deze valuta moet dan worden gebruikt voor de rekening met de historische wisselkoers en uiteraard ook in de boekingen op de rekening
  • Maak een nieuw valuta symbool aan voor iedere rekening met een andere historische wisselkoers.
  • U kunt zo veel valuta symbolen aanmaken als u nodig heeft voor de diverse rekeningen met historische wisselkoersen.
  • Verander de wisselkoers van de rekening historische wisselkoersen als er extra aan- of verkopen zijn die een aanpassing van de waarde vereisen en maak ook een transactie aan voor de wisselkoerswinst of -verlies.
 • Beginsaldi invoeren als openingstransacties.
  • In plaats van de kolom Openingsaldi te gebruiken worden de beginsaldi ingevoerd als transacties. U kunt de openingskoers gebruiken die u wilt.
  • In de kolom Wisselkoersverschil voert u de waarde "0;0" in waarmee u aangeeft dat de rekening niet moet worden geherwaardeerd.

Groep totalen in vreemde valuta

Doorgaans hebben de kolommen in vreemde valuta geen totalen omdat het geen zin heeft totalen te berekenen voor waardes in verschillende valuta.

Als u een groep heeft die alleen rekeningen heeft in een specifieke valuta kan het valuta symbool worden aangegeven op groepsniveau in de Rekeningentabel en telt het programma deze bedragen op. Als er rekeningen zouden zijn met verschillende valuta symbolen zouden er geen bedragen worden weergegeven (het programma zou ook geen fout melden).

 

help_id
multicurrency::accounts
Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email