En este artículo

  Boekhouding PKN wijkgemeente volgens FRIS 2019

  Nederland
  Dubbel boekhouden
  Non-Profit

  Speciaal voor gebruik in PKN kerkgemeenschappen. Het rekeningschema is gebaseerd op het model van de Protestantse Kerk in Nederland, volgens FRIS 2019. Een speciale afdruk van de Jaar- en Exploitatie Rekening, die nagenoeg exact de door FRIS gevraagde gegevens weergeeft, is in het bestand als compositie opgeslagen. Met voorbeeldtransacties, budget-tabel en enkele budget voorbeeldtransacties.

  Abrir en Banana WebApp

  Abra Banana Accounting Plus en su navegador sin necesidad de instalación. Personaliza la plantilla, introduce las transacciones y guarda el archivo en tu ordenador.

  Open tutorial in WebApp

  Template documentation

  Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand beginnen.

  Template preview

  Kerk xxxx

  Boekhouding 2019

  Basisvaluta: EUR

  Dubbel boekhouden

  Tabel: Rekeningen
  Groep Beschrijving Tel Op In Gr1
      BALANS    
           
      ACTIVA    
           
      00 Onroerende zaken    
    00.10 monumentale kerkgebouwen 0  
    00.20 niet monumentale kerkgebouwen 0  
    00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 0  
    00.40 pastorie(ën) 0  
    00.50 kosterswoning(en) 0  
    00.60 overige monumentale gebouwen 0  
    00.70 overige bebouwde eigendommen 0  
    00.80 onbebouwde eigendommen 0  
  0   totaal 00 1 1
           
      01 Installaties en inventarissen    
    01.10 installaties in kerkelijke gebouwen 01  
    01.20 installaties in overige gebouwen 01  
    01.30 inventarissen in kerkelijke gebouwen 01  
    01.40 inventarissen in overige gebouwen 01  
    01.90 monumentale orgels 01  
    01.95 niet monumentale orgels 01  
  01   totaal 01 1 1
           
           
      02 Financiële vaste activa    
    02.10 verstrekte hypotheken en leningen 02  
    02.20 kapitaaldeelname in stichtingen 02  
    02.30 begraafplaatsen 02  
  02   totaal 02 1 1
           
      03 Beleggingen    
    03.10 aandelen(fondsen) 03  
    03.20 obligaties(fondsen) 03  
    03.25 vastgoed(fondsen) 03  
    03.30 overige beleggingen 03  
  03   totaal 03 1 1
           
      07 Voorraden    
    07.10 voorraden 07  
  07   totaal 07 1 1
           
      10 Debiteuren    
    10.10 debiteuren 10  
  10   totaal 10 1 1
           
      11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa    
    11.10 overige vorderingen en overlopende activa 11  
  11   totaal 11 1 1
           
      12 Geldmiddelen    
    12.10 (wijk)kassen 12  
    12.20 bankrekeningen 12  
    12.30 deposito’s 12  
    12.40 kruisposten 12  
  12   totaal 12 1 1
           
  1   TOTALE ACTIVA A 1
           
           
      PASSIVA    
           
      20 Eigen vermogen    
    20.10 algemene reserve 20  
    20.20 reserves koersverschillen 20  
    20.30 herwaarderingsreserves 20  
    20.40 reserves begraafplaatsen 20  
    20.90 overige vrije reserves 20  
    20.99 onverdeeld resultaat 20  
  20   totaal 20 2 1
           
      21 Bestemmingsreserves en -fondsen    
    21.10 nieuw- en verbouwfondsen 21  
    21.20 restauraties 21  
    21.30 orgel 21  
    21.40 pastoraat 21  
    21.90 overige bestemmingsfondsen 21  
  21   totaal 21 2 1
           
      22 Voorzieningen    
    22.10 onderhoudsvoorzieningen 22  
    22.20 overige voorzieningen 22  
  22   totaal 22 2 1
           
      23 Langlopende schulden    
    23.10 hypotheken en leningen 23  
    23.20 obligatieleningen 23  
  23   totaal 23 2 1
           
      24 Crediteuren    
    24.10 crediteuren 24  
  24   totaal 24 2 1
           
      25 Kortlopende schulden en overlopende passiva    
    25.10 overige schulden en overlopende passiva 25  
    25.11 af te dragen pensioenpremies 25  
    25.12 af te dragen sociale lasten 25  
    25.13 af te dragen loonheffingen 25  
    25.20 collectebonnen/munten 25  
  25   totaal 25 2 1
           
    29.90 Overgedragen winst of verlies 2  
  29   Resultaat boekjaar 2  
           
  2   TOTALE PASSIVA A 1
           
          1
           
           
      BATEN EN LASTENREKENING    
           
      BATENREKENINGEN    
           
      80 opbrengsten onroerende zaken    
    80.10 monumentale kerkgebouwen 80  
    80.20 niet-monumentale kerkgebouwen 80  
    80.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centra 80  
    80.40 pastorieën 80  
    80.50 kosterswoningen 80  
    80.60 overige monumentale gebouwen 80  
    80.70 overige bebouwde eigendommen 80  
    80.80 onbebouwde eigendommen 80  
    80.90 begraafplaatsen 80  
    80.91 buffetten 80  
    80.92 uit pastoralia 80  
    80.99 overige opbrengsten onroerende zaken 80  
  80   totaal 80 8 1
           
      81 opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen    
    81.10 rente van banken 81  
    81.20 rente hypotheken u/g en leningen u/g 81  
    81.30 opbrengst overige beleggingen 81  
    81.40 opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) 81  
    81.50 opbrengst uit vastgoedfondsen 81  
    81.99 overige rente opbrengsten 81  
  81   totaal 81 8 1
           
      82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen    
    82.10 opbrengsten uit bloot eigendom 82  
    82.20 deelname stichtingen 82  
    82.99 overige opbrengsten 82  
  82   totaal 82 8 1
           
      83 opbrengsten levend geld    
    83.10 vrijwillige bijdragen 83  
    83.20 collecten in kerkdiensten 83  
    83.30 giften 83  
    83.40 kerktelefoon 83  
    83.41 kerkblad 83  
    83.50 collectebussen 83  
    83.60 solidariteitskas 83  
    83.70 (wijk)kassen 83  
    83.80 diaconale rondgang 83  
    83.99 overige bijdragen levend geld 83  
  83   totaal 83 8 1
           
      84 door te zenden collecten en giften    
    84.11 diaconale aard (plaatselijk) 84  
    84.12 diaconale aard (regionaal/landelijk) 84  
    84.13 diaconale aard (wereldwijd) 84  
    84.14 diaconale noodhulp 84  
    84.19 overige opbrengsten diaconaal/missionair werk 84  
    84.21 collecten van niet-diaconale aard 84  
    84.22 giften van niet-diaconale aard 84  
    84.23 noodhulp van niet-diaconale aard 84  
    84.29 overige opbrengsten van niet-diaconale aard 84  
  84   totaal 84 8 1
           
      85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen    
    85.10 subsidies 85  
    85.20 bijdragen van andere organen/instellingen 85  
  85   totaal 85 8 1
           
      90 onttr. bestemmingsreserves/-fondsen    
    90.10 onttrekkingen 90  
  90   totaal 90 8B  
           
      95 incidentele baten    
    95.10 incidentele baten 95  
    95.20 koerswinsten 95  
    95.30 boekwinsten onroerende zaken 95  
    95.40 ontvangen legaten/erfenissen 95  
  95   totaal 95 8A  
           
  8   TOTALE BATEN B 1
           
           
      LASTENREKENINGEN    
           
  40   40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 4  
      40.10 monumentale kerkgebouwen    
    40.11 onderhoud 40.10  
    40.12 belastingen 40.10  
    40.13 verzekeringen 40.10  
    40.14 energie en water 40.10  
    40.17 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.10  
    40.18 dotaties aan overige voorzieningen 40.10  
    40.19 overige kosten 40.10  
  40.10   totaal 40.10 40 1
           
      40.20 niet-monumentale kerkgebouwen    
    40.21 onderhoud 40.20  
    40.22 belastingen 40.20  
    40.23 verzekeringen 40.20  
    40.24 energie en water 40.20  
    40.27 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.20  
    40.28 dotaties aan overige voorzieningen 40.20  
    40.29 overige kosten 40.20  
  40.20   totaal 40.20 40 1
           
      40.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/centra    
    40.31 onderhoud 40.30  
    40.32 belastingen 40.30  
    40.33 verzekeringen 40.30  
    40.34 energie en water 40.30  
    40.37 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.30  
    40.38 dotaties aan overige voorzieningen 40.30  
    40.39 overige kosten 40.30  
  40.30   totaal 40.30 40 1
           
      40.40 pastorieën    
    40.41 onderhoud 40.40  
    40.42 belastingen 40.40  
    40.43 verzekeringen 40.40  
    40.44 energie en water 40.40  
    40.47 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.40  
    40.48 dotaties aan overige voorzieningen 40.40  
    40.49 overige kosten 40.40  
  40.40   totaal 40.40 40 1
           
      40.50 kosterswoningen    
    40.51 onderhoud 40.50  
    40.52 belastingen 40.50  
    40.53 verzekeringen 40.50  
    40.54 energie en water 40.50  
    40.57 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.50  
    40.58 dotaties aan overige voorzieningen 40.50  
    40.59 overige kosten 40.50  
  40.50   totaal 40.50 40 1
           
      40.60 monumentale orgels    
    40.61 onderhoud 40.60  
    40.62 verzekeringen 40.60  
    40.67 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.60  
    40.68 dotaties aan overige voorzieningen 40.60  
    40.69 overige kosten 40.60  
  40.60   totaal 40.60 40 1
           
      40.70 niet-monumentale orgels    
    40.71 onderhoud 40.70  
    40.72 verzekeringen 40.70  
    40.77 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.70  
    40.78 dotaties aan overige voorzieningen 40.70  
    40.79 overige kosten 40.70  
  40.70   totaal 40.70 40 1
           
  41   41 kosten overige eigendommen en inventarissen 4  
      41.30 niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra    
    41.31 onderhoud 41.30  
    41.32 belastingen 41.30  
    41.33 verzekeringen 41.30  
    41.34 energie en water 41.30  
    41.37 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 41.30  
    41.38 dotaties aan overige voorzieningen 41.30  
    41.39 overige kosten 41.30  
  41.30   totaal 41.30 41  
           
      41.60 overige monumentale gebouwen    
    41.61 onderhoud 41.60  
    41.62 belastingen 41.60  
    41.63 verzekeringen 41.60  
    41.64 energie en water 41.60  
    41.67 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 41.60  
    41.68 dotaties aan overige voorzieningen 41.60  
    41.69 overige kosten 41.60  
  41.60   totaal 41.60 41 1
           
      41.70 overige bebouwde eigendommen    
    41.71 onderhoud 41.70  
    41.72 belastingen 41.70  
    41.73 verzekeringen 41.70  
    41.74 energie en water 41.70  
    41.77 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 41.70  
    41.78 dotaties aan overige voorzieningen 41.70  
    41.79 overige kosten 41.70  
  41.70   totaal 41.70 41 1
           
      41.80 onbebouwde eigendommen    
    41.81 onderhoud 41.80  
    41.82 belastingen 41.80  
    41.87 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 41.80  
    41.88 dotaties aan overige voorzieningen 41.80  
    41.89 overige kosten 41.80  
  41.80   totaal 41.80 41 1
           
      41.90 overige kosten (on)roerende zaken    
    41.91 beheer derden 41.90  
    41.92 betaalde huren 41.90  
    41.93 inventarissen 41.90  
    41.94 begraafplaatsen 41.90  
    41.95 buffetten 41.90  
    41.96 pastoralia 41.90  
    41.99 overige kosten 41.90  
  41.90   totaal 41.90 41 1
           
  42   42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 4  
    42.10 monumentale kerkgebouwen 42  
    42.20 niet-monumentale kerkgebouwen 42  
    42.30 verenigingsgebouwen/kerkelijke centra 42  
    42.40 pastorieën 42  
    42.50 kosterswoningen 42  
    42.60 overige monumentale gebouwen 42  
    42.70 overige bebouwde eigendommen 42  
    42.80 onbebouwde eigendommen 42  
    42.90 orgels 42  
    42.98 inventarissen 42  
    42.99 overige afschrijvingen 42  
          1
  43   43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat 4  
      43.10 eigen predikanten    
    43.11 afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaats 43.10  
    43.12 afdrachten beschikbaarheidsbijdrage 43.10  
    43.13 bijdragen aan derden in traktementen 43.10  
    43.14 bijdragen(+)/ontvangsten(-) aan/van streekgem./federatie 43.10  
    43.15 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen 43.10  
    43.16 vaste onkostenvergoedingen 43.10  
    43.17 vergoedingen op declaratiebasis 43.10  
    43.19 overige vergoedingen eigen predikanten 43.10  
  43.10   totaal 43.10 43  
           
      43.30 overige kosten pastoraat    
    43.31 beroepen, vestigen en vertrek predikant 43.30  
    43.32 hulpdiensten 43.30  
    43.33 preekvoorziening 43.30  
    43.39 overige kosten pastoraat 43.30  
  43.30   totaal 43.30 43  
           
      43.40 kerkelijk werkers    
    43.41 salarissen en toeslagen 43.40  
    43.42 pensioenpremies 43.40  
    43.43 sociale lasten 43.40  
    43.44 vergoedingen 43.40  
    43.49 overige kosten kerkelijk werkers 43.40  
  43.40   totaal 43.40 43  
          1
  44   44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 4  
    44.10 kerkdiensten 44  
    44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten 44  
    44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese 44  
    44.50 wijkwerk en gemeenteavonden 44  
    44.60 jeugdwerk 44  
    44.99 overige kosten kerkelijke activiteiten 44  
          1
  45   45 verplichtingen/bijdragen andere organen 4  
    45.10 afdrachten voor quotum 45  
    45.30 bijdragen classes en streekverbanden 45  
    45.60 afdrachten voor de solidariteitskas 45  
    45.99 overige bijdragen en contributies 45  
           
  46   46 salarissen en vergoedingen 4  
      46.10 kosters    
    46.11 salarissen en toeslagen 46.10  
    46.12 pensioenpremies 46.10  
    46.13 sociale lasten 46.10  
    46.19 overige vergoedingen 46.10  
  46.10   totaal 46.10 46 1
           
      46.20 organisten en/of cantors    
    46.21 salarissen en toeslagen 46.20  
    46.22 pensioenpremies 46.20  
    46.23 sociale lasten 46.20  
    46.29 overige vergoedingen 46.20  
  46.20   totaal 46.20 46 1
           
      46.30 administratief personeel en overig personeel    
    46.31 salarissen en toeslagen 46.30  
    46.32 pensioenpremies 46.30  
    46.33 sociale lasten 46.30  
    46.39 overige vergoedingen 46.30  
  46.30   totaal 46.30 46 1
           
      46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers    
    46.41 arbodienst/ziekteverzuim 46.40  
    46.42 vergoedingen vijwilligers 46.40  
    46.43 overige kosten personeel 46.40  
    46.44 overige kosten vrijwilligers 46.40  
    46.49 overige vergoedingen 46.40  
  46.40   totaal 46.40 46 1
          1
  47   47 kosten beheer en administratie 4  
    47.10 bestuur 47  
    47.11 (wijk)kerkenraad 47  
    47.20 bureaubehoeften en drukwerk 47  
    47.30 telefoon 47  
    47.40 administratie en archief 47  
    47.41 ledenregistratie 47  
    47.42 financiële administratie 47  
    47.50 jaarrekeningcontrole 47  
    47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) 47  
    47.70 publiciteit 47  
    47.80 kerktelefoon 47  
    47.81 kerkblad 47  
    47.99 overige lasten 47  
           
  48   48 rentelasten/bankkosten 4  
    48.10 rente bankschulden 48  
    48.11 bankkosten 48  
    48.20 rente hypotheken en leningen o/g 48  
    48.30 rente obligatieleningen 48  
    48.40 rente bestemmingsreserves 48  
    48.50 rente voorzieningen in eigen beheer 48  
    48.99 overige rentelasten en bankkosten 48  
           
  50   50 diaconaal werk plaatselijk 4 1
    50.15 saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten 50  
    50.20 maatschappelijk werk/gezinsverzorging 50  
    50.30 ziekenzorg 50  
    50.40 ouderenwerk 50  
    50.50 gehandicaptenwerk 50  
    50.60 vakantiekosten doelgroep 50  
    50.70 bezoekwerk 50  
    50.80 jeugddiaconaat/jongerenwerk 50  
    50.99 overige kosten diaconaal werk plaatselijk 50  
           
  51   51 diaconaal werk regionaal/landelijk 4  
    51.15 aanvullende bijdragen op doorzendcollecten 51  
    51.19 overige bijdragen regionaal/landelijk 51  
           
  52   52 diaconaal werk wereldwijd 4  
    52.25 aanvullende bijdragen op doorzendcollecten 52  
    52.26 afdracht bijdragen inzake "noodhulp" 52  
    52.29 overige bijdragen wereldwijd 52  
           
  53   53 afdrachten door te zenden collecten en giften 4  
    53.11 diaconale aard (plaatselijk) 53  
    53.12 diaconale aard (regionaal/landelijk) 53  
    53.13 diaconale aard (wereldwijd) 53  
    53.14 diaconale noodhulp 53  
    53.19 overige bijdragen diaconaal/missionair werk 53  
    53.21 collecten van niet-diaconale aard 53  
    53.22 giften van niet-diaconale aard 53  
    53.23 noodhulp van niet-diaconale aard 53  
    53.29 overige bijdragen van niet-diaconale aard 53  
           
  4   TOTALE LASTEN B  
           
  60   60 toev. bestemmingsreserves/-fondsen 8B  
    60.10 toevoegingen 60  
           
  65   65 incidentele lasten 8A  
    65.10 incidentele lasten 65  
    65.20 koersverliezen 65  
    65.30 boekverliezen onroerende zaken 65  
           
  8A   Totaal incidentele baten en lasten B1  
           
  8B   Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen B1  
           
  B   Saldo Baten - lasten B1 1
           
  B1   Resultaat totaal 29  
           
           
  A   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn   1
           
  Tell us how we can help you better
  If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

  Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email