You are here

Kerk

 

Download example: db_kerk_pkn.ac2

 
Boekhouding type: Dubbel boekhouden, Non-Profit
Country: Netherlands
How to use a template

Kerk xxxx

Boekhouding 2018

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    BALANS  
       
    ACTIVA  
       
  00.10 monumentale kerkgebouwen 0
  00.20 niet monumentale kerkgebouwen 0
  00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 0
  00.40 pastorie(ën) 0
  00.50 kosterswoning(en) 0
  00.60 overige monumentale gebouwen 0
  00.70 overige bebouwde eigendommen 0
  00.80 onbebouwde eigendommen 0
0   onroerende zaken 1
       
  01.10 installaties in kerkelijke gebouwen 01
  01.20 installaties in overige gebouwen 01
  01.30 inventarissen in kerkelijke gebouwen 01
  01.40 inventarissen in overige gebouwen 01
  01.90 monumentale orgels 01
  01.95 niet monumentale orgels 01
01   installaties en inventarissen 1
       
       
  02.10 kapitaaldeelname in stichtingen 02
  02.20 verstrekte hypotheken en leningen 02
02   financiële vaste activa 1
       
  03.10 aandelen 03
  03.20 obligaties 03
  03.30 inschrijvingen 03
03   beleggingen 1
       
  07.10 voorraden 07
07   voorraden 1
       
  10.10 debiteuren 10
10   debiteuren 1
       
  11.10 kortlopende vorderingen en overlopende activa 11
11   kortlopende vorderingen en overlopende activa 1
       
  12.10 kassen 12
  12.20 bankrekeningen 12
  12.30 deposito’s 12
  12.40 kruisposten 12
12   geldmiddelen 1
       
1   TOTALE ACTIVA A
       
       
    PASSIVA  
       
  20.10 algemene reserve 20
  20.20 reserve koersverschillen 20
  20.30 herwaarderingsreserve 20
  20.90 overige reserves 20
20   reserves 2
       
  21.10 nieuw- en verbouwfondsen 21
  21.20 restauratiefonds 21
  21.30 orgelfonds 21
  21.40 overige fondsen 21
21   fondsen 2
       
  22.10 onderhoudsvoorzieningen 22
  22.90 overige voorzieningen 22
22   voorzieningen 2
       
  23.10 hypotheken en leningen 23
  23.20 obligatieleningen 23
23   hypotheken en leningen 2
       
  24.10 crediteuren 24
24   crediteuren 2
       
  25.10 kortlopende schulden en overlopende passiva 25
  25.11 af te dragen pensioenpremie 25
  25.12 af te dragen sociale lasten 25
  25.13 af te dragen loonheffing 25
  25.20 collectebonnen/munten 25
25   25 kortlopende schulden en overlopende passiva 2
       
  29.90 Overgedragen winst of verlies 2
29   Winst of verlies lopend jaar 2
       
2   TOTALE PASSIVA A
       
       
       
       
    BATEN EN LASTENREKENING  
       
    BATEN EN LASTEN  
       
    baten onroerende zaken  
  80.10 inkomsten kerkgebouwen 80
  80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 80
  80.40 inkomsten pastorie(ën) 80
  80.50 inkomsten kosterswoning(en) 80
  80.60 inkomsten overige monumentale gebouwen 80
  80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen 80
  80.80 inkomsten onbebouwde eigendommen 80
80   totaal baten onroerende zaken 8
       
    rentebaten en dividenden  
  81.10 ontvangen interest bank 81
  81.20 rente hypotheken u/g en leningen u/g 81
  81.30 rente over inschrijvingen in grootboeken 81
  81.40 rente obligaties/pandbrieven 81
  81.50 dividend aandelen 81
  81.90 overige rentebaten 81
81   totaal rentebaten en dividenden 8
       
    opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  
  82.10 opbrengsten uit bloot eigendom 82
  82.20 opbrengsten deelname stichtingen 82
  82.90 overige opbrengsten 82
82   totaal opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 8
       
    bijdragen levend geld  
  83.10 vrijwillige bijdragen 83
  83.20 collecten in kerkdiensten 83
  83.30 giften 83
  83.40 schenkingen/legaten/erfenissen < € 500,-- 83
  83.50 collectebussen 83
  83.60 ontvangsten voor solidariteitskas 83
  83.70 opbrengsten wijkkassen 83
  83.90 overige bijdragen levend geld 83
83   totaal bijdragen levend geld 8
       
    door te zenden collecten  
  84.10 collecten 84
  84.20 bijdragen van niet-diaconale aard 84
84   totaal door te zenden collecten 8
       
    subsidies en bijdragen  
  85.10 subsidie 85
  85.20 bijdragen van andere organen/instellingen 85
85   totaal subsidies en bijdragen 8
       
8   TOTALE BATEN B
       
       
       
    monumentaal kerkgebouw  
  40.11 onderhoud 40.10
  40.12 belastingen 40.10
  40.13 verzekeringen 40.10
  40.14 energie en water 40.10
  40.19 overige lasten 40.10
40.10   totaal monumentaal kerkgebouw 40
       
    niet-monumentaal kerkgebouw  
  40.21 onderhoud 40.20
  40.22 belastingen 40.20
  40.23 verzekeringen 40.20
  40.24 energie en water 40.20
  40.29 overige lasten 40.20
40.20   totaal niet-monumentaal kerkgebouw 40
       
    verenigingsgebouw/kerkelijk centrum  
  40.31 onderhoud 40.30
  40.32 belastingen 40.30
  40.33 verzekeringen 40.30
  40.34 energie en water 40.30
  40.39 overige lasten 40.30
40.30   totaal verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 40
       
    pastorie(ën)  
  40.41 onderhoud 40.40
  40.42 belastingen 40.40
  40.43 verzekeringen 40.40
  40.44 energie en water 40.40
  40.49 overige lasten 40.40
40.40   totaal pastorie(ën) 40
       
    kosterswoning(en)  
  40.51 onderhoud 40.50
  40.52 belastingen 40.50
  40.53 verzekeringen 40.50
  40.54 energie en water 40.50
  40.59 overige lasten 40.50
40.50   totaal kosterswoning(en) 40
       
    monumentaal orgel  
  40.91 onderhoud 40.90
  40.93 verzekeringen 40.90
  40.94 overige lasten 40.90
40.90   totaal monumentaal orgel 40
       
    niet-monumentaal orgel  
  40.96 onderhoud 40.95
  40.98 verzekeringen 40.95
  40.99 overige lasten 40.95
40.95   totaal niet-monumentaal orgel 40
       
40   LASTEN KERKELIJKE GEBOUWEN EXCLUSIEF AFSCHRIJVINGEN 4
       
    overige monumentale gebouwen  
  41.61 onderhoud 41.60
  41.62 belastingen 41.60
  41.63 verzekeringen 41.60
  41.64 energie en water 41.60
  41.69 overige lasten 41.60
41.60   totaal overige monumentale gebouwen 41
       
    overige bebouwde eigendommen  
  41.71 onderhoud 41.70
  41.72 belastingen 41.70
  41.73 verzekeringen 41.70
  41.74 energie en water 41.70
  41.79 overige lasten 41.70
41.70   totaal overige bebouwde eigendommen 41
       
    onbebouwde eigendommen  
  41.81 onderhoud 41.80
  41.82 belastingen 41.80
  41.89 overige lasten 41.80
41.80   totaal onbebouwde eigendommen 41
       
    overige kosten (on)roerende zaken  
  41.91 kosten beheer derden 41.90
  41.92 betaalde huren 41.90
  41.93 inventarissen 41.90
41.90   totaal overige kosten (on)roerende zaken 41
       
41   LASTEN OVERIGE EIGENDOMMEN EN INVENTARISSEN 4
       
    afschrijvingen  
  42.10 kerkgebouw(en) 42
  42.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 42
  42.40 pastorie(ën) 42
  42.50 kosterswoning(en) 42
  42.60 overige monumentale gebouwen 42
  42.70 overige bebouwde eigendommen 42
  42.90 orgel(s) 42
  42.98 inventarissen 42
  42.99 overige afschrijvingen 42
       
42   AFSCHRIJVINGEN 4
       
    predikanten  
  43.11 basis traktement 43
  43.12 afdrachten aan centrale kas predikanten 43
  43.13 afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten 43
  43.14 bijdragen aan derden in traktement 43
  43.20 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen 43
  43.21 vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten 43
  43.30 vacature gelden 43
  43.31 kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant 43
  43.32 kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant) 43
  43.33 preekvoorziening 43
       
    kerkelijk werker  
  43.41 salaris en toeslagen 43
  43.42 pensioenpremie 43
  43.43 sociale lasten 43
  43.44 vergoedingen 43
  43.49 overige kosten pastoraat 43
       
43   PASTORAAT 4
       
    lasten kerkdiensten, catechese, etc.  
  44.10 kosten kerkdiensten 44
  44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten 44
  44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese 44
  44.50 kosten wijkwerk en gemeenteavonden 44
  44.60 kosten jeugdwerk 44
  44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten 44
       
44   LASTEN KERKDIENSTEN, CATECHESE, ETC 4
       
    verplichtingen/bijdragen andere organen  
  45.10 kerkrentmeesterlijk quotum 45
  45.30 bijdragen classes en streekverbanden 45
  45.60 afdrachten voor solidariteitskas 45
  45.90 overige bijdragen en contributies 45
       
45   VERPLICHTINGEN/BIJDRAGEN ANDERE ORGANEN 4
       
       
    koster  
  46.11 salaris en toeslagen 46.10
  46.12 pensioenpremie 46.10
  46.13 sociale lasten 46.10
  46.14 vergoedingen 46.10
46.10   totaal koster 46
       
    organist en/of cantor  
  46.21 salaris en toeslagen 46.20
  46.22 pensioenpremie 46.20
  46.23 sociale lasten 46.20
  46.24 vergoedingen 46.20
46.20   totaal organist en/of cantor 46
       
    administratief personeel en overig personeel  
  46.31 salaris en toeslagen 46.30
  46.32 pensioenpremie 46.30
  46.33 sociale lasten 46.30
  46.34 vergoedingen 46.30
46.30   totaal administratief personeel en overig personeel 46
       
    overige kosten personeel/vrijwilligers  
  46.41 kosten arbodienst/ziekteverzuim 46.40
  46.42 vergoedingen vijwilligers 46.40
  46.43 overige kosten personeel 46.40
  46.44 overige kosten vrijwilligers 46.40
46.40   totaal overige kosten personeel/vrijwilligers 46
       
46   SALARISSEN 4
       
    kosten beheer en administratie  
  47.10 kosten bestuur 47
  47.11 kosten (wijk)kerkenraad 47
  47.20 bureaubehoeften en drukwerk 47
  47.30 kosten telefoon 47
  47.40 kosten administratie 47
  47.41 kosten ledenregistratie 47
  47.42 kosten financiële administratie 47
  47.50 controlekosten jaarrekening 47
  47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) 47
  47.70 publiciteit 47
  47.90 overige lasten 47
       
47   KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE 4
       
    rentelasten/bankkosten  
  48.10 rente bankschulden 48
  48.11 bankkosten 48
  48.20 rente hypotheken en leningen o/g (link toel. 23) 48
  48.30 rente obligatieleningen (link toel. 23) 48
  48.40 rente fondsen (link toel. 21) 48
  48.50 rente voorzieningen in eigen beheer (link toel. 22) 48
  48.90 overige rente 48
       
48   RENTELASTEN/BANKKOSTEN 4
       
4   TOTALE LASTEN B
       
    toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)  
  53.10 fondsen 53
  53.20 voorzieningen 53
       
53   TOEVOEGINGEN AAN FONDSEN EN VOORZIENINGEN 5
       
    onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)  
  54.10 fondsen (link toel. 21) 54
  54.20 voorzieningen (link toel. 22) 54
       
54   ONTTREKKINGEN AAN FONDSEN EN VOORZIENINGEN 5
       
    streekgemeenten  
  56.10 ontvangen bijdragen van gemeenten (+) 56
  56.20 bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-) 56
       
56   STREEKGEMEENTEN 5
       
    aandeel in federatie  
  57.10 aandeel in federatie (+/-) 57
       
57   AANDEEL IN FEDERATIE 5
       
    overige lasten en baten  
  58.10 saldo pastoralia (+/-) 58
  58.20 saldo begraafplaats (+/-) 58
  58.30 saldo buffet (+/-) 58
  58.40 saldo kerkblad (+/-) 58
  58.50 saldo kerktelefoon (+/-) 58
  58.60 afdracht door te zenden collecten (-) 58
  58.61 afdracht door te zenden bijdragen van niet-diaconale aard (-) 58
  58.62 afdracht giften (-) 58
  58.70 uitgaven wijkkassen (-) 58
  58.80 klimaatplan (+/-) 58
  58.90 overige baten (+) 58
  58.91 gerealiseerde koerswinst (+) 58
  58.92 boekwinst onroerende zaken (+) 58
  58.95 overige lasten (-) 58
  58.96 gerealiseerd koersverlies(-) 58
  58.97 boekverlies onroerende zaken (-) 58
       
58   OVERIGE LASTEN EN BATEN 5
       
5   TOTAAL GROEP 5 B
       
B   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 29
       
A   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn  
       

 

Voor meer informatie, zie onze pagina Een nieuw boekhoudbestand beginnen.

Share this article: Twitter | Facebook | Email