Berekeningen en formules

In dit artikel

De volgende functies kunnen worden gebruikt in de kolom Formule van de Budgettabel.

Voorbeeld bestanden

Op de volgende pagina's vind u meer informatie over het gebruik van formules:

Formules om mee te rekenen in Javascript

 • De formule moet uitgedrukt worden in de programmeertaal Javascript (niet te verwarren met de programmeertaal Java).
 • Als er een formule is (of enige tekst) wordt het resultaat in de kolom Bedrag gezet.
 • U kunt alle Javascript functies gebruiken en ook de functies die geleverd worden door de API van Banana.

Decimalen scheidingsteken

Javascript gebruikt alleen de punt "." als scheidingsteken voor de cijfers achter de komma.
Als u een ander scheidingsteken gebruikt, bijvoorbeeld het teken voor getallen in lokaal formaat, wordt het getal afgebroken.

Volgorde van de berekening en ontbrek en van toekomstige waardes

Voor meer informatie over de volgorde van de berekening zie Financiële planning met de Budgettabel.

 • De rijen worden gesorteerd op datum, te beginnen met de laagste.
 • Als er rijen met dezelfde datum zijn wordt de volgorde van invoegen gebruikt.
 • Wanneer een rij is verwerkt en de volgende rijen zijn nog niet verwerkt heeft u met de formules alleen toegang tot de gegevens tot op dat moment.

Bedrag = resultaat van de laatste instructie

In Javascript wordt de puntkomma ";" gebruikt om expressies te scheiden. Als de Javascript formule meerdere expressies bevat, gescheiden door ";", is de waarde van de kolom Bedrag het resultaat van de laatst uitgevoerde expressie. Expressies worden van links naar rechts uitgevoerd.

 • 10*3 //30 wordt teruggegeven
 • Als er een reeks van meerdere operaties is gescheiden door een puntkomma ";" wordt het resultaat van de laatste operatie teruggegeven.
  10*3;7; //7 wordt teruggegeven
 • Als er een return wordt uitgevoerd wordt waarde van de return teruggegeven.
  return 10; // 10 wordt teruggegeven.

Variabelen

U kunt in een rij variabelen definiëren en gebruiken.
De variabele moet eerder gedefinieerd zijn.

prijs = 10;
totaal = prijs * 5;

Automatische variabelen

 • budgetCurrent
  Is een tabel die de budgetrijen bevat na de aanmaak van de herhalingen. Deze worden gebruikt om waardes vast te leggen in samenhang met JRepeatNumber.
 • DEBUG 
  is een variabele die "true" of "false".
  Als deze "true" is worden in het berichtenvenster alle resultaten van de formules weergegeven.
 • row
  Is een javascript object dat verwijst naar de huidige rij.
  • De waarden van de cellen kan worden opgehaald met de functie value("columnNameXml").
   row.value("date") geeft de de datum van de transactie terug.
  • row.value ("JRepeatNumber") geeft het nummer van de herhaling terug.
   De eerste repetitie is 0.

Budget Functies

Naast de budget API die is gedefinieerd in de boekhouding klasse API zijn er specifieke functies.

budgetExchangeDifference (rekening, [datum, exchangeRate])

Deze formule roept de Banana.document.budgetExchangeDifference functie aan.

BudgetGetPeriod(tDate, periode)

Deze functie wordt gebruikt in combinatie met herhaling.
Wanneer herhalingen worden aangegeven is het aan te raden naar een berekeningsperiode te verwijzen en niet naar een precieze datum.

 • Parameter tDate.
  De datum waarnaar de berekening van de periode verwijst.
  Gewoonlijk de datum van de boekingsregel.
 • Periode parameter.
  Een afkorting
  • "MC", "QC", "YC" om de huidige maand, kwartaal of jaar aan te geven.
  • "MP", "QP", "YP" om de vorige maand, kwartaal of jaar aan te geven.      
 •  Return waarde.
  Een object bestaande uit twee datums
  • startDate
  • endDate
// example
t = BudgetGetPeriod ('2015-01-01', 'MP') returns
t.startDate // 2014-12-01
t.endDate // 2014-12-31

Specifieke budget functies

De volgende functies zijn gelijk aan degenen die beschikbaar zijn met het object Banana.document, maar kunnen gebruikt worden zonder het object Banana.document aan te geven.

Houd er rekening mee dat:

 • Inplaats van de startDate parameter kunt u een van de afkortingen "MC", "QC", "YC", "MP", "QP", "YP" gebruiken die uitgelegd zijn in de functie budgetGetPeriod.
 • Als de periode wordt gespecificeerd als de datum wordt de datum van de huidige boeking gebruikt.
 • Het is zinvol om de einddatum alleen te gebruiken als deze eerder is dan de datum van de rij.
  Als deze gelijk of later is heeft dit geen effect omdat de waardes na de huidige rij nog niet beschikbaar zijn omdat deze rijen nog niet verwerkt zijn.

budgetBalance(rekening, startDate, endDate, extraParam)

Het saldo tot aan de huidige rij.

budgetBalance('1000', 'MP'); //returns the balance of 1000 at the end of the previous month

budgetOpening(rekening, startDate, endDate, extraParam)

Het saldo aan het begin van de periode.

budgetTotal(rekening, startDate, endDate, extraParam)

Het verschil tussen de debet en credit mutaties van de periode.

budgetTotal('1000', 'MC'); //returns the total movement of the 1000 account for the current month

budgetInterest( rekening, interest, startDate, endDate, extraParam)

Berekent de rente op een rekening voor de aangegeven periode (tot maximaal de huidige datum).
Als u deze functie gebruikt om de rente op een rekening te berekenen aan het einde van de periode moet de rij waarin de formule staat altijd de laatste van deze datum zijn.

 • rekening parameter
  Dit is het rekeningnummer waarop de rente van de mutaties wordt berekend.
 • interest parameter,
  Geeft de rente aan in procenten.
  • Positief (2.5, 4, 10) berekent de rente op de debet mutaties van de rekening.
  • Negatief (-2.5, -4, -10) berekent de rente op de credit mutaties van de rekening.

credit(bedrag)

 • Als de bedrag parameter negatief is geeft dit het bedrag positief terug.
  credit(-100) // geeft 100 terug

 • Als de bedrag parameter positief is geeft dit 0 (zero) terug.

 • credit(100) // geeft 0 (nul) terug

Deze functie is nuttig samen met de andere budgetBalance functies om alleen op de saldi te werken die u nodig heeft.
Als u het percentage op verkopen wilt berekenen is het makkelijker deze functie te gebruiken.
credit(budgetTotal('1000')) // voer de waarde alleen in als deze negatief is.

debit(bedrag)

 • Als de bedrag parameter positief is geeft deze functie het bedrag terug.
  debit(100) // geeft 100 terug

 • Als de bedrag parameter negatief is geeft deze functie 0 (nul) terug.

 • debit(-100) // geeft 0 terug

Nuttig als u berekeningen moet maken met alleen het debet bedrag en het gebruik van het credit bedrag wilt vermijden.

include

Sluit een javascript bestand in en voert dit uit met de mogelijkheid om eigen functies en variabelen te creëren die gebruikt kunnen worden in het script.

 • include "file:test.js" 
  Voert de inhoud van het aangegeven bestand uit. De naam verwijst naar het bestand waarin men aan het werk is.
 • include "documents:test.js" 
  Voert de inhoud uit van het tekst document dat in de documententabel staat.
  Dit moet een bestand zijn van het type "text/javascript".

Functies voor vreemde valuta boekhouding

Deze kunnen ook gebruikt worden voor een boekhouding zonder vreemde valuta; in dit geval is de rekening altijd in basis valuta.

budgetBalanceCurrency(rekening, startDate, endDate, extraParam)

Het saldo in de valuta van de rekening tot aan de huidige regel.

budgetOpeningCurrency(rekening, startDate, endDate, extraParam)

Het saldo in de valuta van de rekening aan het begin van de periode.

budgetTotalCurrency(rekening, startDate, endDate, extraParam)

Het verschil tussen de debet en credit mutaties van de periode.

Door de gebruiker gedefinieerde functies

De gebruiker kan eigen functies definiëren met de taal Javascript en deze aanroepen in formules.
Het is mogelijk functies te definiëren:

 • Direct in een formule
 • In een bijlage die de Javascript code bevat; deze bijlage moet als rij-id de naam "_budget.js" hebben.
 • In een tekst van de tabel Documenten die ingesloten moet worden met het include commando.
function Taxcalculation(winst)
{
  var percentage = 10;
  if (winst > 50000)
   percentage = 10;
  else if (winst > 100000)
   percentage =20;
  return winst * percentage / 100;
}

 

 

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email