Ga naar...

Door het selecteren van het commando Ga naar... van het menu Gegevens, wordt een dialoogvenster geopend dat de gebruiker in staat stelt zich naar de gewenste rij te verplaatsen.

NB: wanneer men zich in een selectie-tabel bevindt, (bijvoorbeeld een rekeningkaart), brengt het programma de gebruiker automatisch terug naar de overeenkomende rij van de Transactie-tabel door middel van het commando Naar oorspronkelijke rij gaan.

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | Email