Gebruiksvoorwaarden

In this article
Gebruiksvoorwaarden voor onze website www.banana.ch

1.    Doel van deze voorwaarden
De onderhavige voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) regelen het gebruik van de website banana.ch (beheerd door banana.ch SA, Lugano, Zwitserland; hierna: “banana.ch” of “wij”) alsmede alle diensten die wij u op deze website leveren, daarbij inbegrepen software, inhoud, updates, nieuwe releases en ondersteuning (inclusief telefonische ondersteuning via de hotlines op onze site) (met het gebruik gezamenlijk de “Diensten” genoemd). Hiertoe behoren ter verwijzing ook (i) onze Privacyverklaring op deze website; (ii) aanvullende voorwaarden voor de Diensten die u heeft gekozen. Indien de gekozen Dienst software betreft, zullen de aankoop en het gebruik van die software tevens onderworpen zijn aan de desbetreffende Software Licentieovereenkomst; (iii) alle voorwaarden die u afzonderlijk voor de Diensten heeft ontvangen zoals, bijvoorbeeld, voorwaarden voor web- en emailproducten en -programma’s alsmede, indien van toepassing, voorwaarden voor bestellingen, activeringen, prijzen en betalingen voor de Diensten.
Wanneer u onze website gebruikt, aanvaardt u deze Voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Wij raden u aan deze Voorwaarden aandachtig door te lezen voordat u onze website en onze Diensten gebruikt of een bestelling op deze website plaatst.
Indien u het niet eens bent met deze Voorwaarden of een onderdeel daarvan, dient u onze website niet te gebruiken.
Indien en voor zover de Diensten websites of diensten van derden bevatten of daarmee gekoppeld zijn, zijn de gebruiksvoorwaarden van die derden van toepassing en verplicht u zich deze in acht te nemen.
Het is mogelijk dat wij u vragen of u uzelf als klant bij ons wilt registreren voordat u bepaalde functies van onze website kunt gebruiken. U kunt dit doen door op de knoppen “LOGIN” en “Register” te klikken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren ten behoeve van de verwerking van uw bestellingen en voor de doeleinden die in de Privacyverklaring zijn vermeld. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw registratiegegevens en u bent zelf aansprakelijk indien derden met uw registratiegegevens onze website en de Diensten gebruiken. U bent verplicht contact met ons op te nemen indien u merkt dat onbevoegden toegang tot uw account hebben.

2.    Aankoop van Diensten
Uw bestellingen verplichten banana.ch uitsluitend nadat deze door ons zijn aanvaard en nader bevestigd door middel van een e-mail of een ander soort bericht. Banana.ch heeft het recht naar eigen goeddunken een bestelling te weigeren.
Indien een door u bestelde Dienst niet beschikbaar is, is banana.ch niet verplicht tot levering. In dat geval zullen wij u doorgeven dat de bestelde Dienst niet beschikbaar is en u het bedrag terugbetalen dat wij eventueel ter betaling van de koopprijs van u ontvangen hebben.
Voor zover de software van banana.ch door u is besteld, zult u een licentie voor die software ontvangen conform de voorwaarden van de desbetreffende Software Licentieovereenkomst. Onverminderd eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, zullen de betrekkingen tussen u en banana.ch tevens worden geregeld door de Software Licentieovereenkomst, waarvan de bepalingen in geval van strijdigheid prevaleren boven deze Voorwaarden.  
Indien u Diensten afneemt, wordt het contract tussen banana.ch en u geacht te zijn gesloten krachtens de schriftelijke bevestiging van de bestelling die banana.ch u door middel van e-mail of een ander soort bericht toezendt.
banana.ch zal ervoor inspannen dat de prijzen op deze website juist en actueel zijn. Eventuele verzendings- en bezorgingskosten zullen u in rekening worden gebracht op het moment dat de bestelde Diensten worden verzonden, overeenkomstig de op dat moment geldende verzendingstarieven die zijn aangegeven in de daarvoor bestemde afdeling van deze website.
De betaling moet bij het plaatsen van de bestelling geschieden met een credit card of op de wijze die in de daarvoor bestemde afdeling van deze website is vermeld. De betaling moet worden gedaan in de valuta van de prijs die in de desbetreffende afdeling van de website is vermeld.  
Indien u de verplichtingen uit voorgaande of lopende contracten tussen u en banana.ch materieel niet nakomt of schendt, is banana.ch naar eigen goeddunken bevoegd tot onthouding, opschorting of annulering van de levering of enige contractuele verplichting die wij krachtens enige met u gesloten overeenkomst zijn aangegaan.
Voor de garantie en de aansprakelijkheid gelden de bepalingen als vermeld in de onderstaande artikelen 7 en 8.

3.    Inhoud
Gebruikers van onze website (u daarbij inbegrepen) kunnen de mogelijkheid krijgen om materiaal (waaronder hyperlinks) op of door middel van onze website te uploaden, te publiceren of op te slaan. Dergelijk materiaal zal, voor zover het niet van ons afkomstig is, in deze Voorwaarden worden aangemerkt als “Inhoud”. banana.ch is niet verantwoordelijk voor Inhoud of data die u of derden door middel van de Diensten verzenden.
U bent verantwoordelijk voor alle Inhoud die u door middel van de Diensten uploadt, publiceert of opslaat. U verleent banana.ch een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om Inhoud die u door middel van het gebruik van de Diensten verstrekt, te hosten en te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat banana.ch uw feedback, suggesties of ideeën op welke wijze dan ook gebruikt, ook als dat toekomstige wijzigingen van de Diensten, andere producten of diensten of reclame- of marketingmateriaal betreft. U bent zelf verantwoordelijk indien van u afkomstige Inhoud verloren gaat of niet meer kan worden teruggehaald.
Wanneer u Inhoud uploadt of publiceert, verleent u banana.ch toestemming om deze voor derden zichtbaar en beschikbaar te maken. Elke derde partij en, met name, elke gebruiker van onze website wordt geacht uw toestemming te hebben om die Inhoud zonder enige beperking te gebruiken.  
U verzekert dat noch uzelf, noch enige derde met uw toestemming, de Diensten benut voor het uploaden, plaatsen, distribueren, linken naar, publiceren, reproduceren, deelnemen aan of verzenden van onwettige Inhoud, daarbij inbegrepen illegale, frauduleuze, lasterlijke, kwetsende of ongepaste Inhoud, Inhoud die de intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten en handelsmerken van derden of banana.ch schendt of in strijd is met de privacywetgeving en Inhoud die computervirussen, Trojaanse paarden, wormen en andere ontwrichtende en schadelijke software of data bevat.
De Diensten kunnen een forum of andere sociale netwerkfuncties bevatten om Inhoud en informatie met andere gebruikers van de Diensten en het publiek uit te wisselen. banana.ch ondersteunt de Inhoud van deze forums niet en is daar niet verantwoordelijk voor. Gebruikers mogen hyperlinks naar Inhoud van derden plaatsen zonder dat banana.ch daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
banana.ch kan, zonder enige verplichting daartoe, uw Inhoud of die van derden op de Diensten bewaken. banana.ch kan naar eigen goeddunken weigeren Inhoud geheel of gedeeltelijk te plaatsen, te verwijderen of weigeren deze te verwijderen indien er verdenkingen bestaan dat deze onaanvaardbaar, ongewenst, ongepast of in strijd met deze overeenkomst zijn.
Het gebruik van Inhoud van derden is voor eigen risico. banana.ch kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld en biedt geen garantie dat Inhoud juist, up-to-date, veilig, niet-inbreukmakend en rechtmatig is.

4.    Extra materiaal
U bent ermee bekend dat u via onze website de mogelijkheid heeft om add-ons en uitbreidingsprogramma’s te downloaden, daarbij inbegrepen applicaties (zoals de zogenaamde BananaApps) en extra materiaal zoals speciale formulieren, modellen of sheets met tekst, gegevens en formules (hierna gezamenlijk Extra materiaal genoemd). Dit Extra materiaal kan door banana.ch of derde partijen of communities zijn ontworpen en beschikbaar gesteld om in combinatie met de software van banana.ch of andere software te worden gebruikt. banana.ch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het downloaden, installeren en gebruiken van het Extra materiaal. Het gebruik daarvan is derhalve voor eigen risico.
Voor zover het Extra materiaal uit Inhoud van derden bestaat, is artikel 3 in alle opzichten van toepassing, ongeacht het feit dat het materiaal beschikbaar wordt gesteld via onze software, in speciale afdelingen van onze website (waaronder pagina’s die alleen na registratie toegankelijk zijn) of op websites van derden of webwinkels die met een hyperlink naar onze website leiden.
Indien het Extra materiaal van een website van derden of een met onze website verbonden webwinkel is gedownload, zullen de gebruiksvoorwaarden voor dergelijke websites of winkels naast deze Voorwaarden van toepassing zijn en bent u gehouden deze in acht te nemen.
U bent ervan op de hoogte dat het Extra materiaal, ondanks dat melding wordt gemaakt van andere jurisdicties, mogelijk niet volledig voldoet aan de nationale wetgeving, vereisten of normen en/of niet up-to-date zou kunnen zijn. Het gebruik daarvan is dan ook voor eigen risico. banana.ch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van Extra materiaal, ongeacht het rechtsgebied waarin dit gebeurt. Ter controle van de betrouwbaarheid van dergelijk materiaal is het raadzaam lokale adviseurs te raadplegen over de overeenstemming daarvan met de nationale wetgeving, vereisten en normen.

5.    Ondersteuning
Voor zover banana.ch ondersteuning als een Dienst aanbiedt, zal dergelijke ondersteuning uitsluitend van technische aard zijn. banana.ch houdt zich niet bezig met diensten of adviezen op juridisch, financieel, boekhoudkundig, belastingtechnisch en vastgoedgebied of andere beroepsgebieden. Wend u zich tot een bevoegde deskundige indien u dergelijke ondersteuning nodig heeft.
Tenslotte, gratis ondersteuning van banana.ch is “zoals ze is” en derhalve zullen alle garanties, zowel de expliciete als de impliciete, worden afgewezen in de maximale mate waarin dit volgens toepasselijk recht is toegestaan. banana.ch is niet verantwoordelijk voor Inhoud of data die u ten behoeve van ondersteuning via de Diensten verzendt.

6.    Verbinding en veiligheid van communicatienetwerken
Voor het gebruik van de Diensten kan een toegang tot Internet nodig zijn, eventueel met mobiele apparatuur. U accepteert dat u op eigen kosten verantwoordelijk bent voor een internetverbinding. banana.ch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de continuïteit van de internetverbinding, noch voor verminking of onderschepping van informatie tijdens het up- of downloaden.
Wanneer u ons tijdens het gebruik of de ontvangst van Diensten, ondersteuning daarbij inbegrepen, gegevens en informatie over uzelf, uw bedrijf, uw boekhoudkundige processen dan wel financiële of andere informatie toezendt, waaronder ook gevoelige persoonsgegevens, zullen wij alles in het werk stellen om te voorkomen dat onbevoegden daartoe toegang krijgen. U bent ermee bekend dat de verzending van die informatie van ons naar u, of omgekeerd, verloopt via communicatienetwerken die eventueel niet veilig zouden kunnen zijn. Wij weigeren enige aansprakelijkheid ten aanzien van interceptie, ongeoorloofde toegang of beschadiging van dergelijke informatie tijdens het communicatieproces of de opslag bij ons.

7.    Garantie
Onverminderd enige uitsluiting van garantie onder deze Voorwaarden (en zonder enige beperking daarvan), garandeert banana.ch dat de Diensten wezenlijk zullen overeenkomen met de specificaties op de desbetreffende pagina’s van deze website of van het materiaal dat bij de Dienst wordt meegeleverd.
Behoudens enige andere aanvullende aansprakelijkheidsuitsluiting in deze Voorwaarden en tenzij anderszins bepaald in dwingende wettelijke voorschriften, heeft u in geval van non-conformiteit gedurende 90 (negentig) dagen vanaf de levering van de Dienst recht op garantie voor defecten die onder de in dit document bedoelde garantie vallen, op voorwaarde dat dergelijke defecten uiterlijk 10 (tien) dagen nadat deze worden ontdekt bij banana.ch worden gemeld. Claims die na de bovenstaande termijnen worden ingediend, zullen geen doel treffen en als vervallen worden beschouwd.
Onder de in dit document opgenomen voorwaarden, heeft u in geval van schending van de garantie het recht om terugbetaling te vragen en te krijgen van het bedrag dat u voor de gebrekkige Dienst heeft betaald. Indien banana.ch kan vaststellen dat de Dienst niet overeenstemt met de gegarandeerde kenmerken, zal zij u een e-mail toesturen waarin zij de teruggave van de gebrekkige Dienst bevestigt en voorts de terugbetalingsprocedure in gang zetten opdat u het aankoopbedrag voor het gebrekkige item of de gebrekkige dienst binnen dertig (30) dagen terugontvangt. Dit is de enige remedie die wij u kunnen bieden en andere wettelijke genoegdoeningen zijn uitgesloten in de maximale mate waarin dit volgens toepasselijk recht is toegestaan.
Onverminderd de bovenstaande bepalingen, is een gratis geleverde Dienst “zoals zij is” en derhalve zullen alle garanties, zowel de expliciete als de impliciete, worden afgewezen in de maximale mate waarin dit volgens toepasselijk recht is toegestaan.
Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, wijst banana.ch alle overige, zowel impliciete als expliciete garanties met betrekking tot de geleverde Diensten van de hand, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, enige impliciete garantie ten aanzien van de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor enig bijzonder doel.

8.    Aansprakelijkheidsbeperking
Tenzij banana.ch grove nalatigheid of opzet kan worden verweten, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid (op basis van een overeenkomst, een onrechtmatige daad of een ander wettelijk principe) voor de niet-naleving van een van de in dit document vermelde verplichtingen (schending van de garantie daarbij inbegrepen), noch met betrekking tot de levering van een Dienst aan u of het gebruik daarvan door u (het gebruik van deze website daarbij inbegrepen).
Onverminderd de algemene strekking van het voorgaande en in de maximale mate waarin het volgens toepasselijk recht is toegestaan, wijst banana.ch uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid van de hand voor verlies, gevolgschade aan en verminking van andere software en data, alsmede voor winstderving en het tenietgaan van zaken, opbrengsten, goodwill of verwachte besparingen.

9.    Herroepingsrecht
Tenzij anderszins bepaald, heeft u gedurende 14 dagen het recht om de op onze website gedane aankoop van producten of Diensten zonder opgave van redenen te herroepen, met dien verstande dat het herroepingsrecht niet van kracht is in geval van (i) Diensten die reeds (ook slechts gedeeltelijk) waren geleverd voordat het herroepingsrecht werd uitgeoefend (zoals ondersteuning); (ii) software die gedownload en geïnstalleerd kan worden zonder aanvullende veiligheidscodes of waarvan de codes al zijn geleverd, (iii) software die op een verzegelde digitale gegevensdrager (bijv. DVD) is geleverd en waarvan de verzegeling is verbroken of (iv) u een wederverkoper bent.
De termijn voor herroeping vervalt na 14 dagen gerekend vanaf de dag waarop u de bestelde goederen fysiek in ontvangst heeft genomen.
Teneinde het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, dient u banana.ch door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte te stellen van uw besluit de aankoop te herroepen. Met het oog op naleving van de gestelde termijn is het voldoende dat u uw mededeling omtrent de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn toezendt.
Indien u de koopovereenkomst herroept, zullen wij u onverwijld, en hoe dan ook uiterlijk 14 dagen gerekend vanaf uw mededeling omtrent de herroeping van de overeenkomst, alle van u ontvangen bedragen terugbetalen, met inbegrip van de verzendkosten. Wij zullen de restitutie doen verlopen via hetzelfde betalingskanaal als die voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met een andere oplossing. In elk geval zullen wij u in verband met de restitutie geen extra kosten in rekening brengen. Wij gaan pas tot restitutie over nadat wij de goederen hebben terugontvangen.
U dient de goederen onverwijld, en hoe dan ook binnen 14 dagen nadat u ons de herroeping van de overeenkomst heeft meegedeeld, terug te zenden of aan ons te overhandigen. Deze termijn wordt als nageleefd beschouwd indien u ons de goederen vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen toezendt.

10.    Opschorting/Onderbreking van de Diensten en Beëindiging
banana.ch is te allen tijde bevoegd om een Dienst, naar eigen goeddunken en zonder nadere aankondiging, onmiddellijk op te schorten, te onderbreken of slechts tegen betaling beschikbaar te maken.
Wij mogen deze overeenkomst bovendien onverwijld en zonder nadere aankondiging beëindigen indien u deze Voorwaarden niet naleeft. Na de beëindiging bent u verplicht het gebruik van de Diensten onmiddellijk te staken en zullen eventuele uitstaande betalingen opeisbaar worden. Beëindiging van deze overeenkomst doet geen afbreuk aan ons recht om alle aan ons verschuldigde bedragen op te eisen. Wij mogen gratis accounts op elk willekeurig moment beëindigen.

11.    Overige bepalingen
Scheidbaarheid: indien door een bevoegde instantie wordt vastgesteld dat een van deze voorwaarden of bepalingen op enige wijze ongeldig, onrechtmatig of niet-uitvoerbaar is, dan zal die voorwaarde of bepaling worden gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen - die in de maximale mate waarin dit door de wet is toegestaan van kracht zullen blijven - en vervolgens worden vervangen door een geldige, rechtmatige en uitvoerbare bepaling die de oorspronkelijke ongeldige, onrechtmatige en niet-uitvoerbare bepaling uit het oogpunt van het beoogde economische doel het best benadert.
Wijzigingen: wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen treden in werking nadat deze door middel van de Diensten op onze website bekend zijn gemaakt of wanneer wij u daarover op een andere wijze informeren. Wij kunnen de Diensten ook geheel of gedeeltelijk veranderen of onderbreken. Het feit dat u de Diensten blijft gebruiken duidt erop dat u onze wijzigingen heeft geaccepteerd.
Afstand: indien banana.ch op enig moment nalaat een van de bepalingen in dit document af te dwingen, dan zal dit niet worden aangemerkt of beschouwd als afstand van de rechten van banana.ch onder deze overeenkomst, noch zal het op enige wijze de geldigheid van deze Voorwaarden of een deel daarvan aantasten, noch afbreuk doen aan het recht van banana.ch om passende maatregelen te treffen.
Titels: de titels van de onderhavige voorwaarden zijn slechts ter verwijzing toegevoegd en zijn niet bedoeld om een onderdeel te vormen van of afbreuk te doen aan de betekenis of de interpretatie van een van deze Voorwaarden.

12.    Toepasselijk recht en forumkeuze
Deze Voorwaarden en alle overeenkomsten die onder deze Voorwaarden zijn gesloten, worden beheerst en geregeld door Zwitsers recht.
Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht, zijn de rechtbanken van Lugano, Zwitserland, bij uitsluiting bevoegd ter zake van geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en alle overeenkomsten die daaronder worden gesloten, daarbij inbegrepen de geldigheid, de ongeldigheid, de schending of de beëindiging daarvan. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is banana.ch bevoegd de Klant op te roepen voor het gerecht van de plaats waar laatstgenoemde zijn woonplaats heeft.

Laatste update: 10 september 2015
 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email