Privacyverklaring Banana.ch SA

In this article

Deze privacyverklaring / privacy policy bevat informatie over de wijze waarop Banana.ch SA, vennootschap gevestigd te Lugano, Zwitserland (hierna “Banana.ch” of “wij”), de gegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt, verder gebruikt en beschermt.

Banana.ch verplicht zich de privacy van haar gebruikers te beschermen. Indien u wordt gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken die het mogelijk maken u als gebruiker van deze website te identificeren, garanderen wij dat uw gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring zullen worden verwerkt en gebruikt.

Banana.ch behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring bij tijd en wijle te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina zo nu en dan door te lezen zodat u steeds op de hoogte blijft van de gegevensverwerking van Banana.ch.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Banana.ch SA
Via la Santa 7
CH - 6962 Viganello

e-mail: info@banana.ch

Welke gegevens verzamelt Banana.ch?

Wij zijn bevoegd de volgende gegevens te verzamelen, die meestal door de gebruiker zelf worden verstrekt:

 • naam en beroepstitel;
 • contactgegevens waaronder het e-mailadres;
 • andere gegevens die de gebruiker tijdens het bezoek aan onze site of bij het gebruik van onze diensten verstrekt;
 • informatie over afgenomen diensten en producten of informatie die wij daarna van de gebruiker hebben ontvangen;
 • andere informatie over de betrekkingen tussen ons en de gebruiker, waaronder tevens betalingsgegevens;
 • andere informatie verkregen door marktonderzoeken en/of aanbiedingen.

Wat doet Banana.ch met de verzamelde gegevens?

De gegevens van gebruikers worden in de eerste plaats verwerkt met het oog op de levering van diensten en producten aan de gebruikers en om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Wij verwerken de persoonsgegevens van gebruikers met name voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van door de gebruiker gevraagde diensten en/of producten. Dit type verwerking dient om de contractuele verplichtingen tussen Banana.ch en de gebruiker na te komen.
 • De gebruikers informatie verstrekken over verbeteringen, vernieuwingen en aanpassingen van de software. Dergelijke informatie is vaak noodzakelijk na een wijziging van wettelijke, administratieve, fiscale, technische of technologische vereisten die consequenties hebben voor de functionaliteit en het gebruik van de software. De informatie die wij de gebruiker verstrekken over upgrades, wijzigingen of ontwikkelingen van aangekochte producten - die veelal het gevolg zijn van gewijzigde technische normen of specificaties - of over de beschikbaarheid van nieuwe producten of upgrades die voldoen aan nieuwe voorschriften, vormt een wezenlijk onderdeel van de diensten die wij onze gebruikers verlenen. Wij menen bovendien dat Banana.ch er een gerechtvaardigd belang bij heeft om de gebruikers producten aan te bieden die hen zouden kunnen interesseren en om hen op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. De gebruiker kan Banana.ch in elk geval te allen tijde verzoeken de toezending van mededelingen over softwareaanpassingen en nieuwe producten te stoppen. De gebruiker kan een dergelijk verzoek indienen door het naar een van de bovenstaande contactadressen te verzenden of door de instructies op te volgen die in elke mededeling aan de gebruiker staan.
 • Het gebruik van gegevens voor de verbetering van onze producten, diensten en website. Dankzij analyses van de aankopen en het gebruik van onze producten en de raadpleging van onze website, kunnen wij onze producten en diensten verbeteren en onze dienstverlening aanpassen aan de eisen van de gebruikers. Dit type gegevensverwerking wordt gelegitimeerd door het gerechtvaardigd belang dat Banana.ch heeft bij de verbetering van haar producten en diensten, die uiteindelijk in het voordeel van de gebruikers speelt.
 • Indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven, nemen wij periodiek per e-mail of telefonisch contact met de gebruiker op om diens gebruik van het product door te spreken en te overleggen over een eventuele verbetering/uitbreiding van de dienst of het product.

Wie heeft inzage in en ontvangt de gegevens van de gebruiker?

Binnen het bedrijf van Banana.ch zijn de medewerkers die de persoonsgegevens van de gebruiker nodig hebben voor de nakoming van onze contractuele en wettelijke verplichtingen, bevoegd die gegevens in te zien. Ook leveranciers van diensten en door ons aangestelde externe medewerkers mogen de gegevens voor de vooraf vastgestelde doeleinden raadplegen. Dit zijn bijvoorbeeld IT-bedrijven, logistieke bedrijven, adviesbureaus en handelsondernemingen.

Banana.ch zal de persoonsgegevens van gebruikers niet verkopen, verspreiden of anderszins aan derden ter beschikking stellen (ten behoeve van eigen doeleinden) tenzij de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of de doorzending wettelijk is voorgeschreven.

Worden de persoonsgegevens van de gebruiker doorgegeven aan het buitenland?

In het kader van onze betrekkingen met de gebruiker, is de verspreiding, doorgifte en/of opslag van persoonsgegevens in het buitenland toegestaan (i) wanneer het noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst die direct of indirect verband houdt met onze commerciële verbintenis met de gebruiker, (ii) wanneer de mededeling noodzakelijk is om gewichtige redenen van algemeen belang of (iii) in bij de toepasselijke wet vastgestelde uitzonderingsgevallen.

De doorgifte van persoonsgegevens aan het buitenland kan geschieden in de vorm van een doorgifte aan rechtsgebieden die i) met het oog op de rechten en vrijheden van de betrokkenen ten aanzien van de verwerking, een passend niveau van gegevensbescherming waarborgen, ii) adequaatheidsbesluiten voor hun beschermingsniveau hebben (bijvoorbeeld een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of van de nationale autoriteit voor gegevensbescherming en transparantie) of iii) niet over adequaatheidsbesluiten beschikken of een ontoereikend niveau voor gegevensbescherming bieden. In het laatste geval zal Banana.ch ervoor instaan dat er passende waarborgen worden gegeven zoals, bijvoorbeeld, door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen voor gegevensbescherming.

Voor nadere informatie over internationale doorgiften of passende waarborgen, kunt u altijd contact met ons opnemen (info@banana.ch).

Worden de gegevens op een veilige manier verwerkt?

Wij verplichten ons de veiligheid van de verwerkte gegevens te waarborgen. Om ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde verstrekking van gegevens te voorkomen, hebben wij passende fysieke, elektronische en managementprocedures ingesteld om de verzamelde informatie veilig te stellen en te beschermen.

Hoe worden cookies gebruikt?

Onze website mag technische cookies gebruiken. Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harddisk van de computer van de gebruiker te worden opgeslagen. Tenzij deze functie is gedeactiveerd in de browser van de gebruiker, wordt het bestandje toegevoegd. Daarna zal de cookie de analyse van het surfverkeer ondersteunen en signaleren wanneer een bepaalde website wordt bezocht.

Dankzij de cookies van onze website kunnen webapplicaties de gebruiker als een individu herkennen. De webapplicatie kan de handelingen vervolgens afstemmen op de behoeften en de stijl van de gebruiker en informatie over zijn voorkeuren opslaan.

In het algemeen beschouwd, helpen cookies ons een betere website aan te bieden waarmee wij kunnen controleren welke pagina's de gebruikers nuttig vinden en welke niet. Een cookie geeft op geen enkele wijze toegang tot de computer of de persoonsgegevens van de gebruiker, daarvan uitgezonderd de gegevens die de gebruiker zelf met ons wil delen.

Het gebruik van cookies kan worden geaccepteerd of geweigerd. Het overgrote deel van de browsers accepteert de cookies automatisch, maar meestal kan de gebruiker de browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als dat gewenst is. Dit kan er niettemin toe leiden dat hij niet alle functies van de website kan gebruiken.

Bevat onze site content van andere websites en wordt er gebruik gemaakt van externe diensten?

De gebruiker heeft ervan kennis genomen en aanvaardt dat onze website mogelijk content of routines van derden bevat of diensten van derden benut die het gebruik van onze website of software traceren (hierna: “ingebouwde externe diensten”). De ingebouwde externe diensten zijn niet altijd dezelfde. Wij houden een lijst van die diensten bij, met een link naar hun eigen privacyverklaring waarin overigens ook het doel van de desbetreffende dienst wordt omschreven. U vindt de lijst onderaan deze privacyverklaring. De leveranciers van ingebouwde externe diensten kunnen buiten de EU of de EER gevestigd zijn. De door hen uitgevoerde gegevensverwerking kan onderworpen zijn aan een andere wetgeving dan die van de EU/EER/Zwitserland.

Wordt er gebruik gemaakt van links naar andere websites?

Onze website kan links naar andere sites van betekenis bevatten. Wanneer de gebruiker de link van een andere site aanklikt en onze website verlaat, kunnen wij geen verder toezicht uitoefenen. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de bescherming en de veiligheid van gegevens die u verstrekt tijdens bezoeken aan die sites, waarvoor de regels van onze privacyverklaring niet gelden. U moet dus voorzichtig zijn en de privacyverklaring van de desbetreffende site goed doorlezen.

Onze website kan materiaal en informatie van derde leveranciers bevatten, zoals reclameberichten, nieuws, interfaces van social media, enz. Wij kunnen geen controle uitoefenen op die content en de daaraan gekoppelde functies. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor het gebruik van persoonsgegevens die een derde leverancier verzamelt tijdens uw bezoek op hun pagina's en materiaal. In dat geval is de privacyverklaring van de desbetreffende leverancier van toepassing.

Wanneer gebruikers berichten plaatsen op de pagina's Banana.ch SA van social media zoals, bijvoorbeeld, Facebook of LinkedIn, is Banana.ch niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dergelijke social media. Voor alle gegevens die de gebruiker via dergelijke functionaliteiten verstrekt, zijn de privacyverklaringen van derden van toepassing en dus niet deze verklaring. Wij kunnen geen controle uitoefenen op en wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop derden de via die media verstrekte gegevens gebruiken.

Welke rechten hebben de gebruikers met betrekking tot hun persoonsgegevens?

Elke gebruiker heeft de onderstaande rechten:

 • het recht van inzage in zijn persoonsgegevens en het recht een kopie daarvan te ontvangen;
 • het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens;
 • het recht op wissing van gegevens wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, of wanneer de verwerking om andere redenen niet langer rechtmatig is (dit recht is beperkt tot de opslagperiode zoals bedoeld in de volgende paragraaf);
 • het recht om beperking van de verwerking te vragen (onder de voorwaarden die in de voorschriften voor gegevensbescherming zijn vermeld);
 • het recht om bezwaar tegen de gegevensverwerking te maken. Ook wanneer de gebruiker bezwaar heeft gemaakt, mag Banana.ch zijn gegevens toch blijven verwerken in het geval dat (i) er een wettelijke verplichting daartoe bestaat, (ii) de verwerking noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen ten opzichte van de gebruiker na te komen of (iii) noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van Banana.ch te dienen (bijvoorbeeld de voorbereiding van een rechtszaak). Er gelden overigens geen beperkingen voor het recht van bezwaar wanneer de gebruiker bezwaar maakt tegen de ontvangst van mededelingen van Banana.ch over producten en diensten;
 • voor zover van toepassing, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat wil zeggen het recht om te eisen dat persoonsgegevens in digitale vorm worden overgedragen aan de gebruiker zelf of aan een andere verwerkings­verantwoordelijke.

Voor zover van toepassing, heeft een gebruiker het recht om zelfstandig een klacht in te dienen bij de aangewezen autoriteit voor gegevensbescherming.

De gebruiker mag de aan Banana.ch gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens op elk willekeurig moment intrekken. Wij wijzen erop dat de intrekking van de toestemming geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Alle bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend via e-mail (aan het adres info@banana.ch), per brief of met behulp van een daarvoor beschikbaar formulier.

Ondanks dat Banana.ch wereldwijd actief is, worden alle verzoeken met betrekking tot de gegevensverwerking centraal bij Banana.ch in behandeling genomen. Speciale verzoeken die betrekking hebben op een bepaald geografisch rechtsgebied, worden doorgezonden aan de territoriale vertegenwoordiger. De betrokken gebruiker zal diens contactgegevens dan tijdig ontvangen.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Wij verwerken en archiveren de persoonsgegevens van gebruikers gedurende de tijd die nodig is om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Op het moment dat de persoonsgegevens niet langer van belang zijn voor het bovengenoemde doel, zullen we ze wissen of anoniem maken tenzij (i) we op basis van de wet of een regelgeving verplicht zijn de persoonsgegevens gedurende langere tijd te bewaren of (ii) wanneer ze moeten worden bewaard voor de voorbereiding, uitvoering of verdediging in op handen zijnde of aangespannen rechtszaken, onderzoeken of soortgelijke procedures.

Gebruiken wij geautomatiseerde besluitvorming of profileringsmethoden?

Bij de afsluiting en uitvoering van overeenkomsten met de gebruiker, maakt Banana.ch geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en van profileringsmethoden. Indien wij in bepaalde gevallen wél gebruik van dergelijke procedures moeten maken, zullen wij u daarover inlichten indien de wet dat voorschrijft.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email