You are here

Boekhouding voor ZZP'ers, handleiding

 

Download example: Fred_ZZP_voorbeeld_db_btw.ac2

 
Boekhouding type: Dubbel boekhouden met BTW, Business
Country: Netherlands
How to use a template

Fred ZZP

Boekhouding 2017

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden met BTW

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    Balans  
       
    ACTIVA  
  0100 Goodwill 1A
  0105 Afschrijving goodwill 1A
  0110 Aanloopkosten 1A
  0115 Afschrijving aanloopkosten 1A
1A   Totaal Immateriële vaste activa 1I
       
  0150 Gebouwen 1B
  0155 Afschrijving gebouwen 1B
  0160 Verbouwing 1B
  0165 Afschrijving verbouwingen 1B
  0200 Machines 1B
  0205 Afschrijving machines 1B
  0210 Inventaris 1B
  0215 Afschrijving inventaris 1B
  0220 Computers 1B
  0225 Afschrijving computers 1B
  0230 Auto's 1B
  0235 Afschrijving auto's 1B
1B   Totaal Materiële vaste activa 1I
     
  0300 Leningen u/g 1C
1C   Totaal Financiële vaste activa 1I
     
  1000 Kas 1D
  1010 Bank 1D
  1020 Postbank 1D
  1050 Deposito's 1D
1D   Totaal Liquide middelen 1I
     
  1100 Debiteuren 1E
  1100001 S. de Graaf 1E
  1100002 Debiteur 2 1E
1E   Totaal Debiteuren 1I
     
  1110 Dubieuze debiteuren 1F
  1120 Voorziening dubieuze debiteuren 1F
  1200 Waarborgsommen 1F
  1300 Transitoria actief 1F
  1305 Te vorderen intrest 1F
  1310 Te vorderen diverse posten 1F
1F   Totaal Overige vorderingen 1I
     
  2000 Kruisposten 1G
  2100 Verschillenrekening 1G
  2200 Bankgiro betalingen 1G
1G   Totaal Tussenrekeningen 1I
     
  3000 Voorraad goederen 1H
  3100 Voorziening incourant 1H
1H   Totaal Voorraden 1I
     
1I   TOTALE ACTIVA 00
     
     
    PASSIVA  
  0500 Eigen Vermogen 2A
  0505 Privé stortingen 2A
  0510 Privé opnamen 2A
0511   Winst of verlies lopend jaar 2A
2A   Totaal Eigen vermogen 2E
     
  0400 Leningen o/g 2B
  0600 Hypotheek o/g 2B
2B   Totaal Schulden lang 2E
     
  1600 Crediteuren 2C
  1600001 Crediteur S. Slimpie 2C
  1600002 Crediteur 2 2C
2C   Totaal Crediteuren 2E
     
  1400 Transitoria passief 2D
  1500 BTW overeenkomstig het BTW overzicht 2D
  1505 Verschuldigde BTW 2D
  1800 Te betalen accountantskosten 2D
  1805 Te betalen administratiekosten 2D
  1815 Te betalen autokosten 2D
  1820 Te betalen advieskosten 2D
  1825 Te betalen huisvestingskosten 2D
  1830 Te betalen intrest 2D
  1835 Te betalen diverse kosten 2D
2D   Totaal Overige schulden kort 2E
     
2E   TOTALE PASSIVA 00
     
       
    Winst en Verlies  
       
    LASTEN  
     
  4400 Afschrijvingskosten goodwill 3A
  4405 Afschrijvingskosten aanloopkosten 3A
  4410 Afschrijvingskosten gebouwen 3A
  4415 Afschrijvingskosten verbouwingen 3A
  4420 Afschrijvingskosten machines 3A
  4425 Afschrijvingskosten inventaris 3A
  4430 Afschrijvingskosten computers 3A
  4435 Afschrijvingskosten auto's 3A
  4450 Resultaten verkoop vaste activa 3A
3A   Totaal Kosten vaste activa 3G
     
  4500 Huur 3B
  4505 Servicekosten 3B
  4510 Energiekosten 3B
  4515 Onderhoud bedrijfspand 3B
  4520 Schoonmaakkosten 3B
  4525 Verzekering bedrijfspand 3B
  4530 Overige huisvestingskosten 3B
3B   Totaal Huisvestingskosten 3G
     
  4535 Onderhoud machines 3C
  4540 Verzekering machines 3C
  4545 Overige kosten machines 3C
  4550 Onderhoud inventaris 3C
  4555 Verzekering inventaris 3C
  4560 Overige kosten inventaris 3C
  4565 Onderhoud computers 3C
  4570 Verzekering computers 3C
  4575 Hosting 3C
  4580 Kosten domeinnamen 3C
  4585 Onderhoud websites 3C
  4590 Overige kosten computers 3C
3C   Totaal Technische kosten 3G
     
  4600 Leasekosten auto's 3D
  4605 Brandstof auto's 3D
  4610 Onderhoud auto's 3D
  4615 Verzekering auto's 3D
  4620 Motorrijtuigenbelasting 3D
  4625 Kilometervergoedingen 3D
  4630 Privé gebruik auto's 3D
  4635 Bijdragen auto's 3D
  4640 Overige autokosten 3D
3D   Totaal Autokosten 3G
     
  4700 Kantoorartikelen 3E
  4705 Kleine aanschaffingen kantoor 3E
  4710 Vakliteratuur 3E
  4715 Administratiekosten 3E
  4720 Advieskosten 3E
  4725 Accountantskosten 3E
  4730 Porti 3E
  4735 Drukwerk 3E
  4740 Bankkosten 3E
  4745 Contributies en abonnementen 3E
  4750 Telefoonkosten 3E
  4755 Representatiekosten 3E
  4760 Verzekeringen algemeen 3E
  4765 Kasverschillen 3E
  4770 Reis- en verblijfkosten 3E
  4775 Algemene kosten 3E
  4800 Reklamekosten 3E
  4805 Advertentiekosten 3E
  4810 Relatiegeschenken 3E
  4815 Verkoopkosten 3E
3E   Totaal Algemene kosten 3G
     
  4900 Bijzondere baten en lasten 3F
3F   Totaal Bijzondere resultaten 3G
     
3G   TOTALE LASTEN 02
     
    BATEN  
  8000 Kostprijs verkopen 4A
  8010 Prijsverschillen bij inkoop 4A
  8100 Opbrengst verkopen 4A
  8105 Opbrengst diensten 4A
4A   Totaal Opbrengsten 4D
     
  8110 Kleine ondernemersregeling BTW 4B
  8120 Kortingen bij verkoop 4B
4B   Totaal Overige resultaten 4D
     
  8200 Rentebaten 4C
  8210 Rentelasten 4C
4C   Totaal Renteresultaten 4D
     
4D   TOTALE BATEN 02
     
02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 0511
     
00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn  
       
BTW-codes
BTW-code Beschrijving % BTW
V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
V6 Leveringen/diensten 6% 6.00
VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
OV21 Oninbare vorderingen 21.00
OV6 Oninbare vorderingen 6.00
PG12 Privégebruik 12.00
V0 Leveringen/diensten 0%  
  Leveringen en/of diensten binnenland  
     
VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
VR6 Verleggingsregelingen 6% 6.00
  Verleggingsregelingen  
     
VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
VEU Levering naar landen binnen de EU  
VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
  Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
     
VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% 6.00
ICP21 Intracommunautaire prestaties 21% 21.00
ICP6 Intracommunautaire prestaties 6% 6.00
  Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
  Verschuldigde BTW  
     
IG21 Voorbelasting 21% 21.00
IG6 Voorbelasting 6% 6.00
IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) 6.00
IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
IG6-2 Voorbelasting 6%(BTW verlegd) 6.00
D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% 6.00
  Voorbelasting  
     
  TOTAAL  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ZZP'ers en mensen met een eigen activiteit zijn één van de belangrijkste groepen van de workforce, zeker ook in Nederland.

Voor de ZZP'er of MKB'er is Banana 8 een prima programma om de financiële administratie mee bij te houden. Met enkele stappen heeft u het programma operationeel en kunt u beginnen met het verwerken van de transacties.

Zò begint u!

Nadat u het programma heeft geïnstalleerd, klikt u op

  • Bestand > Nieuw
  • kiest vervolgens uit Groep: Dubbel Boekhouden;
  • uit Bestand: Dubbel Boekhouden met BTW
  • uit Voorbeelden/Prototypes: Boekhouding voor ZZP
  • klik op OK.

U komt vervolgens op onderstaand scherm terecht. Hier kunt u desgewenst direct de naam van de administratie intypen die u in de koptekst wenst te zien. De overige schermen kunt u beter even laten voor wat ze zijn; u kunt deze later altijd nog invullen of wijzigen middels Bestand > Bestands- en Boekhoudingseigenschappen in het menu.

  • Klik op OK.

Sla nu de administratie op onder de naam die u verkiest:

  • Bestand > Opslaan als.

Wij hebben het voorbeeld de naam gegeven Fred ZZP en zien deze bij het openen van de administratie in de kop staan


 

Controleren van het rekeningschema

Het hart van een boekhouding wordt gevormd door de rekeningen die kunnen worden gebruikt. Bij het prototype dat we hebben gekozen wordt een uitgebreid rekeningschema meegeleverd.

Het is dus verstandig even te controleren of alle rekeningen die u wenst te gebruiken aanwezig zijn en of de namen van de gegeven rekeningen overeenstemmen met uw wensen.

Ga daartoe naar de Rekeningen-tabel.

Enkele toelichtingen bij het rekeningschema

Vaste activa

De vaste activa-rekeningen zijn alle voorzien van een afschrijvingsrekening. De tegenpolen van die rekeningen zijn in de groep 44 te vinden als verliesrekeningen.

Om geen verschil te krijgen met fiscale gegevens die benodigd zijn voor de aangifte wordt dikwijls de fiscale grens van € 450 voor een investering gehanteerd (< 450 gaat direct naar kosten; > 450 wordt als activa geboekt en wordt op afgeschreven). Als afschrijving hanteert men dan tevens de fiscale regel van 20% of wel 5 boekjaren.

De boeking voor de jaarlijkse afschrijving wordt dan debet de afschrijvingskosten (rubriek 44) en credit de afschrijvingsrekening behorend bij de actiefrekening. Op deze wijze behoudt u in de boekhouding inzicht in de totale investeringen en de daarop reeds afgeschreven bedragen.

Debiteuren

Er is ook een andere wijze van registratie van debiteuren mogelijk, via een klantenregister onderaan het rekeningschema met uitgebreide mogelijkheden voor de contrôle van de betalingen. Zie hiervoor het Submenu Klanten. Overigens ook te gebruiken voor de crediteuren/leveranciers, zie Submenu Leveranciers.

Verschillenrekening

Komt u tijdens het verwerken van de transacties een bedrag tegen dat u beslist niet thuis kunt brengen op dat moment dan kunt u dat bedrag tijdelijk parkeren op deze rekening en later de juiste rekening er voor in de plaats zetten.

Bankgirobetalingen

Hierop kunt u automatisch ingeladen mutaties van de bank plaatsen teneinde deze eerst verder te kunnen bewerken alvorens ze naar de juiste rekeningen over te zetten.

Winst of verlies lopend jaar

Deze rekening wordt automatisch bijgewerkt op basis van de ingebrachte boekingen.

Inbrengen beginsaldi

Eventueel aanwezige beginsaldi dienen te worden ingevoerd. Deze beginstanden kunnen voortkomen uit een reeds eerder bijgehouden administratie of gevormd zijn doordat u weliswaar thans eerst met de onderneming start maar reeds middels privé-middelen bestedingen en/of ontvangsten heeft gehad die de onderneming betreffen.

De beginstanden kunt u invullen in de kolom Opening EUR. Let u er bij het invoeren van de passiva op dat de saldi voorafgegaan moeten worden door het minteken (-). De controle of de invulling in ieder geval in evenwicht is kunt u vinden door op regel 93 te kijken.

BTW Beheer

Het gebruik van de BTW-rekeningen en de BTW-tabel binnen Banana worden hier toegelicht, terwijl bijzondere regelingen voor Nederland en speciale procedures hier geïntroduceerd worden.

Het invoeren van Transacties (boekingen)

Dit gebeurt in de Transacties-tabel. Ga naar Transacties voor gedetailleerde informatie. In de pagina's die onder de Transacties pagina hangen vindt u tevens informatie over verschillende soorten transacties, het snel invoeren van transacties.

Om het invoeren van uw transacties te versnellen kunt u de transacties van de bank ook automatisch importeren. Zie hiervoor Transacties importeren.

Rekeningkaarten

Van alle rekeningen in het Rekeningschema kan op elk gewenst moment een Rekeningkaart opgevraagd worden, zodat u de inkomsten en uitgaven van een bepaalde rekening steeds kan controleren; in geval van een afwijkend saldo van de bijvoorbeeld de Postbank, kunt u de rekeningkaart van Banana naast uw bankafschriften leggen en de twee vergelijken.
Voor de afsluiting van het jaar wworden alle Rekeningkaarten uitgeprint. Uitgebreide info over Rekeningkaarten vindt u hier.


 

Balans- en Winst & Verlies Rekening

Om de Uitgebreide Balans op groepen te verkrijgen, klikt u op het commando Uitgebreide Balans op groepen van het menu Rapporten.

Middels het dialoogvenster dat verschijnt kunnen vele opties geactiveerd worden voor het personalizeren van uw rapport.

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email