ZZP

Speciaal voor de ZZP'er met BTW, Eenvoudig van opzet en dus gemakkelijk aan te passen.

Land: Nederland | File type: Dubbel boekhouden met BTW | Categorie: Business

Fred ZZP

Boekhouding 2019

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden met BTW

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    Balans  
       
    ACTIVA  
  0100 Goodwill 1A
  0105 Afschrijving goodwill 1A
  0110 Aanloopkosten 1A
  0115 Afschrijving aanloopkosten 1A
1A   Totaal Immateriële vaste activa 1I
       
  0150 Gebouwen 1B
  0155 Afschrijving gebouwen 1B
  0160 Verbouwing 1B
  0165 Afschrijving verbouwingen 1B
  0200 Machines 1B
  0205 Afschrijving machines 1B
  0210 Inventaris 1B
  0215 Afschrijving inventaris 1B
  0220 Computers 1B
  0225 Afschrijving computers 1B
  0230 Auto's 1B
  0235 Afschrijving auto's 1B
1B   Totaal Materiële vaste activa 1I
     
  0300 Leningen u/g 1C
1C   Totaal Financiële vaste activa 1I
     
  1000 Kas 1D
  1010 Rekening ING 1D
  1020 Rekening Rabobank 1D
  1050 Deposito's 1D
1D   Totaal Liquide middelen 1I
     
  1100 Debiteuren 1E
  1100001 S. de Graaf 1E
  1100002 Debiteur 2 1E
1E   Totaal Debiteuren 1I
     
  1110 Dubieuze debiteuren 1F
  1120 Voorziening dubieuze debiteuren 1F
  1200 Waarborgsommen 1F
  1300 Transitoria actief 1F
  1305 Te vorderen intrest 1F
  1310 Te vorderen diverse posten 1F
1F   Totaal Overige vorderingen 1I
     
  2000 Kruisposten 1G
  2100 Verschillenrekening 1G
  2200 Bankgiro betalingen 1G
1G   Totaal Tussenrekeningen 1I
     
  3000 Voorraad goederen 1H
  3100 Voorziening incourant 1H
1H   Totaal Voorraden 1I
     
1I   TOTALE ACTIVA 00
     
     
    PASSIVA  
  0500 Eigen Vermogen 2A
  0505 Privé stortingen 2A
  0510 Privé opnamen 2A
0511   Winst of verlies lopend jaar 2A
2A   Totaal Eigen vermogen 2E
     
  0400 Leningen o/g 2B
  0600 Hypotheek o/g 2B
2B   Totaal Schulden lang 2E
     
  1600 Crediteuren 2C
  1600001 Crediteur S. Slimpie 2C
  1600002 Crediteur 2 2C
2C   Totaal Crediteuren 2E
     
  1400 Transitoria passief 2D
  1500 BTW overeenkomstig het BTW overzicht 2D
  1505 Verschuldigde BTW 2D
  1800 Te betalen accountantskosten 2D
  1805 Te betalen administratiekosten 2D
  1815 Te betalen autokosten 2D
  1820 Te betalen advieskosten 2D
  1825 Te betalen huisvestingskosten 2D
  1830 Te betalen intrest 2D
  1835 Te betalen diverse kosten 2D
2D   Totaal Overige schulden kort 2E
     
2E   TOTALE PASSIVA 00
     
       
    Winst en Verlies  
       
    LASTEN  
     
  4400 Afschrijvingskosten goodwill 3A
  4405 Afschrijvingskosten aanloopkosten 3A
  4410 Afschrijvingskosten gebouwen 3A
  4415 Afschrijvingskosten verbouwingen 3A
  4420 Afschrijvingskosten machines 3A
  4425 Afschrijvingskosten inventaris 3A
  4430 Afschrijvingskosten computers 3A
  4435 Afschrijvingskosten auto's 3A
  4450 Resultaten verkoop vaste activa 3A
3A   Totaal Kosten vaste activa 3G
     
  4500 Huur 3B
  4505 Servicekosten 3B
  4510 Energiekosten 3B
  4515 Onderhoud bedrijfspand 3B
  4520 Schoonmaakkosten 3B
  4525 Verzekering bedrijfspand 3B
  4530 Overige huisvestingskosten 3B
3B   Totaal Huisvestingskosten 3G
     
  4535 Onderhoud machines 3C
  4540 Verzekering machines 3C
  4545 Overige kosten machines 3C
  4550 Onderhoud inventaris 3C
  4555 Verzekering inventaris 3C
  4560 Overige kosten inventaris 3C
  4565 Onderhoud computers 3C
  4570 Verzekering computers 3C
  4575 Hosting 3C
  4580 Kosten domeinnamen 3C
  4585 Onderhoud websites 3C
  4590 Overige kosten computers 3C
3C   Totaal Technische kosten 3G
     
  4600 Leasekosten auto's 3D
  4605 Brandstof auto's 3D
  4610 Onderhoud auto's 3D
  4615 Verzekering auto's 3D
  4620 Motorrijtuigenbelasting 3D
  4625 Kilometervergoedingen 3D
  4630 Privé gebruik auto's 3D
  4635 Bijdragen auto's 3D
  4640 Overige autokosten 3D
3D   Totaal Autokosten 3G
     
  4700 Kantoorartikelen 3E
  4705 Kleine aanschaffingen kantoor 3E
  4710 Vakliteratuur 3E
  4715 Administratiekosten 3E
  4720 Advieskosten 3E
  4725 Accountantskosten 3E
  4730 Porti 3E
  4735 Drukwerk 3E
  4740 Bankkosten 3E
  4745 Contributies en abonnementen 3E
  4750 Telefoonkosten 3E
  4755 Representatiekosten 3E
  4760 Verzekeringen algemeen 3E
  4765 Kasverschillen 3E
  4770 Reis- en verblijfkosten 3E
  4775 Algemene kosten 3E
  4800 Reklamekosten 3E
  4805 Advertentiekosten 3E
  4810 Relatiegeschenken 3E
  4815 Verkoopkosten 3E
3E   Totaal Algemene kosten 3G
     
  4900 Bijzondere baten en lasten 3F
3F   Totaal Bijzondere resultaten 3G
     
3G   TOTALE LASTEN 02
     
    BATEN  
  8000 Kostprijs verkopen 4A
  8010 Prijsverschillen bij inkoop 4A
  8100 Opbrengst verkopen 4A
  8105 Opbrengst diensten 4A
4A   Totaal Opbrengsten 4D
     
  8110 Kleine ondernemersregeling BTW 4B
  8120 Kortingen bij verkoop 4B
4B   Totaal Overige resultaten 4D
     
  8200 Rentebaten 4C
  8210 Rentelasten 4C
4C   Totaal Renteresultaten 4D
     
4D   TOTALE BATEN 02
     
02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening 0511
     
00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn  
       
BTW-codes
BTW-code Beschrijving % BTW
  Informatie mbt btw-codes (niet wijzigen)  
  id=vatcodes-nl-2019.20190121  
  Laatste update op 21.01.2019  
     
     
V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
V9 Leveringen/diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
V6 Leveringen/diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
OV21 Oninbare vorderingen 21.00
OV9 Oninbare vorderingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
OV6 Oninbare vorderingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
PG21 Privégebruik goederen & diensten 21% 21.00
PG9 Privégebruik goederen & diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
PG6 Privégebruik goederen & diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
PG27 Privégebruik auto van de zaak 2,7 % 2.70
PG15 Privégebruik auto van de zaak 1,5% 1.50
V0 Leveringen/diensten 0%  
  Leveringen en/of diensten binnenland  
     
VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
VR9 Verleggingsregelingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
VR6 Verleggingsregelingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Verleggingsregelingen binnenland  
     
VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
VEU Levering naar landen binnen de EU  
VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
  Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
     
VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
VIX9 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
ICP21 Intracommunautaire verwervingen 21% 21.00
ICP9 Intracommunautaire verwervingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
ICP6 Intracommunautaire verwervingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
  Verschuldigde BTW  
     
IG21 Voorbelasting 21% 21.00
IG9 Voorbelasting 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6 Voorbelasting 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
IG9-1 Voorbelasting 9% (BTW exclusief) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
IG9-2 Voorbelasting 9% (BTW verlegd) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6-2 Voorbelasting 6% (BTW verlegd) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
D9-2 BTW bij invoer betaald aan douane 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Voorbelasting  
     
  TOTAAL  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Voor meer informatie, zie onze pagina Hoe als ZZP'er je boekhouding voeren.

Share this article: Twitter | Facebook | Email