ZZP

Fred ZZP

Boekhouding 2019

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden met BTW en vreemde valuta

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Valuta Gr
    Balans    
         
    ACTIVA    
  0100 Goodwill EUR 1A
  0105 Afschrijving goodwill EUR 1A
  0110 Aanloopkosten EUR 1A
  0115 Afschrijving aanloopkosten EUR 1A
1A   Totaal Immateriële vaste activa   1I
         
  0150 Gebouwen EUR 1B
  0155 Afschrijving gebouwen EUR 1B
  0160 Verbouwing EUR 1B
  0165 Afschrijving verbouwingen EUR 1B
  0200 Machines EUR 1B
  0205 Afschrijving machines EUR 1B
  0210 Inventaris EUR 1B
  0215 Afschrijving inventaris EUR 1B
  0220 Computers EUR 1B
  0225 Afschrijving computers EUR 1B
  0230 Auto's EUR 1B
  0235 Afschrijving auto's EUR 1B
1B   Totaal Materiële vaste activa   1I
       
  0300 Leningen u/g EUR 1C
1C   Totaal Financiële vaste activa   1I
       
  1000 Kas EUR 1D
  1010 Rekening ING EUR 1D
  1020 Rekening Rabobank EUR 1D
  1030 Bankrekening UBS Zwitserland CHF CHF 1D
  1040 Bankrekening Bank of America USD USD 1D
  1050 Deposito's EUR 1D
1D   Totaal Liquide middelen   1I
       
  1100 Debiteuren EUR 1E
  1100001 S. de Graaf EUR 1E
  1100002 Debiteur 2 EUR 1E
1E   Totaal Debiteuren   1I
       
  1110 Dubieuze debiteuren EUR 1F
  1120 Voorziening dubieuze debiteuren EUR 1F
  1200 Waarborgsommen EUR 1F
  1300 Transitoria actief EUR 1F
  1305 Te vorderen intrest EUR 1F
  1310 Te vorderen diverse posten EUR 1F
1F   Totaal Overige vorderingen   1I
       
  2000 Kruisposten EUR 1G
  2100 Verschillenrekening EUR 1G
  2200 Bankgiro betalingen EUR 1G
1G   Totaal Tussenrekeningen   1I
       
  3000 Voorraad goederen EUR 1H
  3100 Voorziening incourant EUR 1H
1H   Totaal Voorraden   1I
       
1I   TOTALE ACTIVA   00
       
       
    PASSIVA    
  0500 Eigen Vermogen EUR 2A
  0505 Privé stortingen EUR 2A
  0510 Privé opnamen EUR 2A
0511   Winst of verlies lopend jaar   2A
2A   Totaal Eigen vermogen   2E
       
  0400 Leningen o/g EUR 2B
  0600 Hypotheek o/g EUR 2B
2B   Totaal Schulden lang   2E
       
  1600 Crediteuren EUR 2C
  1600001 Crediteur S. Slimpie EUR 2C
  1600002 Crediteur 2 EUR 2C
2C   Totaal Crediteuren   2E
       
  1400 Transitoria passief EUR 2D
  1500 Automatisch berekende BTW EUR 2D
  1505 Verschuldigde BTW EUR 2D
  1800 Te betalen accountantskosten EUR 2D
  1805 Te betalen administratiekosten EUR 2D
  1815 Te betalen autokosten EUR 2D
  1820 Te betalen advieskosten EUR 2D
  1825 Te betalen huisvestingskosten EUR 2D
  1830 Te betalen intrest EUR 2D
  1835 Te betalen diverse kosten EUR 2D
2D   Totaal Overige schulden kort   2E
       
2E   TOTALE PASSIVA   00
       
         
       
    Winst en Verlies    
         
    LASTEN    
       
  4400 Afschrijvingskosten goodwill EUR 3A
  4405 Afschrijvingskosten aanloopkosten EUR 3A
  4410 Afschrijvingskosten gebouwen EUR 3A
  4415 Afschrijvingskosten verbouwingen EUR 3A
  4420 Afschrijvingskosten machines EUR 3A
  4425 Afschrijvingskosten inventaris EUR 3A
  4430 Afschrijvingskosten computers EUR 3A
  4435 Afschrijvingskosten auto's EUR 3A
  4450 Resultaten verkoop vaste activa EUR 3A
3A   Totaal Kosten vaste activa   3G
       
  4500 Huur EUR 3B
  4505 Servicekosten EUR 3B
  4510 Energiekosten EUR 3B
  4515 Onderhoud bedrijfspand EUR 3B
  4520 Schoonmaakkosten EUR 3B
  4525 Verzekering bedrijfspand EUR 3B
  4530 Overige huisvestingskosten EUR 3B
3B   Totaal Huisvestingskosten   3G
       
  4535 Onderhoud machines EUR 3C
  4540 Verzekering machines EUR 3C
  4545 Overige kosten machines EUR 3C
  4550 Onderhoud inventaris EUR 3C
  4555 Verzekering inventaris EUR 3C
  4560 Overige kosten inventaris EUR 3C
  4565 Onderhoud computers EUR 3C
  4570 Verzekering computers EUR 3C
  4575 Hosting EUR 3C
  4580 Kosten domeinnamen EUR 3C
  4585 Onderhoud websites EUR 3C
  4590 Overige kosten computers EUR 3C
3C   Totaal Technische kosten   3G
       
  4600 Leasekosten auto's EUR 3D
  4605 Brandstof auto's EUR 3D
  4610 Onderhoud auto's EUR 3D
  4615 Verzekering auto's EUR 3D
  4620 Motorrijtuigenbelasting EUR 3D
  4625 Kilometervergoedingen EUR 3D
  4630 Privé gebruik auto's EUR 3D
  4635 Bijdragen auto's EUR 3D
  4640 Overige autokosten EUR 3D
3D   Totaal Autokosten   3G
       
  4700 Kantoorartikelen EUR 3E
  4705 Kleine aanschaffingen kantoor EUR 3E
  4710 Vakliteratuur EUR 3E
  4715 Administratiekosten EUR 3E
  4720 Advieskosten EUR 3E
  4725 Accountantskosten EUR 3E
  4730 Porti EUR 3E
  4735 Drukwerk EUR 3E
  4740 Bankkosten EUR 3E
  4745 Contributies en abonnementen EUR 3E
  4750 Telefoonkosten EUR 3E
  4755 Representatiekosten EUR 3E
  4760 Verzekeringen algemeen EUR 3E
  4765 Kasverschillen EUR 3E
  4770 Reis- en verblijfkosten EUR 3E
  4775 Algemene kosten EUR 3E
  4800 Reklamekosten EUR 3E
  4805 Advertentiekosten EUR 3E
  4810 Relatiegeschenken EUR 3E
  4815 Verkoopkosten EUR 3E
  4820 Wisselkoersverschillen EUR 3E
3E   Totaal Algemene kosten   3G
       
  4900 Bijzondere baten en lasten EUR 3F
3F   Totaal Bijzondere resultaten   3G
       
3G   TOTALE LASTEN   02
       
    BATEN    
  8000 Kostprijs verkopen EUR 4A
  8010 Prijsverschillen bij inkoop EUR 4A
  8100 Opbrengst verkopen EUR 4A
  8105 Opbrengst diensten EUR 4A
4A   Totaal Opbrengsten   4D
       
  8110 Kleine ondernemersregeling BTW EUR 4B
  8120 Kortingen bij verkoop EUR 4B
4B   Totaal Overige resultaten   4D
       
  8200 Rentebaten EUR 4C
  8210 Rentelasten EUR 4C
4C   Totaal Renteresultaten   4D
       
4D   TOTALE BATEN   02
       
02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening   0511
       
00   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn    
         
         
         
         
         
         
         
BTW-codes
BTW-code Beschrijving % BTW
  Informatie mbt btw-codes (niet wijzigen)  
  id=vatcodes-nl-2019.20190121  
  Laatste update op 21.01.2019  
     
     
V21 Leveringen/diensten 21% 21.00
V9 Leveringen/diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
V6 Leveringen/diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
VOT Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul % in)  
OV21 Oninbare vorderingen 21.00
OV9 Oninbare vorderingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
OV6 Oninbare vorderingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
PG21 Privégebruik goederen & diensten 21% 21.00
PG9 Privégebruik goederen & diensten 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
PG6 Privégebruik goederen & diensten 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
PG27 Privégebruik auto van de zaak 2,7 % 2.70
PG15 Privégebruik auto van de zaak 1,5% 1.50
V0 Leveringen/diensten 0%  
  Leveringen en/of diensten binnenland  
     
VR21 Verleggingsregelingen 21% 21.00
VR9 Verleggingsregelingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
VR6 Verleggingsregelingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Verleggingsregelingen binnenland  
     
VX Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)  
VEU Levering naar landen binnen de EU  
VEUI Installatie/afstandsverkopen binnen de EU  
  Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)  
     
VIX21 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21% 21.00
VIX9 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
VIX6 Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
ICP21 Intracommunautaire verwervingen 21% 21.00
ICP9 Intracommunautaire verwervingen 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
ICP6 Intracommunautaire verwervingen 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)  
  Verschuldigde BTW  
     
IG21 Voorbelasting 21% 21.00
IG9 Voorbelasting 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6 Voorbelasting 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
IG21-1 Voorbelasting 21% (BTW exclusief) 21.00
IG9-1 Voorbelasting 9% (BTW exclusief) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6-1 Voorbelasting 6% (BTW exclusief) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
IG21-2 Voorbelasting 21% (BTW verlegd) 21.00
IG9-2 Voorbelasting 9% (BTW verlegd) (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
IG6-2 Voorbelasting 6% (BTW verlegd) (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
D21-2 BTW bij invoer betaald aan douane 21% 21.00
D9-2 BTW bij invoer betaald aan douane 9% (geldig vanaf 01.01.2019) 9.00
D6-2 BTW bij invoer betaald aan douane 6% (geldig tot en met 31.12.2018) 6.00
  Voorbelasting  
     
  TOTAAL  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Wisselkoersen
Ref.Valuta. Valuta Tekst
EUR USD USA Dollars
EUR CHF Swiss Francs
     

Voor meer informatie, zie onze pagina Hoe als ZZP'er je boekhouding voeren.

Share this article: Twitter | Facebook | Email