Business plan en budget van een Startup (Dubbel boekhouden)

Leer hoe een financieel plan op te stellen voor een startup. Voer uw beleggingen, baten- en lastenprognoses in en zie de evolutie van omzet, winst en liquiditeit. Gebaseerd op het Dubbel boekhouden, ideaal voor boekhouders.

Land: Universeel | File type: Dubbel boekhouden | Categorie: Onderwijs

Ronald's koffiehuis

Boekhouding 2022

Basisvaluta: EUR

Dubbel boekhouden

Rekeningen
Groep Rekening Beschrijving Gr
    BALANS  
    ACTIVA  
  KAS Kas 1
  BANK Bank 1
  KLANTEN Klanten/debiteuren 1
  MEUBILAIR Meubilair 1
  INVENTARIS Inventaris 1
1   TOTALE ACTIVA 00
       
    PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN  
  LEVERANC Leveranciers/crediteuren 2
  LENING Lening 2
  EVERMOGEN Eigen vermogen 2
WV   Winst(-) of verlies (+) lopend jaar 2
2   TOTALE PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 00
       
       
    Winst- en Verlies rekening  
    BATEN  
  VERKOOP Inkomsten uit verkoop 4
  BRENTE Rentebaten 4
4   TOTALE BATEN 02
       
    LASTEN  
  SALARIS Salarissen en sociale lasten 3
  GOEDEREN Aankoop goederen 3
  HUUR Huur en aanverwante kosten 3
  ADMIN Administratie 3
  BKOSTEN Bankkosten en rentelasten 3
  AFSCHRIJV Afschrijvingen 3
3   TOTALE LASTEN 02
       
02   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening WV
       
00   Verschil moet = 0 (nul) zijn  
       

Share this article: Twitter | Facebook | Email