Register Aktiva

In dit artikel

Voor professioneel beheer van af te schrijven activa met de bijbehorende afschrijvingen, waardeverminderingen, herwaarderingen en andere wijzigingen. Het programma berekent automatisch afschrijvingen gebaseerd op parameter instellingen. Historische gegevens worden bijgehouden en deze kunnen dan worden geïmporteerd in uw boekhouding.

Uw register voor vaste activa beheren

De stappen om uw register te beheren:

 1. Maak een nieuw bestand aan van het type Vaste Aktiva Register.
  Gebruik het voorbeeldbestand "Vaste Aktiva".
 2. Voer de diverse bezittingen in de Items Tabel in met de diverse waardes en parameters voor de berekening van de afschrijvingen. U kunt groepen aanmaken voor onderdelen die dezelfde parameters hebben.
 3. Gebruik aan het einde van de periode het commando "Afschrijvingsrijen aanmaken" vanuit menu Hulpprogramma's. Het programma maakt afschrijvingslijnen aan voor iedere bezitting, gebaseerd op de specifieke parameters.
 4. De afschrijvingen kunnen worden geïmporteerd in de boekhouding met het commando in boekhouding importeren -> transacties commando.

De inhoud van het Vaste Aktiva register

Het Vaste Aktiva bestand heeft de volgende tabellen:

 • Items tabel - waarin u de lijst van afschrijfbare activa en afschrijvings parameters maakt
 • Transacties tabel - waarin u de transacties invoert voor de afschrijvingen en herwaarderingen van goederen
 • Afschrijv. Type tabel - geeft de diverse soorten afschrijvingen aan.
 • Trans. Type tabel - geeft de diverse soorten transacties aan.

In tegenstelling tot gewone Excel spreadsheets, die normaliter alleen de veranderingen in de boekhoudkundige waardes bijhouden, kunt u met deze applicatie bijhouden:

 • Item op aankoopwaarde
  De totale uitgaven voor de aankoop van een bezitting.
 • Historische waarde (aankoop waarde +/- de op- of afwaardering).
  Wordt voor de berekening van de afschrijving op historische waarde gebruikt.
 • Boekhoudkundige waarde (historische waarde +/- correcties als gevolg van afschrijvingen).
  Waarde die in de boekhouding gebruikt wordt.
 • Fiscale waarde (Boekhoudkundige waarde +/- correcties van de fiscale waarde).
  De door de belastingdienst gebruikte waarde.

Om waardeveranderingen te registreren, zoals afschrijvingen, waardeverminderingen en andere veranderingen, gebruikt het programma een boekhoudkundige logica. Veranderingen van de waarde van een specifiek item worden getoond in de Transactiestabel:

 • Er is een historie met alle veranderingen in de waarde van een bezit, van aankoop tot afvoer.
 • Er is een functie geïntegreerd voor de automatische berekening van periodieke afschrijvingen van voorgedefinieerde waardes. Transactiebedragen kunnen handmatig aangepast worden (bijvoorbeeld in een afwijkende berekening voor het eerste boekhoudkundige jaar).
 • Transacties kunnen handmatig worden toegevoegd voor de opwaarderingen, buitengewone afschrijvingen, aanpassing van de fiscale waarde, enz.

Aanwijzingen voor het gebruik

Afschrijving in het jaar van aankoop van de bezitting

Er is een oneindig aantal manieren om te bepalen hoe de afschrijvingswaarde voor het eerste jaar moet worden berekend.
Het programma geeft deze mogelijkheden:

 • Het berekent normaliter de afschrijving voor het hele jaar
 • In de kolom MaandafschrijvingEersteJaar (Maand 1ste Jaar) kunt u aangeven voor hoeveel maanden de afschrijving moet worden berekend.
  • Indien u in het eerste jaar slechts 50% van de normale afschrijving wilt berekenen, dan dient u 6 maanden aan te geven.
 • Afschrijvingspercentage 2 kolom
  Gebruikt voor een extra afschrijving. Er wordt een extra afschrijvingsregel gecreëerd.
 • Laat het programma voor andere situaties de afschrijvingsrij aanmaken en pas daarna de automatisch gecreëerde afschrijvingstransactie aan.

Items Tabel

Hierin kunt u afschrijfbare bezittingen, gerelateerde groepen en parameters voor het berekenen van de afschrijvingen invoeren.
De software gebruikt de parameters van de groep of subgroep als de parameters Afschrijv. Type, Afschr. %, Rekening of Tegenrekening niet ingevoerd zijn voor een item.

Deze tabel bevat diverse kolommen (niet allemaal zichtbaar - om deze zichtbaar te maken gebruikt u het commando Kolommen instellen van het menu Gegegevens). De kolommen gemarkeerd met een ster (*) zijn beveiligd en worden berekend door het programma:

 • Groep
  Als er een waarde aanwezig is betekent dit dat de rij tot een groep hoort.
  In deze rij worden de waardes van de items en groepen opgeteld.
 • Id
  De Id van een Item
 • Beschrijving
  De beschrijving van een item.
 • In Groep
  De groep waartoe de rij hoort. Dit moet een waarde zijn die voorkomt in de Groep kolom.
 • Rekening
  De rekening van het boekhoudingsbestand waarop dit item wordt geboekt.
  Deze rekening kan ook een groep zijn.
 • Tegenrekening
  De rekening waarop de afschrijving moet worden geboekt.
  De tegenrekening kan ook voor een groep worden aangegeven.
 • Begindatum
  De aankoopdatum van het item (of de datum dat het item is ingevoerd in de boekhouding).
 • Doc.Datum
  De datum van het aankoopbewijs van het item, indien beschikbaar
 • Begin (waarde)
  De aankoopwaarde.
 • +/- Aankoop (Aankoop variatie)*
  De totale aankoopwaarde, positief of negatief, aangegeven in de transactiies.
 • Aankoop (waarde)*
  De beginwaarde plus de Aankoop variatie.
 • +/- Historisch (Variatie)*
  De positieve of negatieve waarde van de historische variatie (herwaarderingen of afschrijvingen) aangegeven in de transacties.
 • Historisch (Waarde)*
  De aankoopwaarde plus de historische variatie.
 • +/- Boekwaarde*
  De positieve of negatieve boekwaarde (afschrijvingen of afschrijvingsafboekingen) aangegeven in de transacties.
 • Boekwaarde*
  Historische waarde plus boekwaarde variaties.
 • +/- Fiscaal (Variatie)*
  De positieve of negatieve waarde van de fiscale aanpassingen aangegeven in de transacties.
 • Fiscaal (waarde)*
  De boekwaarde plus de fiscale aanpassingen.
 • Restwaarde
  Een mogelijke minimale restwaarde.
  Als de restwaarde gelijk is aan of groter dan de boekwaarde worden geen afschrijvingsrijen meer aangemaakt.
 • Schatting
  Een mogelijke, geschatte waarde van het item.
 • Afschrijv. Type
  Het afschrijvingstype dat voor dit item gebruikt wordt
  Het afschrijvingstype kan ook voor een groep aangegeven worden.
 • Afschrijv. %
  Het afschrijvingspercentage.
  Het afschrijvingspercentage kan ook worden aangegeven per groep.
 • Afschrijvingsbedrag
  Een mogelijk afschrijvingsbedrag als de afschrijving niet wordt gespecificeerd als een percentage.
 • Afschrijv .2 %
  Het extra afschrijvingspercentage dat toegepast wordt op dit item.
  Het commando "Afschrijvingsrijen aanmaken" creëert een extra afschrijvingsrij, de calculatie-methode is dezelfde.
  Het extra afschrijvingspercentage kan ook worden aangegeven per groep.
 • Maand 1ste jaar
  Hoeveel maanden het item in het eerste jaar afgeschreven moet worden.
 • Serie Nummer
 • Het serienummer van het item.
 • Garantiedatum
  De einddatum van de garantieperiode.
 • Verzekeringswaarde
  De waarde waarvoor dit item of deze groep is verzekerd.
 • Verzekering
  De naam van de verzekeringsmaatschappij.
 • Nr. Polis
  Het nummer van de verzekeringspolis.
 • Verv.Verzekering
  De vervaldatum van de verzekering.
 • Opzeg Verzekering
  De datum waarop de verzekering opgezegd moet worden om ervoor te zorgen dat de polis niet stilzwijgend doorloopt.
 • Datum gearchiveerd en gearchiveerde notities
  Kolommen die u zou kunnen gebruiken waneer u het item moet archiveren.


Transactiestabel

Dit is de tabel waarin u de variaties van de waarde van de items invoert. Deze heeft verscheidene kolommen:

 • Datum
  De datum van de boeking
 • Transactie Type
  Het transactie type, precies zoals in de Transactie Type tabel.
 • Transactie Type Beschrijving*
  De beschrijving van het transactietype wordt getoond.
 • Prod. Id
  Het product (item) Id.
 • Prod. Beschrijving*
  De beschrijving van het item dat uit de Items tabel gehaald wordt.
 • Notities
  Een extra notitie over de transactie.
 • +/- Aankoop
  De waardeverandering (+/-) van het item vergeleken met de aan- of verkoop.
 • +/- Historisch
  De waardeverandering (+/-) van het item vergeleken met de herwaardering of afschrijving.
 • +/- Boekwaarde
  De waardeverandering (+/-) van het item vergeleken met de boekwaarde.
  Dit wordt speciaal gebruikt voor negatieve afschrijvingen.
 • +/- Fiscaal
  Het fiscale variatie bedrag.
 • Afschrijv. Type
  Het Afschrijvingstype zoals getoond in de tabel Afschrijvingstype.
 • Beschrijving Afschrijv.
  De beschrijving van het Afschrijvingstype.
 • Afschrijv. %
  Het toegepaste percentage.
 • Rekening
  De Activa rekening waarop de transactie geboekt moet worden.
 • Tegenrekening
  Tegenrekening (bijvoorbeeld de rekening afschrijvingen) waarop de transactie geboekt moet worden.
 • Datum Gearchiveerd en Gearchiveerde notities
  Kolommen die u kunt gebruiken als u het item moet archiveren.


Afschrijvingstype tabel

 • Id
  De afschrijvingscode.
  Deze codes zijn vast en moeten niet worden veranderd.
  Als u het Id nummer verandert werkt het programma niet goed meer.
  • 00 Geen afschrijving. Er wordt geen afschrijving gedaan.
  • 01 Alles ineens afschrijven. Het item wordt in één keer helemaal afgeschreven.
  • 02 Gespecificeerd bedrag. De afschrijving wordt berekend op basis van het ingevoerde bedrag.
  • 10 Op de historische waarde. De afschrijving wordt berekend als een percentage van de historische waarde.
  • 11 Op de boekwaarde. De afschrijving wordt berekend op de boekwaarde.
 • Beschrijving
  De uitleg van de code.
   

Transactiestype tabel

 • Id
  De afschrijvingstransactiecode.
  Deze codes zijn vast en moeten niet worden veranderd.
  Als u het Id nummer verandert werkt het programma niet goed meer.
  • 01    Beginwaarde. Gebruikt om een beginwaarde in te voeren, inplaats van het invoeren van de beginwaarde in de Items tabel.
  • 11    Aankopen of productie.
  • 15    Verkopen of inventaris vermindering.
  • 21    Revaluatie
  • 25    Devaluatie
  • 31    Omgekeerde afschrijving
  • 35    Afschrijving
  • 36    Toegevoegde afschrijving
  • 41    Fiscale toename
  • 45    Fiscale afname
 • Beschrijving
  De uitleg van de code.

Hulpprogramma's

Afschrijvingsrijen aanmaken

U geeft aan:

 • De datum voor de berekening van de afschrijving
 • De periode van de afschrijvingsberekening, maandelijks, per kwartaal, half-jaar of jaarlijks.

Het programma maakt automatisch de afschrijvingstransacties aan gebaseerd op de parameters die u eerder invoerde in de tabel Items.

 • De software gebruikt de parameters van de groep als de parameters Afschrijv. Type, Afschr. %, Rekening of Tegenrekening niet ingevoerd zijn voor een item om de afschrijvingstransacties aan te maken.
 • Automatisch berekende boekingswaardes kunnen handmatig aangepast worden
 • Boekingen om waardes aan te passen, zoals afwaarderingen of opwaarderingen, moeten handmatig ingevoerd worden.

Journal weergeven

Dit laat alle bewerkingen zien met de cumulatieve waardeveranderingen.

Items overzicht weergeven

Dit laat de veranderingen voor ieder item zien en de groepen voor de geselecteerde periode.

Het importeren van afschrijvingsrijen in de boekhouding

U kunt ervoor kiezen om de rijen van het Vaste Activa register in de boekhouding met het commando in boekhouding importeren -> Transacties.
Alleen de rijen van het journaal die binnen de boekhoudingsperiode vallen worden overgenomen.
U kunt dan kiezen om alleen enkele gegevens te importeren.

Toekomstige applicatie ontwikkelingen

Afdrukken

We zijn van plan om nieuwe afdrukmodules te ontwikkelen, binnen de BananaApps (Engelstalig), die verder gaan dan de bestaande afdrukmodellen en die meer flexibiliteit bieden en op maat gemaakte oplossingen.

Aarzel niet uw wensen en vereisten aan onze programmeurs te laten weten, zo mogelijk door het sturen van het soort rapprt dat u wilt gebruiken, zoals een Excel tabel, met kolommen, totalen, kopteksten en formattering.

Verschillende soorten afschrijvingen

We zijn ook van plan om modules te ontwikkelen, binnen de BananaApps (Engelstalig), om verschillende soorten afschrijvingen mogelijk te maken, met het doel u een op maat gemaakte oplossing te bieden.

Aarzel niet uw wensen en vereisten aan onze programmeurs te laten weten.

 

help_id
assets

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email