Licentieverlening Banana Boekhouding 8 en 9

In this article

Banana Accounting gebruikerslicentie

Voor versies 8 en 9 van Banana Boekhouding

BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT
1.    Licentieverlening
Wanneer u de hierna omschreven Software downloadt, installeert en/of gebruikt, krijgt u (de “Licentienemer”) van banana.ch SA, Lugano, Zwitserland (de “Licentiegever"), een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het softwareproduct Banana Boekhouding, inclusief (indien van toepassing) elektronische documentatie en bijbehorend materiaal (hierna: de “Software”). Deze Licentie geldt tevens voor updates en nieuwe versies of releases van de Software. De Licentie is tevens van toepassing indien u de Software van andere websites of e-shops dan de website van de Licentiegever heeft gedownload. Tenzij bij de levering of het downloaden anderszins is bepaald, verleent de Licentie u het recht de Software op slechts één persoonlijk computersysteem te gebruiken, onder de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn opgenomen. De Software mag NIET op digitale wijze van een computer naar een andere worden overgezet en ook niet in een netwerk worden gebruikt, tenzij de Licentiegever daarvoor bij de levering of het downloaden uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Wij verzoeken u contact met de Licentiegever op te nemen voor de aankoop van extra of speciale licenties indien u de Software met meerdere gebruikers of systemen wilt gebruiken en u daarvoor ten tijde van de levering of de download geen uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen.
De Licentienemer aanvaardt dat het gebruik van de Software afhankelijk kan zijn van de invoering van een door de Licentiegever verstrekte veiligheidscode, indien dit bij de levering of het downloaden van de Software is aangegeven.  
Voor zover de Software tevens software van derden bevat of daarmee gekoppeld is (daarbij inbegrepen add-ons of uitbreidingsprogramma’s, zoals BananaApps), zullen de desbetreffende licentievoorwaarden van die derden van toepassing zijn en zal de Licentienemer verplicht zijn deze na te leven.


2.    Licentievergoeding
Tenzij de Licentiegever anderszins heeft bepaald, is de Software NIET gratis en geen shareware. De vergoeding voor de Licentie wordt door de Licentiegever vastgesteld en u dient deze bij de levering of het downloaden van de Software te voldoen.


3.    Plichten van de Licentienemer
Wanneer u deze Licentie accepteert, verplicht u zich:
(a)    de Software niet te kopiëren (behoudens het normale gebruik hiervan overeenkomstig de voorwaarden van deze Licentie) en de Software (krachtens dwingende wettelijke bepalingen op dit gebied) niet te disassembleren, decompileren of te onderwerpen aan reverse engineering;
(b)    de Software niet te vertalen, te wijzigen, te leasen, te verhuren, uit te lenen,  opnieuw te distribueren, te sub-leasen, in sub-licentie te geven of daarvan afgeleid werk te maken;
(c)    te verzekeren dat uw werknemers, agenten en andere partijen die de Software gebruiken, van deze Licentie en de desbetreffende voorwaarden op de hoogte worden gesteld vóórdat zij de Software in gebruik nemen;
(d)    de Software niet op een openbaar bulletin board, FTP-site, website, chat room of via enig ander niet geoorloofd hulpmiddel te tonen of ter beschikking te stellen;
(e)    de licentie- of veiligheidscode die de Licentiegever met het oog op de installatie of het gebruik van de Software heeft verstrekt, niet over te dragen, mee te delen of ter beschikking te stellen;
(f)    de Software en alle upgrades en kopieën uiterlijk 14 dagen na de datum waarop deze Licentie om welke reden dan ook eindigt of ophoudt te bestaan, te vernietigen.


4.    Overdracht van de Software
Onverminderd het bepaalde in artikel 3, mag de Software uitsluitend aan een andere partij worden overgedragen indien het origineel en alle kopieën (met inbegrip van back-ups) van de Software, de documentatie en deze Licentie definitief en kosteloos aan de voorgedragen nieuwe licentienemer worden overgedragen. De nieuwe licentienemer wordt geacht deze Licentie te hebben aanvaard op het moment dat hij de Software downloadt, installeert en/of gebruikt. Na een dergelijke overdracht mag u GEEN kopieën of documentatie van de Software behouden.


5.    Garanties    
(a)    De Licentiegever garandeert dat de werking van de Software wezenlijk overeenkomt met de gebruiksaanwijzingen in het materiaal dat bij de Software wordt meegeleverd.
(b)    U bent ermee bekend dat software, in het algemeen beschouwd, fouten kan bevatten en u accepteert dat dergelijke fouten niet kunnen worden aangemerkt als schending van deze Licentie. De Licentiegever kan nieuwe versies van de Software uitbrengen (“upgrades”) teneinde eventuele fouten te herstellen en alhoewel de Licentiegever niet verplicht is de licentienemers over dergelijke nieuwe versies te informeren, zullen ze hoe dan ook beschikbaar worden gesteld op dezelfde Internetsite als die waarvan u de bij deze Licentie behorende Software heeft gedownload of besteld, tegen de vergoeding die daarvoor is vermeld.
(c)    In het geval dat u een fout van materieel belang in de Software ontdekt, die het gebruik daarvan nadelig beïnvloedt en u de Licentiegever daarvan binnen 90 dagen na de datum van de Licentie op de hoogte stelt, zal de Licentiegever, naar eigen keuze, de Licentievergoeding terugbetalen of al het mogelijke doen om de fout te herstellen door middel van een patch of een nieuwe release voor het niet-conforme deel van de Software (zulks naar eigen goeddunken).
(d)    De garantie geldt niet wanneer de non-conformiteit is veroorzaakt door wijzigingen, veranderingen of toevoegingen aan de Software die niet door de Licentiegever zijn aangebracht, of het gevolg is van onjuist gebruik, misbruik of verminking van de Software dan wel van het gebruik van de Software met andere software of op apparatuur die daarvoor niet geschikt is.
(e)    Indien de Software vergezeld gaat van een gratis licentie, wordt de Software verstrekt “zoals hij is” en zullen alle garanties, zowel de expliciete als de impliciete, worden afgewezen in de maximale mate waarin dit volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan.
(f)    Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, wijst de Licentiegever alle overige, zowel impliciete als expliciete garanties met betrekking tot de Software van de hand, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, enige impliciete garantie ten aanzien van de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor enig bijzonder doel.
(g)    Onverminderd de algemene strekking van het voorgaande, verleent de Licentiegever geen garantie met betrekking tot:
–    software, componenten en inhoud van derden die in combinatie met de Software kunnen worden gebruikt;
–    add-ons of uitbreidingsprogramma’s, applicaties zoals BananaApps daarbij inbegrepen, die door derde partijen of communities zijn ontworpen en beschikbaar gesteld om in combinatie met de Software te worden gebruikt, alsmede hun interoperabiliteit met de Software en nieuwe versies daarvan, ook indien deze op de website van de Licentiegever staan of samen met of door middel van de Software door de Licentiegever zijn geleverd;
–    extra of hulpmateriaal zoals modellen, formulieren en sheets met tekst, gegevens, formules of programma’s en daarbij behorende documentatie, ongeacht of deze door de Licentiegever of een derde partij ontworpen zijn, noch met betrekking tot de non-conformiteit van dergelijk materiaal met nationale wetten, vereisten of normen en/of de nauwkeurigheid en het up-to-date zijn daarvan;
–    websites van derden en inhoud daarvan waarmee de Software of de website van de Licentiegever zich kan verbinden;
–    wijziging van enige parameter in wetten, verordeningen en regels of in boekhoudkundige of fiscale normen, die niet door de Software in beschouwing wordt genomen;
–    problemen met de internetverbinding voor zover de gebruiker die verbinding nodig heeft of benut om de Software of enige andere daarmee verbonden functie te laten werken;
–    het onvermogen van een derde partij om vanaf haar website specifieke of geactualiseerde inhoud of diensten te leveren die noodzakelijk of nuttig zijn voor het gebruik van de Software.
(h)    U bent ermee bekend en u gaat ermee akkoord dat de Software in bepaalde gevallen een verbinding met de website van de Licentiegever tot stand brengt om informatie (zoals updates, veiligheidscodes, versies, talen, enz.) te verzenden of op te halen. U dient ervoor te zorgen dat er dan een internetverbinding is. De Licentiegever kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de continuïteit van de internetverbinding, noch voor beschadiging of onderschepping van informatie tijdens het up- en downloaden.  


6.    Aansprakelijkheidsbeperking
(a)    De Licentiegever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid (op basis van een overeenkomst, een onrechtmatige daad of een ander wettelijk principe) met betrekking tot de schending van een van de hierna vermelde verplichtingen (schending van de garantie daarbij inbegrepen), noch met betrekking tot de levering van de Software aan u of het downloaden of gebruiken daarvan door u, tenzij de Licentiegever grove nalatigheid of opzet kan worden verweten.
(b)    Onverminderd de algemene strekking van artikel 6(a) en in de maximale mate waarin dit volgens toepasselijk recht is toegestaan, wijst de Licentiegever uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid van de hand voor verlies, gevolgschade en verminking van andere software en data, alsmede voor winstderving en het tenietgaan van zaken, opbrengsten, goodwill of verwachte besparingen.


7.    Intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die voor of ten behoeve van de Software zijn gevestigd (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, animaties, audio en ander identificeerbaar materiaal met betrekking tot de Software) zijn en blijven exclusief eigendom van de Licentiegever.


8.    Beëindiging
U kunt deze Licentie op elk willekeurig moment beëindigen door de Software, de licentie of de veiligheidscode, de documentatie en alle overige kopieën te vernietigen. Restitutie van de Licentievergoeding is niet mogelijk. De Licentiegever mag deze Licentie te allen tijde beëindigen indien blijkt dat u deze voorwaarden niet heeft nageleefd. De Licentiegever mag deze Licentie tevens onmiddellijk beëindigen indien u de Licentievergoeding niet tijdig heeft betaald. Indien de installatie of het gebruik van de Software afhankelijk is van de activering van een veiligheidscode die de Licentiegever heeft verstrekt met de vermelding dat de geldigheidstermijn beperkt is, zal de Licentie na het verstrijken van die termijn automatisch komen te vervallen. Indien u bericht van beëindiging ontvangt of wanneer de geldigheidstermijn van de code verstreken is, dient u de voorschriften van Artikel 3(f) in acht te nemen.


9.    Overige bepalingen
(a)    Toewijzing: tenzij uitdrukkelijk anderszins in deze overeenkomst is bepaald, mag de Licentienemer de Software, of een deel daarvan, en deze Licentie niet toewijzen of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever.
(b)    Afstand: indien de Licentiegever op enig moment nalaat een van de bepalingen in dit document af te dwingen, dan zal dit niet worden aangemerkt of beschouwd als afstand van de rechten van de Licentiegever onder deze overeenkomst, noch zal het op enige wijze de geldigheid van deze Licentie of een deel daarvan aantasten, noch afbreuk doen aan het recht van de Licentiegever om passende maatregelen te treffen.
(c)    Titels: de titels van de onderhavige voorwaarden zijn slechts ter verwijzing toegevoegd en zijn niet bedoeld om een onderdeel te vormen van of afbreuk te doen aan de betekenis of de interpretatie van enige voorwaarden van deze Licentie.
(d)    Scheidbaarheid: indien door een bevoegde instantie wordt vastgesteld dat een van deze voorwaarden of bepalingen op enige wijze ongeldig, onrechtmatig of niet-uitvoerbaar is, dan zal die voorwaarde of bepaling worden gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen - die in de maximale mate waarin dit door de wet is toegestaan van kracht zullen blijven - en vervolgens worden vervangen door een geldige, rechtmatige en uitvoerbare bepaling die de oorspronkelijke ongeldige, onrechtmatige en niet-uitvoerbare bepaling uit het oogpunt van het beoogde economische doel het best benadert.


10.    Toepasselijk recht en forumkeuze
(a)    Deze Licentie wordt beheerst en geregeld door Zwitsers recht.
(b)    De rechtbanken van Lugano, Zwitserland, zijn bij uitsluiting bevoegd ter zake van geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Licentie, daarbij inbegrepen de geldigheid, de ongeldigheid, de schending of de beëindiging daarvan. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de Licentiegever bevoegd de Licentienemer op te roepen voor het gerecht van de plaats waar laatstgenoemde zijn woonplaats heeft.

Laatste update: 10 september 2015.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email