Verschillen in de beginsaldi

Documentatie •
In dit artikel

Aan het begin van het boekjaar moet het totaal van de Activa overeenkomen met het totaal van de Passiva, anders is het niet mogelijk een correcte balans te hebben en is het nodig de reden daarvan te onderzoeken en te corrigeren om er voor te zorgen dat er in het informatiescherm geen bericht Verschil in beginsaldi staat.

Er kunnen verschillende redenen zijn die leiden tot een verschil in de beginsaldi:

  1. Wanneer het programma voor de eerste keer gebruikt wordt zijn de passiva niet ingevoerd met een minteken voor het bedrag.
  2. Het resultaat van het vorige jaar werd niet automatisch toegewezen bij het aanmaken van een nieuw jaar.
  3. De saldi voor uitgaven en inkomsten zijn overgedragen bij het aanmaken van een nieuw jaar terwijl dat niet gedaan had moeten worden.
  4. Bij het handmatig invoeren van de beginsaldi is geen rekening gehouden met het resultaat van vorig jaar. In dit geval correspondeert het verschil met de overgebrachte winst of verlies.
  5. Bij het handmatig toewijzen van de winst aan meerdere rekeningen zijn scheidingstekens voor de duizendtallen en decimalen gebruikt die afwijken van de in de Banana Boekhouding voor bedragen gebruikte tekens.

De oplossingen voor iedere fout worden uitgelegd in deze foutmeldingspagina.

In het voorbeeld laat het programma een foutmelding zien van een verschil in de beginsaldi van 1000.-.

difference opening balances

 

Na controle en correctie moeten de beginsaldi van de totale activa gelijk zijn aan die van de totale passiva.

Het is ook mogelijk om de saldi in de totalentabel te controleren en te vereffenen in Totalentabel.

Tell us how we can help you better
If the information on this page is not what you're looking for, is not clear enough, or is not up-to-date, let us know.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email