Rekeningschema

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

 

 

In het rekeningschema (Rekeningentabel) worden de vogende gegevens ingevoerd:

 • Rekeningen
  Deze geven aan op welke rekening (debet of credit) de boekingen moeten worden gedaan.
  Iedere rekening heeft een code of een nummer (rekeningnummer), een beschrijving, een klasse en een groep waartoe deze behoort; ze hebben ook een beginsaldo, het huidige saldo, het budget, etc. ...
 • Kostenplaatsen en Winst Centra
  Dit zijn speciale rekeningen waarvan het nummer voorafgegaan wordt door een punt ".", een komma "," of een puntkomma ";". Het doel van deze speciale rekeningen is de mogelijkheid bedragen toe te kennen aan speciale rekeningen anders dan de basis rekeningen in de boekhouding.
 • Segmenten
  Dit zijn een soort van sub-rekeningen waarvan het nummer voorafgegaan wordt door een dubbele punt ":". Het doel van deze subrekeningen is transacties toe te kennnen aan subcategorieën van het rekekeningschema.
 • Groepen
  Het doel van groepen is rijen te maken waarin het programma de bedragen van andere rijen bij elkaar optelt.
 • Secties
  Deze geven de verdeling voor de afdrukken van de Balans en Winst- en Verliesrekening aan....

Uitleg over de kolommen van het Dubbel boekhouden

 • Secties
  Hier worden code ingevoerd waarmee de gebruiker afgebakende delen van het Rekeningschema kan afdrukken als hij de Uitgebreide Balans op groepen afdrukt.
 • Groepen
  Bevat de code die bepaald dat dit een groepsrij is. De groepscode wordt dan gebruikt in de GR kolom om de optelling van rekening of een groep aan te geven.
 • Rekening
  Het rekeningnummer, de kostenplaats of het segment wordt hier ingevoerd.
 • Beschrijving
  Een tekst om de naam van de rekening, groep of sectie aan te duiden.
 • Bklasse
  Dit geeft aan of de rekening thuishoort in 1 = Activa, 2 = Passiva, 3 = Uitgaven, 4 = Inkomsten, zie ook Rekeningen
 • Gr (Optellen in)
  Dit geeft een groep aan zodat het programma deze regel op kan tellen in deze groep.
 • Gr1 en Gr2
  Extra groepcodes voor gebruik met Boekhoudingsoverzicht bestanden.
 • Opening
  Hier voert u de beginsaldi in aan het begin van het jaar.
  De creditbedragen moeten ingevoerd worden met een minteken ervoor. Het totaal van debetbedragen (positief) en de creditbedragen (negatief) moet in evenwicht zijn en het resultaat moet nul zijn. Als de beginsaldi niet in balans zijn wordt een verschil getoond in het informatievenster. Als u rekeningen hebt toegevoegd of gekopieerd en het verschil is niet nul doe dan een Hercontrole van de boekhouding (Shift + F9).
 • Debet Mutaties en Credit Mutaties (Beveiligde kolommen)
  Het totaal van de debet en credit mutaties in de Transactiestabel.
 • Saldo  (Beveiligde kolom)
  Het salco van de rekening bestaat uit het beginsaldo samen met de mutaties in debet en credit.
  Het saldo in debet is positief terwijl een credit saldo negatief is (minteken).
 • Budget
  Hier wordt het budget bedrag voor het lopende jaar ingevoerd.
  Het budget bedrag voor Uitgaven (debet) moet worden ingevoerd als een positief bedrag, voor Inkomsten als negatief (credit).
 • Budgetverschil (Beveiligde kolom)
  Het verschil tussen Saldo en Budget.
 • Vorige
  Het saldo van de rekening aan het eind van het voorafgaande jaar.
  Met het comando "Nieuw jaar aanmaken" of "Beginsaldi bijwerken" onder menu Taken worden de waardes in de Saldo kolom van het bestand van het vorige jaar overgedragen.
  De bedragen van het voorafgaande jaar moeten handmatig worden ingevoerd wanneer een nieuwe boekhouding wordt aangemaakt en de gebruiker afdrukken wil hebben met de bedragen van dat jaar.
 • Verschil Vorig Jaar (Beveiligde kolom)
  Het verschil tussen het Saldo en het bedrag van het vorige jaar.
 • Uitschakelen
  Als er een "1" in deze kolom staat wordt deze rekening niet weergegeven in de lijst van beschikbare rekeningen bij het invoeren van een transactie.
 • BTWNummer
  Het BTW nummer in het geval dat deze rekening is verbonden aan een klant of leverancier.
 • BTWcode
  De BTWcode die automatisch moet worden toegepast als deze rekening wordt ingevoerd in de Debetrekening- of Creditrekeningkolom van een Transactie.
 • Adress columns
  Het is mogelijk het programma adreskolommen toe te laten voegen om klant- en leveranciersgegevens te beheren.

Toevoegen of verhuizen van kolommen

 • Als een Rekeningkolom wordt toegevoegd in het Rekeningschema stelt het programma het totaalbedrag samen volgens het geselecteerde groepsschema
 • Toegevoegde kolommen van het type Getal daarentegen worden niet getotaliseerd.
 • Met het Kolommen instellen commando kunnen kolommen zichtbaar worden gemaakt, de volgorde kan worden veranderd en het is mogelijk andere kolommen toe te voegen.
 • Met het Pagina instelling commando kan men de opmaak van de afdruk (staand of liggend, vergroting, etc) instellen.

Weergaven

Het rekeningschema wordt aangemaakt met standaard weergaven.
 • Basis Weergegeven worden de belangrijke kolommen, de groeperingskolommen en de saldi.
 • Transacties Weergegeven worden de kolommen met de Debet en Credit transancties.
 • Budget Weergegeven worden de Budget en de Budget Verschil kolommen.
 • Vorige Weergegeven worden de Vorige en de Vorige Verschil kolommen die betrekking hebben op het vorige jaar.
 • Andere Weergegeven worden de Uitschakelen kolom en de kolommen voor het BTWnummer en het Fiscale nummer..
 • Afdrukken Weergegeven worden alleen kolommen voor de Rekening, de Beschrijving en het Saldo.

De weergaven kunnen worden aangepast en nieuwe kunnen worden toegevoegd met de functie Weergaven instellen onder het commando Tabellen instellen.

Afdrukken van de Balans en de Winst- en Verliesrekening

Met het Afdrukken of het Afdrukvoorbeeld commando kan het rekeningschema worden afgedrukt.
De volgende commando's laten de gebruiker de rekeningen op verschillende manieren weergeven.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email