Het rekeningschema met vreemde valuta

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Het Rekeningschema van de vreemde valuta boekhouding is hetzelfde als dat van een boekhouding zonder vreemde valuta, behalve voor de speciale dingen die hieronder aangegeven worden.

Basis valuta

In de Bestands- en boekhoudingseigenschappen moet de basis munteenheid worden gedefinieerd en de vreemde valuta in de Wisselkoers tabel.
In het voorbeeld hieronder is de basis munteenheid de EUR die, zoals u ziet, in de kolomkoppen getoond wordt van de kolommen met de bedragen in basis valuta.

Valuta van de Rekening

Iedere rekening heeft een valuta symbool dat hetzelfde kan zijn als de basis valuta of een valuta symbool dat verschilt van de basis valuta zoals aangegeven in de Wisselkoers tabel.
 • De Activa en Passiva (Balans rekeningen) kunnen in basis- of in vreemde valuta zijn.
 • De Lasten en Baten rekeningen moeten in basis valuta zijn.
Activa en Passiva rekeningen, anders dan in basis valuta (EUR in het voorbeeld), kunnen ook opgezet worden in een andere munteenheid.
 
Baten en Lasten rekeningen moeten opgezet worden in basis valuta.
 

Uitleg van de kolommen van de vreemde valuta boekhouding

 • Het beginsaldo in basis valuta.
  Een beveiligde kolom berekend door het programma gebaseerd op het beginsaldo in een valuta en de openings wisselkoers (wisselkoers uit de wisselkoers tabel aangegeven in een rij zonder datum).
 • Het huidige saldo in valuta.
  Berekend door het programma gebruikmakend van het beginsaldo in valuta en het valuta bedrag aangegeven in de transactie rijen.
 • Het huidige saldo in basis valuta
  Berekend door het programma gebruikmakend van het beginsaldo in basis valuta en het bedrag in basis valuta aangegeven in de transactierijen.
 • Het berekende saldo
  Dit is het saldo in de rekening valuta omgerekend met de huidige wisselkoers (wisselkoers uit de wisselkoers tabel aangegeven in een rij zonder datum).
 • In de weergave Andere uit de Rekeningentabel is er de Rek. Wisselkoersafwijking kolom.
  In deze kolom kunt u, voor specifieke rekening/rekeningen, een rekening wisselkoerswinst en -verlies invoeren.
  De aangegeven rekening wordt gebruikt door de procedure Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking, en wordt gebruikt in plaats van de rekening wisselkoerswinst en -verlies ingevoerd in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen.
  In de kolom Rekening Wisselkoersafwijking kan men aangeven:
  • "0;0" Dit betekent dat er voor deze rekening geen wisselkoersafwijkingen berekend moeten worden.
  • Twee rekeningen gescheiden door een punt-komma, "Rekening Wisselkoersverlies;Rekening Wisselkoerswinst", bijvoorbeeld "6949;6999"
   Als er een wisselkoersverlies is wordt de eerste rekening gebruikt, gaat het om een wisselkoerswinst dan de tweede.
  • "Eén enkele rekening" bijvoorbeeld "6949"
   Deze rekening wordt zowel gebruikt voor een wissekoerswinst als voor een wisselkoersverlies.

 

Beginsaldi

 • Voor het invoeren van de beginsaldi moeten de opening wisselkoersen voor de verschillende valuta aangegeven zijn in de Wisselkoersen tabel.
  De openingswisselkoers wordt aangegeven in de K.Opening kolom in de rij van de wisselkoers zonder datum.
  De openingswisselkoers moet gelijk zijn aan de sluitingswisselkoers van het voorafgaande jaar. Zie Verschillen in beginsaldi.
 • De beginsaldi moeten worden ingevoerd in de Rekeningentabel in de Opening valuta kolom in de Basis weergave. Dit moet gedaan worden voor zowel de basis valuta als de vreemde valuta rekeningen.
 • De Opening Basis valuta kolom is beveiligd; het programma Banana8 berekent automatisch de waarde in de basis valuta op basis van de openingswisselkoers die weergegeven wordt in de Wisselkoersentabel.
 • De beginsaldi voor de passiva moeten worden ingevoerd met het minteken (-) voor het bedrag.
 • De beginsaldi van de activa en de passiva moeten in evenwicht zijn; voor meer informatie zie de pagina Boekhouding controleren.

Wisselkoerswinst- en wisselkoersverlies rekeningen

In het Rekeningschema moet men de standaard rekeningen invoeren voor de wisselkoerswinst of het wisselkoersverslies; deze worden vervolgens aangegeven in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen.

De rekeningen voor de wisselkoersversachillen moeten de BClasse 3 (Lasten) of 4 (Baten) hebben.


Herwaarderingsrekeningen en historische wisselkoersen

Wisselkoersen variëren. De werkelijke waarde van het saldo in de rekening valuta varieert daarom afhankelijk van de vreemde valuta variatie.
Het basis valuta bedrag van een rekening wordt berekend door de opening wisselkoers te gebruiken en de wisselkoersen die worden aangegeven in de transacties. Omdat deze waarde overeenkomt met de tegenwaarde van de huidige wisselkoers moet de rekening geherwaardeerd worden.

De herwaardering gebeurt door het berekenen van de wisselkoers verschillen. We moeten op de rekening een bedrag in basis valuta boeken (wisselkoersverschil) zodat de saldi in basis valuta overeenkomen met de tegenwaarde (berekend saldo).

Deze afstemming wordt gedaan aan het eind van het jaar voordat de rekeningen gesloten worden of wanneer u de balans wilt afdrukken met wisselkoers waardes die overeenkomen met de huidige werkelijkheid. Zie het commando Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking... .
Er zijn rekeningen (bijvoorbeeld gerelateerd aan investeringen) waarvoor een zo-genoemde historisch wisselkoers wordt gebruikt. Met een historische wisselkoers bedoelen we een wisselkoers die niet verandert in de loop van de tijd.


Om wisselkoersen te hebben die niet veranderen moet een extra valuta symbool (bijvoorbeeld EUR2) aangemaakt worden in de Wisselkoerstabel. Op deze valuta wordt altijd dezelfde wisselkoers toegepast.

U kunt zo veel valuta symbolen aanmaken als u nodig heeft voor de diverse rekeningen met historische wisselkoersen.

Groep totalen in vreemde valuta

Doorgaans hebben de kolommen in vreemde valuta geen totalen omdat het geen zin heeft totalen te berekenen voor waardes in verschillende valuta.

Als u een groep heeft die alleen rekeningen heeft in een specifieke valuta kan het valuta symbool worden aangegeven op groepsniveau en telt het programma Banana8 deze bedragen op in de Rekeningentabel. Als er rekeningen zouden zijn met verschillende valuta symbolen zouden er geen bedragen worden weergegeven (het programma zou ook geen fout melden).

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email