Blockchain voor boekhouders, juristen en programmeurs

In this article

Introductie

Banana Boekhouding introduceerde blockchain in 2002. Het was de eerste commerciële software die deze technologie gebruikte, zelfs voordat het zo genoemd werd. Blockchain heeft een belangrijke functie omdat het gegevens beschermt tegen veranderingen en ervoor zorgt dat software voldoet aan wettelijke eisen voor opslag van boekhoudgegevens. De introductie van blockchain maakte gegevensbescherming mogelijk en bracht beveiliging naar een veel hogere standaard dan eerdere technologieën. Bitcoin is een duidelijk voorbeeld. Het is dankzij het online journaal met blockchain bescherming veel veiliger dan gegevens opgeslagen in dure en super beveiligde IT systemen. Tegenwoordig is duidelijk dat blockchain een centraal element in de digitale wereld zal worden en dat het gebruikt zal worden in alle omgevingen waar het essentieel is de integriteit van geldwaarden en digitale informatie te verzekeren.

Er is veel belangstelling voor blockchain, toch blijft het een complex onderwerp om verschillende redenen. Het is moeilijk precies te bevatten wat het is en hoe het gebruikt moet worden. Ten eerste zijn er verschillende definities en allemaal nogal breed. De term wordt gebruikt om een verzameling technologieën aan te duiden, allemaal verschillend van elkaar en met heel verschillende doeleinden. Een ander obstakel is cultureel omdat het referentiepunt van blockchain niet de huidige papieren, maar een helemaal digitale, toekomstige wereld is. Een verandering van perspectief is nodig. Dit houdt echter kennis in van de verschillende aspecten en een volledige onderdompeling in de mogelijke toepassingen van blockchain.

In dit document schets ik een nauwkeuriger definitie van blockchain. Ik wil duidelijk maken dat de essentie van blockchain en het revolutionaire potentieel ervan ligt in de mogelijkheid om te vertrouwen op digitale inhoud, ongeacht waar de gegevens zich bevinden. Waardevolle informatie, zoals het bezit van Bitcoin, of aandelen in een bedrijf of een huis, kan niet alleen op papier worden opgeslagen, maar ook in elektronisch formaat.

Blockchain is een van de onderdelen van de digitale transformatie, een technologie waarvan de effectiviteit afhangt van de manier waarop deze wordt gebruikt. Ik zal daarom ook proberen de verschillende technische, juridische, organisatorische en boekhoudkundige aspecten op een rijtje te zetten. Deze elementen bieden een overzicht, die ook dienen om de individuele aspecten beter te begrijpen. Blockchain leren kennen is een proces dat verschillende iteraties vereist. Daarom raden we een eerste lezing aan, gericht op het bereiken van een overzicht van het geheel, met een daaropvolgende evaluatie om de individuele elementen beter te begrijpen.

De geboorte van blockchain

Eerst zal ik de geboorte van blockchain in Banana Boekhouding schetsen. Het kennen van de context, de beweegredenen en de doelstellingen waarvoor het werd ontwikkeld, zal helpen om de werking ervan beter te begrijpen en te beseffen waarom blockchain een centraal element van de digitale wereld zal worden.

Blockchain is geïntegreerd in Banana Boekhouding sinds 2002. Banana Boekhouding is een boekhoudtoepassing gebaseerd op kant-en-klare tabellen, vooraf ingesteld, zeer eenvoudig te gebruiken en geprogrammeerd voor de boekhouding..

Banana Boekhouding is de boekhoudsoftware geworden waaraan kleine bedrijven, verenigingen en particulieren in Zwitserland de voorkeur geven. Het is volledig aanpasbaar en hierdoor kan het in meer dan 120 landen worden gebruikt. Ook in het boekhoudonderwijs staat de Banana Boekhouding hoog aangeschreven. U kunt eenvoudig oefenen met boekhouden, de rekeningschema's opstellen en de boekingen toevoegen.

Het belangrijkste kenmerk van Banana Boekhouding is het gebruiksgemak, dat wordt geboden door de typische mogelijkheid van spreadsheets om gegevens vrij te bewerken, te verwijderen, te kopiëren, te verplaatsen en te plakken.

De mogelijkheid om de gegevens te wijzigen is echter in strijd met de boekhoudkundige vereisten die niet voorzien in een wijziging van de cijfers. Blockchain is het systeem waarmee Banana Boekhouding zich kon ontwikkelen en voldoen aan de regelgeving.

Tot 2002 werd in Zwitserland volgens de wettelijke voorschriften alle boekhouding op papier of microfilm gearchiveerd. Het personeel dat verantwoordelijk is voor de boekhouding moest alles afdrukken. Vooral voor grote organisaties was dit systeem niet meer geschikt. Eind jaren '90 had de Zwitserse overheid nieuwe regels opgesteld en voorgelegd die het mogelijk maakten om de boekhouding digitaal op te slaan, maar die ook een hele reeks normen voorschreven. De boekhoudprogramma's moesten aan de nieuwe normen voldoen en de overheid voorzag voldoende tijd, tot mei 2002, om bedrijven nieuwe IT-systemen te laten ontwikkelen.

Al meer dan twintig jaar ontwikkel ik software voor professionele doeleinden. Tien jaar daarvoor heb ik de eerste versie van Banana Boekhouding gemaakt en sindsdien is programmeren mijn hoofdactiviteit. Ik heb echter ook een boekhoudkundige opleiding gevolgd en ben in het bezit van een graad in de juridische wetenschappen. Ik was geïnteresseerd in de veranderende wetten, en deze vormden een stimulans om een veilig alternatief te ontwikkelen, waarbij ik me bewust was van de digitale revolutie en dat zou werken in verschillende landen. Een alternatief dat van blijvend nut zou zijn en boekhouden niet moeilijker zou maken. Net als Excel werkte Banana Boekhouding niet op beveiligde databases, dus de benadering door andere software was onvoldoende veilig. De certificeringssystemen die werden gebruikt voor documenten op basis van bestandshashes (zie uitleg in het specifieke hoofdstuk) waren echter ook niet toepasbaar omdat het boekhoudjournaal zich steeds verder uitbreidde. Er waren ook enkele landen die de progressieve nummering van het journaal en het houden van een voortschrijdend saldo voorzagen. Ik begon te werken aan mogelijke oplossingen, maar het vinden van een oplossing die aan alle verschillende eisen kon voldoen en die intuïtief te begrijpen was voor accountants, was niet eenvoudig. Het duurde enkele jaren en een veelvoud aan iteraties, voordat het idee om elke mutatie met een hash te certificeren en deze zelfde hash te gebruiken bij het berekenen van de hash van de toekomstige boekingen, eindelijk gerealiseerd werd. Met dit systeem werd elke boeking cryptografisch samengevoegd met de vorige. De hash van een boeking was ook de hash van het hele journaal van het begin tot de boeking zelf. Deze benadering scheen mij de maximale gegevensbescherming te garanderen en kon voldoen aan wettelijke eisen. Dit was echter een persoonlijke opvatting en het was nodig te verifiëren of de specialisten het daar mee eens waren. Ik kwam in contact met specialisten van een groot accountantskantoor en we vroegen hen, als bedrijf, te controleren of dit nieuwe systeem voldeed aan de wet. Het hele concept en de werking moest goed gedocumenteerd zijn (zie intern document van 2001/2002), maar aan het eind van 2002 was het systeem gecertificeerd om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het opslaan van boekhoudgegevens in Zwitserland en Duitsland. Op 21 maart 2002 hebben we een octrooiaanvraag ingediend in de VS (US Patent No. 7,020,640) genaamd "Methode voor het beveiligen van gegevens die een reeks transacties bevatten". Een paar maanden later, in juni 2002, op tijd voor de invoering van nieuwe normen, introduceerden we een Banana Boekhouding update met onder meer blockchain functionaliteit.

Het systeem werkte heel goed en voldeed aan de wettelijke eisen, maar ik realiseerde me al snel dat het niet volledig werd begrepen; soms werd het zelfs met argwaan bekeken door accountants en boekhouders. Cryptografie en hashfuncties waren volstrekt onbekende onderwerpen buiten de gesloten kring van computerspecialisten. Boekhoudsoftware bleef wachtwoorden gebruiken om gegevens te beschermen. Het was niet nodig om deze systemen te verbeteren, ook omdat de meeste boekhoudgegevens op servers stonden die als voldoende beschermd werden beschouwd.

Het was de introductie van Bitcoin die blockchain technologie beter bekend maakte in de hele wereld en inspiratie gaf voor de naam. Voor velen was dit een openbaring. Dankzij blockchain werden operaties die in het Bitcoin-journaal waren opgeslagen en vrij beschikbaar waren op het internet, beschouwd als veiliger dan de boekhouding van de bank, opgeslagen in aparte omgevingen en beschermd door een veelheid aan beveiligingssystemen. Deze innovatie maakte veel mensen duidelijk dat ze te maken hadden met een zeer krachtig systeem. Blockchain wordt nu zo veilig geacht dat Bitcoin nu een regulier betaalsysteem is geworden, evenals een interessant investeringsmiddel.

Blockchain heeft nu de aandacht van de wereld getrokken en een enorm aantal nieuwe ideeën, mogelijke toepassingen en zelfs investeringen gestimuleerd.

Definitie van blockchain

Om blockchain te begrijpen moet u begrijpen wat het is en wat het doet. Er zijn tegenwoordig heel brede definities. Hier schets ik een meer gerichte, specifieke beschrijving op basis van het centrale aspect van blockchain: het waarborgen van de data-integriteit.

"Blockchain is een certificatiesysteem om de integriteit van groeiende gegevensverzamelingen te garanderen."

Deze definitie benadrukt de functionele en juridische aspecten van de "dataintegriteits waarborging" van blockchain. Blockchain is een systeem dat gebruik maakt van digitale zegels (hash) techniek om te controleren of de informatie in de collectie onveranderd is gebleven. Elk gegevensblok van de collectie is voorzien van een eigen digitaal zegel (hash); dit zegel is ook het certificaat van de gehele gegevensverzameling, vanaf het begin tot aan het laatst toegevoegde gegeven. De blockchain zegels maken het mogelijk om de integriteit van het gegevensarchief of een deel ervan te verifiëren. U bent zeker van de authenticiteit van de inhoud, ongeacht waar de gegevens worden bewaard.

De andere belangrijke toepassing van blockchain techniek is van toepassing op "groeiende gegevensverzamelingen". Blockchain staat het toevoegen van elementen toe zonder dat de voorafgaande zegels ongeldig worden. Gegevensverzamelingen kunnen groeien. U kunt binnen gegevensverzamelingen belangrijke informatie opslaan met de zekerheid dat de inhoud intact blijft, zelfs als nieuwe informatie wordt toegevoegd.

Met deze technologie kan men vertrouwen op digitale informatie ongeacht waar deze zich bevindt. Gegevensverzamelingen kunnen worden overgestuurd en opgeslagen op verschillende computers met de zekerheid dat de gegevens intact blijven. Met blockchain kunnen gegevensverzamelingen belangrijke informatie opslaan die het bezit van een zeker bedrag in bitcoins of het eigendomsbewijs van een huis vastleggen met de zekerheid dat de gegevens niet gemanipuleerd of vervalst kunnen worden.

Blockchain is ook een indirect systeem voor gegevensbescherming, omdat het de mogelijkheid biedt om gemakkelijk te zien of er veranderingen zijn opgetreden. U kunt regelmatige controles instellen die elke poging tot wijziging van de gegevens ontmoedigen en volledig vruchteloos maken.

Er zijn nu verschillende definities voor blockchain die het beschrijven als een datastructuur gevormd door blokken die cryptografisch met elkaar verbonden zijn. Op de Engelse Wikipedia pagina wordt gebruikt "Blockchain, oorspronkelijk block chain is een groeiende lijst van records, blokken genaamd, die verbonden zijn door gebruikmaking van cryptografie". Andere definities verwijzen naar de gedistribueerde natuur van journalen zoals die in Investopedia "Blockchain is een gedigitaliseerd, gedecentraliseerd, openbaar grootboek van alleen cryptografische transacties".

Deze definities, gericht op de datastructuur, worden losgelaten ten gunste van de hierboven gegeven definitie, die zich richt op het waarborgen van gegevensintegriteit. Blockchain niet langer definiëren in computertermen is een onmisbare stap om de waarde van de technologie te begrijpen en is ook een vereiste om blockchain effectief te gebruiken.

De oorsprong van de term blockchain

De term blockchain komt van de beschrijving van de datastructuur van het bitcoinjournaal gemaakt door de uitvinder van de bitcoin, bekend onder de naam Satoshi Nakamoto. In het document van oktober 2008 over bitcoin, werd het journaal met transacties beschreven als een verzameling bloktransacties (block) cryptografisch aan elkaar geknoopt (chain). De afbeelding hieronder is een grafische voorstelling van blockchain.

 

 

Ieder blok heeft een identificatie, de hash (digitale zegel), berekend over de inhoud van het blok. De inhoud bevat ook de identificatie van het vorige blok. De blokken zijn daardoor verbonden met elkaar. Dus de hash van een blok is afhankelijk van de inhoud van het vorige blok, dat op zijn beurt afhankelijk is van het vorige en zo verder, terug tot aan de start. De hash van een blok is zo ook de hash van de hele gegevensverzameling en waarborgt de integriteit van de hele verzameling. Als enige inhoud van een blok verandert, verandert de hash ook. De verwijzing in het volgende blok is niet langer geldig en de keten is onderbroken. Als de keten correct is betekent dit dag de inhoud intact is.

Blockchain neemt aan dat er een zekere gegevensvolgorde is. Bij bitcoin wordt de volgorde gegarandeerd door de identificatie van het vorige blok op te slaan in het volgende blok. Om de datastructuur opnieuw op te bouwen en de correctheid ervan te verifiëren beginnen we bij het laatste blok. Er zijn ook andere manieren om de volgorde te garanderen. In het boekhoudjournaal, zoals dat van Banana Boekhouding, heeft iedere mutatie zijn eigen oplopend nummer. U gaat door de boekingen door bij de eerste transactie te beginnen. In Banana Boekhouding wordt het zegel van een mutatie berekend door rekening te houden met het zegel van de vorige regel. Het resultaat is hetzelfde, er wordt een cryptografische keten gecreëerd. In het geval van Banana Boekhouding is de identificatie van het gegevensblok het nummer van de rij, het zegel dient als waarborg. De datastructuur in tabelvorm, typisch voor boekhoudjournaals, waar iedere transactie zijn eigen zegel heeft, is gemakkelijker te begrijpen en te gebruiken.

 

Blockchain en digitale transformatie

Al millennia lang worden voor het schrijven materiële hulpmiddelen gebruikt, zoals staafjes, tabletten, metalen, papyrus, perkamenten en papier. Bij het schrijven op papier wordt de inhoud fysiek op de media gedrukt en wordt het een onderdeel ervan. De wijziging van de inhoud houdt ook een wijziging van de ondersteunende hulpmiddelen in. Om vervalsing te bemoeilijken, werd gebruik gemaakt van handtekeningen, zegels of andere maatregelen die het document uniek maken - Mensen bevestigen de aanvaarding van een contract door hun handtekening te plaatsen op het blad waarop het werd geschreven. Om ervoor te zorgen dat de inhoud niet verloren gaat of wordt gewijzigd, moet het document worden beschermd. Het is gebruikelijk dat bij de ondertekening van een contract iedereen een kopie ontvangt. De ondertekening van een contract bevestigt ook dat de partijen de inhoud hebben gelezen en aanvaard. Iedereen moet dan zijn of haar document bewaren, zodat hij of zij in geval van een geschil een bewijs heeft van de gemaakte afspraken. Elke onderneming of particulier heeft een archief waarin een kopie van de verschillende documenten wordt bewaard. In veel gevallen is een archief van de documenten verplicht en moet het volgens bepaalde regels worden georganiseerd. Het doel is ervoor te zorgen dat papieren documenten worden beschermd tegen verlies en wijziging; het beschermen van het document beschermt ook de inhoud ervan.

Al millennia lang wordt veel van de informatie die het leven van mensen bepaalt op deze manier bewaakt. Het bezit van een huis, de geboorte, het huwelijk, de aanname van een wet, het vonnis van een rechtbank, de lease en de aankoop van een auto staan op papieren documenten. Om de integriteit van deze belangrijke informatie te waarborgen, moeten de documenten in de eerste plaats worden bewaard, zodat er niet mee wordt geknoeid. Het typische voorbeeld van een waardedocument zijn de bankbiljetten. Iedere persoon, firma of instantie bewaart verschillende documenten. Archiefsystemen worden aangevuld met wetten die het bewaren van documenten voorschrijven en deze beschermen tegen vervalsing. Zonder deze inhoud en de mogelijkheid om de integriteit en authenticiteit ervan te garanderen, zou elk economisch en juridisch systeem ineenstorten.

Met de komst van computers en de digitalisering ondergaat dit hele systeem een revolutie. In de digitale wereld wordt informatie niet meer stabiel op een medium afgedrukt, maar wordt deze als elektronische impulsen in een apparaat opgeslagen. Het voordeel van deze systemen is dat dezelfde informatie oneindig kan worden gedupliceerd. Miljarden mensen kunnen dezelfde video op hun mobiele telefoon tegelijkertijd zien, omdat de digitale inhoud van de ene naar de andere computer wordt gekopieerd; dezelfde inhoud kan dan verschillende ontvangers bereiken. Het andere grote verschil is dat tekstuele inhoud, audio of video wordt opgeslagen in een elektronische vorm die niet met het blote oog kan worden gelezen; voor toegang heb je elektronische apparaten nodig. Het concept van het origineel verdwijnt ook, omdat we toetsen typen om te schrijven die impulsen genereren, en na een complexe reeks bewerkingen zien we het geschrevene op een scherm verschijnen.

Met de digitale transformatie zijn de talloze wegen om informatie op te slaan en te benaderen vervallen. Om ervoor te zorgen dat ons economische en juridische systeem blijft bestaan zijn systemen voor het certificeren van gegevens nodig waarmee we kunnen begrijpen of de gegevens intact zijn gebleven en origineel zijn. Met blockchain kunnen we op dezelfde manier op elektronische als op ondertekende papieren documenten vertrouwen.

Alle documenten (huwelijksakten, vonnissen, contracten, bonnen, ...) zijn in feite verklaringen van gegevens met een juridische betekenis. Zelfs in de digitale wereld blijven de mensen trouwen, naar de rechtbank gaan, contracten tekenen en betalingen doen, en de authenticiteit en integriteit van de getuigenissen van deze feiten moet gegarandeerd blijven. Het certificeren van digitale inhoud, zowel vanuit een technisch als juridisch oogpunt, is daarom de steunpilaar van onze maatschappij en onze economie. Blockchain, als een instrument dat de authenticiteit en integriteit van waardevolle informatie kan garanderen, zal daarom een centrale rol spelen in het nieuwe digitale tijdperk.

De kenmerkende elementen van de digitale transformatie zijn de volgende:

 • de informatie wordt opgeslagen als elektrische impulsen. De inhoud is niet opgeslagen in een medium, maar kan worden gewist en overschreven;
 • de informatie is niet rechtstreeks toegankelijk met behulp van de menselijke zintuigen. We hebben apparatuur nodig die de informatie leest, interpreteert en transformeert zodat deze bruikbaar is voor onze zintuigen (schermen, printers, luidsprekers);
 • het principe van een origineel verdwijnt: de kopie is niet meer te onderscheiden van het origineel.

De onderstaande tabel vat de belangrijkste veranderingen, die ook belangrijke juridische gevolgen hebben, samen.

Functie

Papieren documenten

Elektronische documenten

Inhoud

Vastgelegd in de drager

Ontkoppeld van de drager

Toegang tot informatie

Direct door te lezen

Apparatuur gebruiken die de inhoud zichtbaar maakt

Goedkeuring van de inhoud

Handtekening

Digitale handtekening

Certificering van de inhoud

Verwijzing naar mensen

Digitaal zegel

Authenticatie

Handtekeningen en stempels op de drager

Ontkoppeld van de drager

Verificatie van authenticiteit

Getuigenis van mensen

Dubbele controles

Documenten verzamelen

Archieven, verzamelingen en papieren dossiers

Database en bestandssystemen

Registers

Papieren dossiers

Blockchain registers

Opslag van documenten

Organisatorische methodes nodig

Moet nog georganiseerd worden

Oversturen van de originele inhoud

Fysiek oversturen van het document

Kopie van de gegevens

Aan toonder (bankbiljet)

Bij wet, het recht is ingesloten in het document

Slimme contracten

Hash en digitale zegels

 

Gegevenscertificatie is gebaseerd op de techniek van hash berekeningen. Een bewerking die met diverse algoritmes te maken heeft. De hash berekening functies combineren de inhoud van een gegevensverzameling om een klein stukje tekst, hash genaamd, aan te maken, of een hashgetal dat een soort digitale vingerafdruk is. De hashfunctie kan vergeleken worden met een distilatieproces dat tot doel heeft een druppeltje te maken. De verkregen druppel, het hashgetal, is altijd hetzelfde als de gebruikte gegevens hetzelfde zijn en zal anders zijn als de gegevens veranderen.

 

 

Voor meer gedetailleerde informatie bezoekt u de Wikipediapagina hashfunctie. Hash functies worden ontwikkeld door experts op het gebied van cryptografie en zijn als open source beschikbaar. Ik denk dat de meeste programmeurs, net zoals ik, hash functies gebruiken zonder alle details van hun implementatie te begrijpen, maar er zeker van zijn dat ze werken volgens de specificaties.

Er zijn diverse algoritmes met verschillende eigenschappen en doeleinden. Er worden er over het algemeen weinig gebruikt. Banana Boekhouding en Bitcoin gebruiken het SHA-256 hash algoritme dat een 256 bits hash produceert. Deze gaat uit van elke inhoud en het resultaat is altijd een waarde met een lengte van 256 bits die worden geconverteerd naar leesbare tekst. Hier zien we de hash berekend voor een enkel karakter.

Gegevens

Zegel / Hash SHA-256 hexadecimaal

“1”

6B86B273FF34FCE19D6B804EFF5A3F5747ADA4EAA22F1D49C01E52DDB7875B4B

"2"

D4735E3A265E16EEE03F59718B9B5D03019C07D8B6C51F90DA3A666EEC13AB35

Voor de validatie van de gegevens moeten we gebruik maken van zeer speciale hash-algoritmen. Deze hashes worden digitale zegels genoemd, omdat ze zeer specifieke kenmerken hebben:

 • ze moeten in staat zijn gegevens van elke lengte te verwerken;
 • ze moeten een som opleveren van vaste lengte, in het algemeen 256, 512 of 1024 bits;
 • uitgaande van dezelfde inhoud geeft altijd dezelfde hash; verschillende inhoud levert een andere hash op;
 • uitgaande van de hash moet het technisch onmogelijk zijn om de inhoud van de originele gegevens te reconstrueren (eenrichting);
 • het moet technisch onmogelijk zijn om verschillende inhoud te vinden die dezelfde hash oplevert (bestand tegen botsingen);
 • de volgorde van de gegenereerde karakters is onvoorspelbaar en kan niet worden geassocieerd met de startgegevens;
  zelfs een kleine verandering in de inhoud levert een significant andere zegel op.

Het kenmerk van de hashes die als digitale zegels worden gebruikt, is de mogelijkheid om de dataset die voor de berekening ervan is gebruikt, op een unieke manier te identificeren. Dit betekent dat het zegel ook het specifieke " naamplaatje " van de gegevensreeks is zonder de mogelijkheid dat er een opeenvolging van verschillende gegevens met hetzelfde nummer is. Als de gegevens hetzelfde zijn, heeft u altijd hetzelfde zegel, als ze verschillend zijn, zal het zegel ook verschillend zijn. Digitale zegels zijn dus certificaten van authenticiteit van de gegevens.

Om de geldigheid van de zegels te controleren wordt het zegel opnieuw berekend op basis van dezelfde gegevens met hetzelfde algoritme en wordt het resultaat vergeleken met het oorspronkelijke zegel. Als de zegels hetzelfde zijn, is de inhoud hetzelfde; als de zegels verschillend zijn, is de inhoud verschillend. Door iemand een document te sturen, kunt u dankzij het zegel controleren of de inhoud hetzelfde is als die van het verzonden document. Het zegel is een zeer kleine gegevenseenheid, en dus gemakkelijk op te slaan en te verzenden. Bovendien laat het zegel niet toe om de oorsprong van de gegevens te reconstrueren. Het zegel kan worden doorgegeven aan derden zonder dat deze laatste op de hoogte zijn van de inhoud. Digitale zegels zijn daarom zeer effectief voor het certificeren van gegevens. Ze kunnen namelijk gemakkelijk worden opgeslagen en uitgewisseld zonder dat de inhoud hoeft te worden onthuld.

Het belangrijkste kenmerk is dat een kwaadwillende aanvaller geen andere gegevensreeks kan creëren, die hetzelfde zegel produceert.

Het digitale zegel heeft de volgende kenmerken:

 • Het zegel is een zeer kleine gegevenseenheid, en dus gemakkelijk op te slaan en te verzenden;
 • het is niet mogelijk om de oorsprong van de gegevens te reconstrueren (eenrichting);
 • het kan worden herberekend met hetzelfde algoritme, uitgaande van de oorspronkelijke gegevens;
 • het kan gemakkelijk worden uitgewisseld en naar derden worden gestuurd zonder de originele inhoud te onthullen.

Om de geldigheid ervan te controleren, wordt het zegel opnieuw berekend op basis van dezelfde gegevens en met behulp van hetzelfde algoritme. Het verkregen zegel moet dus overeenkomen met het oorspronkelijke zegel.

Door de herberekening van de zegels kunt u dus bevestigen dat :

 • de inhoud is hetzelfde als de zegels overeenkomen;
 • de inhoud is anders als de zegels verschillend zijn.

Als het zegel overeenkomt, kan degene die een document ontvangt, er zeker van zijn dat het ontvangen document hetzelfde is als het verzonden document.

Hier is het echter noodzakelijk om een zeer technisch onderwerp aan te snijden, dat niet direct gemakkelijk te begrijpen is. De betrouwbaarheid van het zegel hangt af van de onmogelijkheid om uit verschillende gegevens een gelijke hash te genereren. De set startgegevens is groter dan die van de hash, dus er zijn zeker gegevenscombinaties die hetzelfde zegel kunnen opleveren. In technische termen worden dit botsingen genoemd. Er is nooit volledige zekerheid dat een algoritme de data-integriteit garandeert. Wanneer de onmogelijkheid om botsingen te vinden wordt aangegeven, betekent dit eigenlijk dat het gebruikte algoritme het praktisch onmogelijk moet maken om ze te vinden, aangezien de operatie honderden jaren van berekeningen op een supercomputer vereist. De techniek is voortdurend in beweging en oude hashes kunnen kwetsbaar worden. Methoden die tien jaar geleden nog als veilig werden beschouwd, worden nu niet meer als zodanig beschouwd. De Zwitserse wettelijke voorschriften schrijven het gebruik van technisch betrouwbare systemen voor. De Collision Algorithms worden beschouwd als zwak en ongeschikt voor het creëren van rechtsgeldige digitale zegels.

Zelfs de digitale handtekening is gebaseerd op digitale verzegelingstechniek. Om de digitale handtekening te berekenen wordt eerst een digitaal zegel van de inhoud berekend; dit wordt later gecombineerd met een privésleutel. De digitale handtekening is dus een digitaal zegel, gekoppeld aan de inhoud, dat bovendien de bewerking is van de persoon die de privésleutel bezit.

Met behulp van zegels en eenvoudige digitale handtekeningen wordt gecertificeerd dat de inhoud van het bestand gelijk blijft. Ze zijn niet geschikt voor gegevensverzamelingen waarvan de inhoud moet veranderen, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe boekhoudgegevens worden toegevoegd. In deze gevallen moet gebruik worden gemaakt van blockchain als een progressief digitaal zegel.

Blockchain – digitale zegels voor gegevensverzamelingen

blockchain is een progressieve verzegeling, berekend op het huidige datablok en op de verzegeling van het vorige blok. Blockchain maakt het dus mogelijk om de inhoud van groeiende gegevensverzamelingen te certificeren. Deze techniek kan worden toegepast op elke gegevensverzameling, en de implementatie verandert afhankelijk van het type gegevensstructuur. Hieronder schetsen we de werking voor de gegevensstructuren in tabelvorm en die van de Bitcoin journalen.

Blockchain in een tabelvormige datastructuur

In Banana Boekhouding worden digitale zegels aangebracht op boekhoudkundige posten. Elke mutatie wordt beschouwd als een blok van gegevens. Het zegel van elke regel wordt berekend door ook het zegel van de vorige boeking op te nemen. Elk zegel wordt dan het zegel van de gehele gegevensverzameling tot op dat moment. U kunt nieuwe records toevoegen zonder de vorige zegels ongeldig te maken.

 

De afbeelding aangeduid als "Original ledger" toont de originele tabel met drie boekingen. Het voortschrijdend zegel (blockchain), aangegeven in de kolom Blok.Prog wordt als volgt berekend:

 • het digitale zegel (hash) van de eerste regel wordt berekend rekening houdend met gegevens van de boeking;
 • vanaf de tweede boeking wordt het zegel berekend door ook het zegel van de vorige boeking in de berekening op te nemen.;

Het zegel van iedere regel is ook het zegel van de hele verzameling regels tot aan dat punt. Als u regels toevoegt blijven de vorige zegels intact.

 

 

De afbeelding aangeduid als "Modified ledger" kunt u zien wat er veranderd door het wijzigen van de boekingen:

 • in rij 2, is het bedrag 40.00 inplaats van 30.00
 • de digitale zegels van rij 2 en de volgende zijn anders.

In Banana Boekhouding is de datastructuur onafhankelijk van de blockchain en de zegels kunnen worden toegevoegd en verwijderd zonder de datastructuur te beschadigen.

 

 

Blockchain in Bitcoin

Bij het bitcoin systeem worden gemiddeld iedere tien minutende transactieopdrachten verzameld door miners, gegroepeerd en in blokken toegevoegd aan het journaal. Ieder blok heeft een identificatie die het zegel is (hash) berekend over de inhoud van het blok met daarin ook een identificatie van het vorige blok. Het zegel van het blok wordt ook berekend over het vorige zegel, waardoor het een voortschrijdend zegel wordt dat dient om de integriteit te verifiëren van alle gegevens vanaf het begin tot en met het blok zelf.

Hierna is in een korte samenvatting te zien het het bitcoin journal is gestructureerd.

 

 

De blokken vormen een cryptische keten die alleen geldig is als de inhoud ervan hetzelfde blijft. Als een blok wordt veranderd, verandert de hash ook. Het volgende blok wordt losgemaakt van het vorige en de cryptografische keten is daardoor onderbroken. Het bestaan van de keten is het bewijs dat de gegevens intact zijn.

In het bitcoin systeem wordt het zegel berekend als het gegevensblok wordt samengesteld waardoor de blockchain een deel is van de datastructuur. Als de inhoud verandert veranderen de blokidentificatie en alle identificaties van de volgende blokken ook. In het bitcoin journaal kan de blockchain niet worden verwijderd omdat het blok dan zowel de identificatie als de volgorde zou verliezen. In bitcoin wordt de opeenvolging van blokken opgebouwd beginnend bij het laatste en het voorafgaande en weer het voorafgaande, terug tot het eerste blok. Dit systeem is niet handig voor mensen, daarom wordt ieder blok ook geïdentificeerd door een oplopend bloknummern, beginnend vanaf het eerste blok dat wordt aangeduid met een nul. In bitcoin wordt dit nummer "hoogte" genoemd.

Het Bitcoin-systeem vereist dat de zegels van het blok beginnen met een bepaald aantal nullen. Bij het berekenen van een hash is het zeer zeldzaam dat dit resulteert in veel initiële nullen. Om het zegel met het gewenste aantal nullen te verkrijgen, moet dus een getal (nonce, afkorting van "number only used once) aan de inhoud worden toegevoegd, wat in combinatie met de andere gegevens het zegel met het aantal benodigde voorloopnullen oplevert. Aangezien het zegel niet kan worden opgebouwd op basis van alleen het zegel, moet het zegel worden berekend. Het berekent de hash met de nonce tot nul en herhaalt dan de bewerking waarbij de nonce met één wordt verhoogd, totdat het zegel met het vereiste aantal nullen is gevonden. Het vereist miljarden en miljarden pogingen en zeer krachtige computers om het zegel met het benodigde aantal nullen in korte tijd te berekenen.

Bitcoin is een open systeem waar iedereen overboekingsopdrachten (transacties) kan versturen. Er zijn legitieme transacties, maar natuurlijk zijn er ook pogingen om hetzelfde geld meer dan eens uit te geven. De miners hebben de taak om de transacties te controleren, en voeren dus een notariële functie uit. Zij zijn degenen die de transactieblokken voorbereiden om aan het journaal toe te voegen. Ze verzamelen de overschrijvingsopdrachten (transacties) en controleren of ze correct zijn, of de digitale handtekening geldig is en of ze effectief in het bezit zijn van het geld. Ze verzamelen de geverifieerde transacties in een blok en voegen er ook een bewerking aan toe waarmee de miner zelf de verwachte vergoeding toekent. Zij moeten dan het blok aanvullen met het berekenen van het zegel met het vereiste aantal nullen. De snelste miner/notaris is degene die de meeste kans heeft om zijn eigen blok aan het Bitcoin-journaal toegevoegd te zien worden en de rechtmatige houder van de som te worden. Daarom is de berekening van het zegel een systeem dat de notaris/miner dwingt om goed en transparant te kunnen werken. Zij moeten het zegel zeer snel berekenen. Alleen degenen met een grote werk/berekeningscapaciteit (bewijs van werk) kunnen concurreren.

Het systeem heeft een gemiddelde tijd van 10 minuten nodig om een blok te voltooien. Als het gemiddelde binnen twee weken lager wordt, maakt Bitcoin's managementsoftware het werk nog moeilijker, doordat het aantal vereiste voorloopnullen wordt verhoogd. De zegels van de eerste blokken van het Bitcoinjournaal hadden 8 initiële nullen, en hebben er nu 18 nodig. Er is behoefte aan een aanzienlijke rekencapaciteit, wat grote investeringen in computers en energie vereist. Notarissen/miners worden aangemoedigd om goed te werken, want als ze fouten maken of vals spelen, wordt hun blok weggegooid en wordt al het werk dat tot dan toe is gedaan nutteloos.

Zodra de nonce is toegewezen, vindt de hashberekening van het blok normaal en snel plaats. Zelfs de verificatie van de data-integriteit is eenvoudig omdat men eenvoudigweg de hash van verschillende blokken moet herberekenen. Het feit dat het zegel moet beginnen met een bepaald aantal nullen vereist een zeer hoog aantal pogingen om het te berekenen. Deze bijzonderheid van het zegel dat begint met nullen maakt de procedure voor het genereren van het zegel complexer en moeilijker te begrijpen. De berekening die in Banana Boekhouding wordt gebruikt is meer lineair en de operatie is gemakkelijker te begrijpen.

Ondanks deze verschillen in berekening dient de blockchain van Bitcoin en Banana Boekhouding nog steeds hetzelfde doel, namelijk het hebben van een reeks gegevens, gecertificeerd met zegels en waarvan de integriteit kan worden geverifieerd.

 

De verificatie van de integriteit en authenticiteit in blockchain

Bij het maken van de blockchain worden de voortschrijdende zegels aangebracht op de gegevensverzameling. Om de integriteit en authenticiteit te controleren, vergelijkt men de originele zegels met de berekende zegels. Het probleem dat zich voordoet is de vraag of de zegels echt de originele zegels zijn. Als de houder van de zegels ook de gegevenshouder is, kan hij de inhoud wijzigen, de zegels herberekenen en de originelen vervangen. Het is dus niet mogelijk om te begrijpen of de gegevens zijn gewijzigd. De verificatie van de authenticiteit is dus een kwestie van beheer. De term 'authentiek' is afgeleid van de Griekse term 'authenteo', wat 'gezag' betekent. De etymologie toont duidelijk aan dat wie controle heeft over de originele zegels degene is die kan bepalen of de gegevens al dan niet authentiek zijn. Het voordeel van blockchain is dat je met één enkel zegel de authenticiteit van een collectie, die een ontelbare hoeveelheid blokken kan bevatten, kan verifiëren. De grote eenvoud waarmee het mogelijk is om vast te stellen of een gegevensstructuur intact is, is door Bitcoin benut om ervoor te zorgen dat alle Bitcoin-netwerkknooppunten de authenticiteit van de gegevens zelf behouden. Het Bitcoin-protocol stelt de verschillende netwerkknooppunten in staat om zegels uit te wisselen en dus gemakkelijk en snel de authenticiteit van de inhoud te controleren met een verscheidenheid aan onderwerpen. Zonder blockchain zou deze verificatie de uitwisseling van de gegevens met elke gesprekspartner gevraagd hebben en daarom zou het onpraktisch zijn om een gedistribueerd journaal bij te houden.

Dit was zeker een van de meest innovatieve aspecten van het Bitcoin-systeem. De decentralisatie van het journaal dient ook om de authenticiteit ervan te garanderen. Het Bitcoin-systeem is een dicht netwerk waarbij elk knooppunt ook de beheerder is die garant staat voor de authenticiteit. Degenen die het journaal willen vervalsen, moeten het journaal van de meeste knooppunten van het Bitcoin-systeem tegelijkertijd kunnen wijzigen. Deze operatie, die vandaag de dag als onmogelijk wordt beschouwd, garandeert de veiligheid van de gedistribueerde gegevens. Het Bitcoin-systeem wordt ook gebruikt als een digitale notaris, voer gewoon een transactie uit door in de beschrijving de informatie op te nemen die u wilt bewaren en deze wordt veilig opgeslagen.

Banana Boekhouding is een single user boekhoudsysteem. Elke boekhouding is onafhankelijk en de taak om de authenticiteit van de gegevens te garanderen, in de tijd en op de wijze die verenigbaar is met de nationale regelgeving, wordt aan de gebruiker overgelaten. Banaan biedt de mogelijkheid om de certificeringsgegevens af te drukken en te exporteren, zodat deze zodanig kunnen worden opgeslagen dat de integriteit ervan kan worden aangetoond. De manieren waarop we het bewijs moeten presenteren kunnen variëren, sommige landen laten journaalafdrukken toe, terwijl andere eisen dat er voor elke bewerking een beknopte verantwoording wordt afgedrukt, vandaar de keuze om maximale flexibiliteit te bieden en de mogelijkheid voor mensen om aanpassingen door te voeren.

Blockchain beschermt waardevolle informatie

Blockchain is een certificatiesysteem waarmee achteraf kan worden gecontroleerd of de gegevens niet zijn gewijzigd. Het wordt gebruikt in een omgeving waarin waardevolle inhoud wordt verzameld die moet worden bewaard en onveranderd moet blijven. Dit houdt een gegevensstructuur in die vergelijkbaar is met een gebeurtenislogboek, zoals een boekhoudjournaal of een databaselogboek. Blockchain kan echter onafhankelijk van de gebruikte dataopslagtechniek worden toegepast, zodat het de sequentiële structuren (logboek), relationele database (SQL), document-type databases (JSON) en gedistribueerde of gecentraliseerde databases kan certificeren.

Het systeem is niet ontworpen voor statische informatie, of voor toepassingen die gegevens direct wijzigen, zoals een register waarin het programma de waarde in het klantrecord vervangt. Het kan echter wel worden toegepast op het gebeurtenissenlogboek van een database of op een Non-SQL-database, waar bij een wijziging een nieuwe versie van het document wordt aangemaakt.

De definitie van blockchain als certificatiesysteem veronderstelt niet dat er een bepaalde gegevensstructuur bestaat. In Banana Boekhouding worden de zegels als extra informatie aan de bestaande gegevens toegevoegd. In het journaal van Bitcoin wordt het zegel een integraal onderdeel van de gegevensstructuur, het werkt als een identificatie van het blok en als een verbinding met het vorige. Vanuit het oogpunt van het proces lijken de twee applicaties echter sterk op elkaar, omdat ze beide een onderscheid maken tussen een gegevensverzamelings- en verificatiefase en een certificeringsfase. In Bitcoin zijn de miners die de blokken voorbereiden ook verantwoordelijk voor het verifiëren van de authenticiteit van de transacties, de beschikbaarheid van fondsen en de formele naleving. De transacties die niet aan de eisen voldoen, worden weggegooid. In het Bitcoin-systeem heeft elke miner twee afzonderlijke collecties, die van lopende orders en het Bitcoin-journaal met uitgevoerde orders. Alleen de juiste transacties kunnen deel uitmaken van het journaal. Als u Bitcoins naar een verkeerde ontvanger stuurt of iemand steelt uw gegevens, is er geen manier om de situatie terug te draaien. U heeft een overboekingsopdracht nodig, die terugkomt van degenen die het geld hebben ontvangen.

In de Banana Boekhouding vallen controle en verificatie onder de verantwoordelijkheid van de boekhouder, die vrijelijk gegevens kan wijzigen, totdat hij besluit het certificeringscommando toe te passen. Aangezien het zegel op de gegevens is aangebracht, moeten eventuele fouten worden gecorrigeerd met aanvullende overboekings- of correctiehandelingen.

Blockchain kan elk systeem verbeteren, het belangrijkste is dat het verstandig wordt gebruikt en dat de toepassing van de certificering functioneel is voor de toepassing. Het blockchain certificeringssysteem maakt deel uit van wat over het algemeen het verzamelen en opslaan van gegevens is. Dit bestaat uit verschillende fasen en acties. In Bitcoin is elk blok voorzien van een tijdstempel. Hoewel dit niet strikt nauwkeurig is, is er een duidelijke tijdsreferentie. Er zijn geen wettelijke verplichtingen waaraan voldaan moet worden en het functioneren en de waarde van Bitcoin is afhankelijk van het vertrouwen dat mensen in het systeem hebben.

Fasen in het Bitcoin-systeem

Uitgevoerd door

Uitleg

Aanmaken van informatie

Bezitters van tegoeden

Sturen van transactie opdrachten

Verzamelen en verifiëren van de inhoud

Miners

Voorselectie van opdrachten

Toepassing van certificaten

Miners

Aanmaken van blokken en zegels

Toevoegen aan de verzameling

Ieder knooppunt in het netwerk

Toevoegen aan uw journaal volgens de gedistribueerde goedkeuringsregels

Opslaan van gegevens en zegels

Ieder knooppunt in het netwerk

Lokale kopie van alle gegevens

De authenticiteit van de gegevens garanderen

Ieder knooppunt in het netwerk

Meervoudige verificatie in andere knooppunten van het netwerk

 

In Banana Boekhouding is er slechts één journaal, de transactiestabel, met alle mutaties, de mutaties in uitvoering, zonder zegels, en de mutaties die als definitief moeten worden beschouwd en die zijn voorzien van zegels. De boekhouder of zijn directe chef beslist over de definitieve goedkeuring door de opdracht te geven tot het aanbrengen van de zegels.

Fases in Banana Boekhouding

Uitgevoerd door

Uitleg

Toevoegen en corrigeren

Gebruiker

Onbeperkt boekingen toevoegen

Gegevensverificatie en certificatie

Gebruiker / Leidinggevende

Opdracht om boekingen te blokkeren

Opslaan van gegevens en zegels

Gebruiker / Leidinggevende

Verplichting kopieën te bewaren

De authenticiteit van de gegevens garanderen

Gebruiker / Leidinggevende / Extern

Opgeslagen zegels voor het bewijs van de originaliteit van de gegevens

 

Het gebruik van blockchain in Banana Boekhouding

Blockchain is ontwikkeld om te voorkomen dat boekingen worden gewijzigd om aan de eisen van wettelijke boekhouding te voldoen. De methode werd ontworpen om deze techniek te gebruiken zonder specialistische technische kennis. In de Banana Boekhouding kunnen de boekingen vrijelijk worden gewijzigd. De gebruiker kan echter het commando "boekingen blokkeren" geven: vanaf dit moment zijn de boekingen beveiligd, kunnen ze niet meer worden gewijzigd en zijn ze ook voorzien van digitale zegels, met de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens de originele gegevens zijn. Als het boekhoudbestand wordt vervangen door een ander bestand, met zelfs iets andere gegevens, zouden de zegels anders zijn. Als de zegels hetzelfde zijn, kunt u er zeker van zijn dat de gegevens niet zijn gewijzigd. Het op blockchain gebaseerde beveiligingssysteem is veel veiliger dan de op een wachtwoord gebaseerde systemen voor informatiebeveiliging.

Banana Boekhouding is een interessant voorbeeld van hoe het blockchain certificatiesysteem kan worden toegevoegd aan een bestaande applicatie en maakt het mogelijk om een sprong voorwaarts te maken op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid, zonder het gemak en de directheid van het gebruik op te geven. Hieronder wordt uitgelegd hoe de certificering is geïmplementeerd en georganiseerd in Banana Boekhouding.

In Banana Boekhouding is er maar één journaal en zijn er twee soorten boekingen, die met blockchainzegels, die geblokkeerd zijn, en de vrije, die worden verwerkt en kunnen worden gewijzigd.

Het bijhouden van de boekhouding is een vrij complexe taak waarvoor informatie moet worden verzameld, ingevoerd en correct gecatalogiseerd. Er zijn vaak fouten en omissies, die pas aan het einde van de periode worden ontdekt, wanneer de bankafstemmingen worden gemaakt, de begroting wordt geanalyseerd en de BTW-overzichten worden opgesteld. Voorwaarde voor het uitvoeren van deze controles is dat de transacties in de boekhouding worden opgenomen, zodat u de resultaten kunt zien, een afdruk van de begroting kunt maken en alles wat verder nodig is. De administratie moet uiteraard overeenkomen met de verantwoordingen, en als er sprake is van overschrijvings- of categorisatiefouten moeten deze worden gecorrigeerd.

In Banana Boekhouding zijn er twee manieren om fouten te corrigeren:

 • Bewerkingen die nog niet verzegeld zijn kunnen direct worden gewijzigd, zoals dat ook gebeurt met een spreadsheet;
 • bewerkingen waarbij gebruik wordt gemaakt van blockchain moeten in plaats daarvan worden gecorrigeerd met extra overdrachts- en wijzigingsbewerkingen.

Blockchain in Banana Boekhouding is bedacht als een service die beschikbaar wordt gesteld aan en volledig wordt beheerd door de gebruiker. Er is geen automatische toepassing van zegels. De gebruiker heeft de maximale vrijheid om de boekingen in te voeren, en te wijzigen alsof hij met Excel werkt. Hierdoor kan de boekhouding altijd up-to-date worden gehouden en kunnen de verschillende rapporten worden geraadpleegd en vergeleken met die van de bank. Wanneer alles in orde is, meestal aan het einde van een periode en gelijktijdig met de presentatie van specifieke rekeningen, wordt het commando om de bewegingen te blokkeren gegeven. De gebruiker krijgt een dialoogvenster te zien waarin de nieuwe blokdatum van de te blokkeren transacties wordt aangegeven, bijvoorbeeld op 31 januari.

 

 

Op dit punt brengt Banana Boekhouding de zegels bij elke bewerking aan, en geeft deze aan in de kolom Blok.Regel.

 

 

Voor alle boekingen die niet geblokkeerd zijn tot de aangegeven blokkeerdatum gaat het programma als volgt te werk:

 • controleren dat er ggen fouten in de boekingen zitten; als er fouten worden gevonden (bijvoorbeeld als een rekening niet correct is) wordt het blokkeerproces onderbroken. De gebruiker moet de fouten corrigeren en het blokkeercommando opnieuw geven;
 • een voortschrijdend nummer toekennen dat wordt opgeslagen met de gegevens in de betreffende rij. Als de volgende periode wordt geblokkeerd gaat het nummer verder vanaf het laatste;
 • de zegel van de boeking berekenen (voortschrijdende hash) door de boekingsdatum te combineren met het zegel van de vorige boeking.

Het programma verhindert ook wijzigingen aan boekingen met zegels en boekingen met een lagere datum dan die van de blok. In de praktijk worden niet alleen de boekingen, maar ook de periode geblokkeerd. Als ze tot januari geblokkeerd zijn, kunt u de boekingen pas vanaf februari invoeren.

Het programma toont een overzicht van het blok met het progressieve nummer van de laatst geblokkeerde boeking en het bijbehorend zegel. Dit zegel is ook het certificaat van alle mutaties vanaf de eerste boeking en dus ook van de hele boekhouding tot op dit punt.

 

 

Het programma biedt een verificatie functie voor de zegels die controleert de de zegelreeks correct is. Deze functie wordt automatisch aangeroepen wanneer het commando om de boekhouding te controleren wordt gegeven. Als de gegevens zijn gemanipuleerd door de softwarebeveiliging te omzeilen wordt dit als fout gemeld.

Het opslaan van de zegels

De boekhouding is onderworpen aan regelgeving. De certificering van de gegevens wordt over het algemeen uitgevoerd om de naleving van de regelgeving te waarborgen en te garanderen. Dit systeem voorziet in tijd voor het toevoegen van mutaties, en vervolgens in de ongewijzigde integriteit van de mutaties. Blockchain is een systeem dat vanuit technisch oogpunt voldoet aan de wettelijke eisen. Het certificaat geeft de systeemdatum aan waarop de opdracht tot blokkering is gegeven, maar deze waarde heeft geen wettelijke status. Het is aan de gebruiker om deze gegevens op te slaan, zodat hij kan aantonen wanneer de zegels zijn aangebracht. Een mogelijke manier is om het rapport af te drukken en er uw handtekening op te zetten.

De verzegeling wordt meestal toegepast wanneer gegevens aan de belastingdienst moeten worden verstrekt. Wanneer blockchain een vereiste wordt, verzoekt de belastingdienst om overlegging van de verschillende gegevens, waaronder informatie over het zegel. Op deze manier zal het verzenden van gegevens ook dienen als certificering van de boekhoudkundige gegevens.

Het verwijderen van de blockchain

Banana Boekhouding heeft ook een commando om de blokkade te verwijderen. Als u op grond van oude beveiligingsconcepten redeneert, kan dit commando worden beschouwd als een inbreuk op de beveiliging. In plaats daarvan moeten we nadenken over het feit dat het niet langer gaat om het voorkomen van wijziging van de gegevens, maar om een systeem dat het mogelijk maakt de authenticiteit van de zegels aan te tonen. In feite is het omzeilen van het blokkeren van de boekingen heel eenvoudig; je hoeft alleen maar een kopie van het boekhoudbestand van voor de blokkade te bewaren. U kunt op elk moment terugkeren naar het archief zonder zegels. Verder zijn er situaties waarin het volkomen legaal is om het zegel te verwijderen, bijvoorbeeld intern gebruik van hetzelfde of wanneer er nog tijd is om de rapportages te presenteren. Wanneer de boekhouding echter definitief is en de zegels veilig worden bewaard, moet elke correctie worden uitgevoerd met overschrijvings- en wijzigingsoperaties.

Digitaal opgeslagen waarden

Het bankbiljet is een typisch voorbeeld van een waarde die is vastgelegd in een papieren document. Om de waarde ervan te behouden, moet het bankbiljet zorgvuldig worden bewaard, maar dit is niet voldoende. Als iemand identieke kopieën zou kunnen maken, zouden de originele bankbiljetten hun waarde verliezen. Om de waarde te behouden hebben we een reeks middelen en een complexe organisatie nodig. In het geval van bankbiljetten moeten ze voorzien zijn van kenmerken die het moeilijk maken om ze te vervalsen. Bovendien moet er een apparaat zijn dat ingrijpt in geval van vervalsing. Daarom is strafwetgeving en maatregelen van de autoriteiten nodig waarmee ze degenen die valse waarden produceren en in omloop brengen, vervolgen. Gestolen of verloren bankbiljetten moeten worden vermeden, en daarom is het noodzakelijk dat er systemen voor het bewaren en overdragen van bankbiljetten zijn. Hoe hoger de waarde ervan, hoe groter de kans dat ze criminele activieteiten aantrekken. Als je veel geld hebt, zetten mensen dat liever op de bank. Als er een verre leverancier moet worden betaald, wordt gebruik gemaakt van tussenpersonen, die er zonder het geld fysiek te verplaatsen voor zorgen dat de waarde wordt overgemaakt.

De genoemde documenten zijn stukken die een waarde vertegenwoordigen. Het koopcontract getuigt van het feit dat een persoon eigenaar is geworden van een object. Ontvangstbewijzen bevestigen dat wij eigenaar zijn van de gekochte goederen, dat wij een recht van garantie hebben en dat wij omzetbelasting hebben betaald.

Bij de digitale transformatie zal de informatie die de waarde aantoont in elektronische vorm zijn. Deze gegevens moeten dus zodanig worden bewaard dat de waarde behouden blijft. Blockchain is het technische element dat het mogelijk maakt om te weten of de gegevens intact zijn, maar om de authenticiteit ervan te garanderen is een beheersysteem nodig om de gegevens op te slaan en te beveiligen en ze op de juiste plaatsen terecht te laten komen en in te grijpen in geval van pogingen tot vervalsing. Het beheersaspect, dat wordt uitgevoerd door computers of door mensen, blijft een belangrijk aspect voor de beveiliging van digitale waarden.

Het uitgangspunt van het functioneren van het Bitcoin-systeem is open-sourcesoftware die het beheer mogelijk maakt en de verschillende knooppunten met elkaar verbindt. Als deze software fouten of gebreken bevat, wordt de waarde van Bitcoins in twijfel getrokken. Het beheer en onderhoud van de software staat daarom centraal en is cruciaal; een fout in de programmering kan ertoe leiden dat criminelen de bezittingen in handen krijgen. Blockchain is het gereedschap dat het mogelijk maakt om systemen te creëren die digitale waarden opslaan, maar deze kunnen zich alleen ontwikkelen en bestaan in combinatie met een geldig beheer. De laatste tijd hebben de informatietechnologieën grote vooruitgang geboekt en zijn ze over het algemeen in staat om met verschillende soorten digitale waarden om te gaan en deze veilig en met maximale betrouwbaarheid te genereren, door te sturen, te verkopen en te annuleren. Organisatorisch gezien bevindt het zich nog in het beginstadium en het zal nog enige tijd duren voordat er een erkende cultuur en methodes worden ontwikkeld voor het veilig bewaren van waarden die in digitaal formaat zijn opgeslagen.

Legale en culturele aspecten van blockchain

Mijn afstudeerscriptie in de rechten, geschreven in 1986, had elektronische handel en gegevensbescherming als hoofdonderwerp. Destijds was het aanbod van diensten beperkt tot de toegang tot gespecialiseerde databanken. Het thema was nieuw, met schaarse literatuur over het onderwerp, maar het grote ontwikkelingspotentieel was duidelijk aanwezig. Een van de vragen die we ons stelden, was of er voor e-commerce wijzigingen in het bestaande rechtssysteem nodig waren. Het was duidelijk dat er nieuwe gebruiksmethoden en soorten contracten zouden ontstaan, maar ik was tot de conclusie gekomen dat de verschillende contracten, in hun juridische inhoud, substantieel onveranderd zouden blijven. Zo kwam het dat de informatierevolutie zich snel ontwikkelde en op elk gebied van de samenleving beslag kreeg, dankzij het feit dat de bestaande wetten en juridische concepten goed van pas kwamen en zeer beperkte aanpassingen zouden vereisen.

Ik denk dat hetzelfde kan worden gezegd van blockchain, als een instrument om de integriteit en authenticiteit van de gegevens te waarborgen. De invoering van deze techniek kan plaatsvinden op basis van de bestaande regelgeving en met zeer tijdelijke wijzigingen, zonder dat het rechtssysteem wordt aangetast. In het algemeen zijn certificaten en digitale handtekeningen al voorzien in alle nationale regelgeving. Het gegevenscertificeringssysteem voor blockchain kan dus al op de meeste gebieden worden gebruikt. Het uitgangspunt voor de erkenning door de administratieve en gerechtelijke autoriteiten is dat digitale zegels worden berekend met technieken die uiteraard vervalsing ervan voorkomen. Daarom kunnen alleen algoritmen zonder gebreken worden gebruikt.

Deze vraag rijst vooral op organisatorisch en cultureel vlak. Blockchain wordt, net als andere technieken, geadopteerd zonder volledig te weten wat de implicaties en gevolgen zijn. Dan is er een deel van de wereld dat vooruit denkt, terwijl anderen zich niet volledig bewust zijn van de veranderingen die gaande zijn. Zo wordt de afschaffing van contant geld nog steeds uitgevoerd als een systeem om misdaad en belastingontduiking te bestrijden, zonder rekening te houden met het feit dat de georganiseerde misdaad het meest actief is geweest in het gebruik van Bitcoin en andere digitale munten als instrument om grote bedragen te verhuizen en te recyclen. In dit verband wordt opgemerkt dat de strafrechtelijke, civiele en reputatiespecifieke gevolgen van het gebruik van nieuwe betalingssystemen op basis van openbare journaals, die onuitwisbaar zijn gemaakt door blockchain, nog steeds niet worden erkend. Het rechtssysteem is erg traag en het zal waarschijnlijk jaren duren voordat de misdaden die met Bitcoin worden gepleegd, aan het licht komen. Mensen kunnen erachter komen dat ze ontvangers of eigenaren zijn van fondsen die gekoppeld zijn aan criminele activiteiten. Onsuccesvolle beleggers of mijnwerkers, die de blokken vormen en daadwerkelijk toestaan dat operaties worden uitgevoerd, kunnen hun vermogen verliezen of in twijfel worden getrokken voor het witwassen van geld of zelfs medeplichtigheid aan misdrijven. Ik ga ervan uit dat sommige advocatenkantoren zich zullen specialiseren in het analyseren van journaals en het vinden van manieren om rechtszaken aan te spannen. Vanuit dit oogpunt kan het grote voordeel van blockchain, die een ondeelbare keten creëert, ook de achilleshiel worden die het hele systeem ten val kan brengen.

Het bewaren van gegevens met blockchain

De belangrijkste inhoud wordt ook nu nog op papier vastgelegd. Al met al is de informatietechnologie een relatief recent fenomeen, en de bewaring van digitale informatie volgt nog steeds de methoden die worden gebruikt voor papieren documenten, waarvan het hoofddoel de bescherming van het medium zelf is Boekhoudtoepassingen worden als voldoende veilig beschouwd als ze manieren bevatten om de toegang te beperken of als ze volgsystemen mogelijk maken. Gegevens zijn elektrische impulsen die kunnen worden gewijzigd zonder een spoor na te laten. Technische defecten, programmeerfouten of mensen die de beveiligingssystemen misbruiken of omzeilen, kunnen informatie wijzigen en ook sporen van verandering voorkomen. Met blockchain kunt u controleren of de bewaarde gegevens origineel zijn. Blockchain maakt de gegevens veel betrouwbaarder. Zowel degenen die beschermd zijn door beveiligingssystemen als degenen zonder bescherming. Blockchain kan werken met elke vorm van gegevensverzameling. Het Bitcoin-systeem heeft de wereld laten zien dat een journaal dat beschikbaar is op het internet, uitgerust met een blockchain, betrouwbaarder is dan een journaal dat alleen beschermd is door maatregelen die typisch zijn voor traditionele computersystemen.

Blockchain is ook indirect een systeem van gegevensbescherming, omdat het feit dat men snel en gemakkelijk kan begrijpen of de inhoud is gewijzigd, een afschrikwekkend effect heeft op eventuele wijzigingspogingen. Als u merkt dat de gegevens zijn gewijzigd, kunt u kopieën van de gegevens opvragen en met blockchain controleren of het de originele gegevens zijn. Dit principe is ook de basis voor het gebruik van het Bitcoin-systeem. Als een knooppunt een fout in de gegevens vindt, vraagt het de andere knooppunten om de juiste gegevens te verzenden.

Gegevensopslag verplaatst zich naar de cloud, waar gegevens worden blootgesteld aan een heleboel gevaren voor hun integriteit die niet bestonden in traditionele gesloten omgevingen. Zonder een datacertificeringssysteem is er geen manier om er zeker van te zijn dat onze gegevens die in de cloud worden opgeslagen, niet zijn veranderd. Het introduceren van blockchain in bestaande applicaties is vrij eenvoudig. Op deze manier kunt u vertrouwen op gegevens, terwijl informatiesystemen veel veiliger kunnen worden. De huidige wetten staan open voor het gebruik van blockchain als datacertificeringssysteem. Helaas is blockchain nog niet bekend bij mensen, zoals auditors, die het meeste voordeel zouden kunnen halen uit deze technologie. Een groot deel van de dure controles om de gegevensintegriteit te verifiëren zou overbodig worden. Het is zeer waarschijnlijk dat de certificering van de gegevens via blockchain na verloop van tijd de norm wordt op het gebied van de boekhouding, maar we moeten ervoor zorgen dat het zo wordt gebruikt dat het nuttig is voor bedrijven zonder dat het een complicatie wordt.

We hebben op alle niveaus een specifieke opleiding nodig over gegevenscertificeringssystemen en hoe deze het best kunnen worden gebruikt ten behoeve van bedrijven. Bovendien moeten de controlemethoden open worden gehouden. Op veel gebieden zijn het concept van de certificering en de bijbehorende methoden van gebruik nog niet bekend. Het wijdverbreide gebruik van gegevenscertificeringssystemen is echter slechts een kwestie van tijd.

Blockchain in gedistribueerde applicaties

Bitcoin is een boekhoudsysteem gebaseerd op een gedistribueerd journaal. Blockchain is het element waarmee u een gedistribueerde database kunt beheren, omdat de zegels u in staat stellen de integriteit en authenticiteit van de gegevens eenvoudig te controleren. Blockchain is daarom de voorwaarde voor een gedistribueerde applicatie-ontwikkeling. Er is grote belangstelling voor het creëren van applicaties waar gegevens op een gedistribueerde manier worden beheerd of waar gebruikers hun eigen kopie van de gegevens hebben. De voordelen van deze aanpak zijn aanzienlijk, maar applicaties moeten opnieuw worden ontworpen.

Toch is Bitcoin ook heel anders dan de gebruikelijke boekhoudsystemen, omdat het gebaseerd is op gedistribueerde toestemming. Er is geen centrale autoriteit die beslist welke transacties worden toegevoegd, maar elk knooppunt in het Bitcoin-netwerk beslist, op basis van vooraf gedefinieerde regels, welke transactieblokken aan het journaal worden toegevoegd. Na verloop van tijd ontstaat er een consensus over welke blokken juist zijn. Het doel van blockchain is om de gegevensintegriteit te waarborgen. In het Bitcoin-systeem wordt de berekening van het zegel echter zeer kostbaar gemaakt, omdat het ook wordt gebruikt om het gedistribueerde toestemmingssysteem betrouwbaar te maken. Deze technische keuze schept veel verwarring omdat het de neiging heeft te doen geloven datblockchain hand in hand moet gaan met gedistribueerde toestemming. Toch klopt dit niet, want blockchain staat in feite los van het feit dat het systeem voor het toevoegen van gegevens gebaseerd is op gecentraliseerde of gedistribueerde toestemming. Er kunnen gedistribueerde systemen zijn die gecentraliseerde toestemming gebruiken of een gedistribueerde toestemming die niet gebaseerd is op blockchainberekeningen.

Bij het verdwijnen van bemiddeling

Het gebruik van papieren documenten heeft de groei van de bemiddeling bevorderd. De moeilijkheden en risico's die gepaard gaan met het versturen van geld naar verre landen hebben geleid tot het ontstaan van banken. Het geld wordt niet fysiek overgemaakt, maar komt via tussenpersonen bij de begunstigde terecht, wat leidt tot een boekhoudkundige verrekening. Hetzelfde systeem wordt gebruikt voor de aan- en verkoop van voorraden, obligaties, olie, edelmetalen en alles wat op de beurs wordt verhandeld. De waarden blijven fysiek in bewaring bij een tussenpersoon die de eigendomsoverdracht bijhoudt en uiteraard een vergoeding ontvangt.

Wanneer het eigendomscertificaat van een aandeel, van een obligatie of van een andere waarde of object in digitale vorm is, opent zich plotseling de mogelijkheid om het elektronisch over te dragen naar elk punt in de wereld. Het is niet langer nodig om tussenpersonen te hebben. Het Bitcoin-systeem maakt het mogelijk om directe betalingen te doen zonder tussenpersonen. Wanneer de overdracht wordt geregistreerd in het Bitcoin-journaal, wordt de waarde geacht te zijn overgedragen. Dankzij blockchain kunt u digitale waarden, aandelen, obligaties, tickets, aankoopbonnen, echtheidscertificaten en alle andere zaken die direct kunnen worden ingewisseld, aanmaken.

Bitcoin is geboren als een systeem om zonder tussenpersonen en tegen lage kosten geld over te maken, maar het heeft zich vervolgens in een heel andere richting ontwikkeld. Een groot deel van de activiteiten van Bitcoin wordt afgehandeld door tussenpersonen (Exchanges), die extra diensten aanbieden zoals het omwisselen van Bitcoins in dollars en andere gangbare valuta. De kosten worden dan sterk verhoogd en liggen in de orde van grootte van US$ 60 per transactie, als we kijken naar de vergoeding voor het werk dat de miners hebben gedaan. Bitcoin, buiten de technische beperkingen, is geen systeem dat kan concurreren met traditionele banksystemen en de meest moderne, gecentraliseerde systemen zoals PayPal, M-pesa, Wechat of Alipay.

Blockchain technologie heeft veel aandacht getrokken en ook veel investeringen opgeleverd om nieuwe soorten bedrijven te creëren die gebruik maken van digitale oplossingen die geen tussenpersonen nodig hebben. De realiteit is echter zeer complex en ik heb niet het gevoel dat de tussenpersonen zullen verdwijnen, aangezien zij een reeks diensten aanbieden. Ik ben van mening dat blockchain juist in het kader van de bemiddeling gebruikt zal worden om de processen veiliger, efficiënter en gemakkelijker te integreren.

Blockchain toegepast op gecentralizeerde databases

Een groot toepassingsgebied voor blockchain is zeker dat van de gecentraliseerde databanken. Zoals het voorbeeld van Banana Boekhouding aantoont, is de toepassing van blockchain op bestaande boekhoudsystemen technisch zeer eenvoudig en brengt het aanzienlijke voordelen met zich mee. Het aanpassen van bestaande applicaties die gebruik maken van relationele databases (SQL) is technisch zeer eenvoudig. In plaats daarvan moet de aandacht worden gericht op organisatorische aspecten.

De meeste boekhoudtoepassingen zijn gebaseerd op een journaal dat transacties bevat. Het is noodzakelijk om twee extra kolommen in de gegevenstabel toe te voegen om het progressieve nummer van de rij en het progressieve zegel (blockchain) te onthouden. Over het algemeen zijn de transacties al genummerd, maar om de uitvoering te vergemakkelijken en conflicten met bestaande procedures te vermijden, is het raadzaam om een ander regelnummer te gebruiken. Het is een kwestie van het implementeren van een procedure, vergelijkbaar met die van Banana Boekhouding en zoals eerder uitgelegd, die het mogelijk maakt om de zegels van de definitieve transacties die nog niet verzegeld zijn, te berekenen. Het zou de procedure kunnen zijn om registraties toe te voegen of een procedure die op regelmatige basis de verrichtingen nummert, de zegels berekent en opslaat in de regels van de transacties. (Voor nadere technische informatie wordt verwezen naar de toelichting in het Amerikaanse octrooi). De zegels moeten dan veilig worden bewaard. Dit is een organisatorische kwestie. We moeten natuurlijk procedures implementeren die de zegels volgen en de integriteit van de gegevens controleren.

Betrouwbaarheid is uiteraard afhankelijk van het bestaan van een interne organisatie die taken toewijst en ervoor zorgt dat alleen aangewezen personen de mogelijkheid hebben om de originele zegels te wijzigen. Om deze taak te ondersteunen kunnen digitale notarissystemen natuurlijk nuttig zijn, maar de betrouwbaarheid van de gegevens zal altijd afhankelijk zijn van mensen. Daarom heeft de organisatie een essentiële rol voor de betrouwbaarheid van de gegevens. Het zal ook nodig zijn om procedures in te voeren om de bestaande zegels te verwijderen, zodat de reeds gecertificeerde gegevens kunnen worden aangepast. Ik zal niet in detail treden, maar er kunnen verschillende situaties zijn, coderings- of programmeringsfouten, systeemwijzigingen, die ons kunnen dwingen om de gegevens te wijzigen en de zegels te vervangen.

Dezelfde aanpak die voor de boekhouding wordt gebruikt, kan ook worden toegepast op alle gebieden waar een journaal of een register bestaat. Blockchain kan dan worden gebruikt om te certificeren:

 • gegevens uit een kadaster;
 • de toegangsregistratie;
 • het gebeurtenissenlog van een computer;
 • andere datastructuren die waardevolle informatie verzamelen.

Elke handeling kan worden voorzien van een voortschrijdende verzegeling. De controle kan eenvoudig worden uitgevoerd. Dit systeem is, zeker als het om zeer grote hoeveelheden gegevens gaat, veel eenvoudiger, sneller en veiliger dan procedures voor gegevensvergelijking. Eventuele pogingen tot manipulatie kunnen eenvoudig worden gedetecteerd.

In grote organisaties is het belangrijkste boekhoudkundige document het resultaat van de consolidatie van verschillende lokale journalen. Het komt vaak voor dat de journalen worden aangepast en dat er verschillen zijn, die moeilijk te overbruggen zijn. Blockchain zorgt ervoor dat de gegevens altijd gesynchroniseerd zijn en dat er geen verschillen zijn. Het zegel van het te integreren journaal wordt ook opgeslagen in het centrale journaal. De volgende keer, alvorens over te gaan tot de integratie van nieuwe bewerkingen, zal door het vergelijken van de opgeslagen zegels worden gecontroleerd of de reeds geïntegreerde bewerkingen niet zijn veranderd. Op deze manier zullen de gegevens van verschillende systemen altijd gesynchroniseerd worden. Dit systeem is door de Zwitserse organisatie voor ontwikkelingswerk Helvetas overgenomen. Dankzij blockchain van Banana Boekhouding is Helvetas in staat om de boekhouding van meer dan 200 projecten in de hele wereld te integreren en te onderhouden met de centrale boekhouding.

Controle van de boekhouding met blockchain

Blockchain vereenvoudigt het bewaren van boekhoudkundige gegevens aanzienlijk. U kunt kopieën van de bestanden bewaren, back-ups maken en door het controleren van de zegels ervoor zorgen dat de gegevens authentiek zijn.

Voor accountants zal het belangrijk zijn om de werking van de blokketen te controleren en na te gaan hoe de zegels worden toegekend en opgeslagen. We moeten voorkomen dat de zegels worden gemanipuleerd en dat mensen de gegevens en tegelijkertijd ook de zegels wijzigen.

Als de transacties zijn voorzien van zegels, zal het voor onbevoegden veel moeilijker zijn om boekhoudtransacties te wijzigen en hun sporen te verbergen. Het vinden van wijzigingen in de gegevens zal veel eenvoudiger zijn, evenals het herstellen van de oorspronkelijke status. Blockchain is een belangrijke ontmoediging voor het wijzigen van de boekhoudmutaties. In een goed georganiseerd systeem kan elke poging tot wijziging in zeer korte tijd worden ontdekt. Blockchain maakt ook de operaties die op de gegevens worden uitgevoerd veiliger en het zal gemakkelijk zijn om ongepaste wijzigingen in de bestaande gegevens, als gevolg van onjuiste procedures, te identificeren.

Blockchain maakt het niet onmogelijk gegevens te wijzigen, in tegenstelling tot wat gedacht wordt. Als er fouten zijn die geforceerd moeten worden gecorrigeerd kan dat gedaan worden. Echter de zegels moeten worden bijgewerkt en deze bewerkingen moeten goed worden gedocumenteerd.

De mogelijkheid om authentieke kopieën te maken stelt de controleurs in staat om ook buiten het computersysteem controles uit te voeren met de zekerheid dat de gegevens hetzelfde zijn. Met blockchain wordt het nog eenvoudiger om periodieke revisies uit te voeren; dankzij de verzegeling kunt u er zeker van zijn dat de reeds gecontroleerde mutaties niet zijn veranderd.

Blockchain vergemakkelijkt ook wijzigingen die door meerdere instanties worden uitgevoerd. De zekerheid van de gegevensintegriteit maakt het mogelijk om te vertrouwen op reeds eerder uitgevoerde controles. Er is geen gevaar dat er in de tussentijd iets gemanipuleerd is of dat men werkt met afwijkende gegevens.

Voor de fiscus is blockchain uiteraard een interessant systeem. Bedrijven hoeven niets anders te doen dan het zegel met betrekking tot de huidige boekhoudstatus tegelijk met de afhandeling op te sturen en dan zijn ze er zeker van dat de gegevens hetzelfde blijven. De belastingdienst en de accountants kunnen gemakkelijk afzien van die controles die tot doel hebben wijzigingen in de gegevens aan het licht te brengen.

Behoud van flexibiliteit van organisaties

blockchain verbindt alle handelingen en maakt het onmogelijk om ze te veranderen. Het wordt daarom essentieel dat de gecertificeerde gegevens zo correct mogelijk zijn. Het corrigeren van alle fouten met omkeer- en correctiebewerkingen is geen goede oplossing, omdat de boekhouding moeilijk te begrijpen zou worden. De gegevensbeschermingsbeginselen voorzien ook in de correctie van fouten. Als u blockchain introduceert en het niet meer mogelijk is om de gegevens te wijzigen, is het noodzakelijk om een systeem te hebben dat in staat is om een hoge kwaliteit te garanderen. In Banana Boekhouding is er de mogelijkheid om mutaties toe te voegen, de boekhouding te controleren en eventuele bewerkingen te corrigeren. Pas als de gegevens zijn afgestemd en u er zeker van bent dat ze correct zijn, wordt blockchain toegepast. Dezelfde aanpak wordt ook gebruikt in Bitcoin-transacties: iedereen kan bewerkingen versturen, maar het systeem houdt strikte controles bij. Alleen geverifieerde bewerkingen, die daadwerkelijk beschikbaar zijn, worden onderdeel van het journaal. Ook op dit gebied hebben we een goed compromis bereikt tussen een flexibel systeem en een definitief journaal.

De invoering van blockchain zonder rekening te houden met de noodzaak van flexibiliteit kan de procedures zeer complex en de bedrijven star maken. Als het zegel op alle handelingen wordt aangebracht, zonder dat de mogelijkheid om gegevens te verifiëren aan mensen wordt overgelaten, wordt er meer kwaad dan goed gedaan.

Het grote risico van een bureaucratische aanpak is uiteraard zichtbaar op fiscaal gebied, waar men nog steeds van mening is dat bedrijven, om belastingontduiking te voorkomen, verplicht moeten worden om mutaties snel te boeken en deze niet meer te wijzigen. Het toepassen van blockchain op de boekingen, nog voordat het mogelijk was om de boekingen met elkaar in overeenstemming te brengen en een controleoverzicht voor de hele periode af te drukken, zou het voor kleine bedrijven nog moeilijker maken om de boekhouding bij te houden.

In de digitale wereld laten alle bewerkingen nu een record achter. Boekhouding is het consolideren van gegevens uit verschillende bronnen. In de komende jaren zal het catalogiseren en classificeren van gegevens automatisch worden uitgevoerd door intelligente systemen. In deze nieuwe context zal elke vorm van fraude andere methodes gebruiken, zeker niet door simpelweg gegevens in te voeren in de boekhouding en deze enkele dagen later te verwijderen. Voor kleine bedrijven moet het verplicht zijn om blockchain toe te passen op de boekhoudmutaties wanneer de gegevens kunnen worden gecontroleerd. Namelijk aan het einde van een boekhoudperiode, of wanneer periodieke verslagen ( BTW-gegevens) moeten worden ingediend.

De situatie is anders voor grote bedrijven, waar het journaal wordt gevoed door automatische procedures en er veel gebruikers zijn van het systeem. In deze gevallen kan blockchain direct worden toegepast. In de organisatie van processen moet worden geanalyseerd wanneer blockchain het beste kan worden toegepast.

De uitleg zou wel eens te lang kunnen duren, maar toch is het goed te bedenken dat de digitalisering van de belastingdienst, met de verplichting om gegevens in digitaal formaat te versturen, hand in hand is gegaan met de toename van de hoeveelheid gegevens en de complexiteit. Opnieuw met het oog op het beperken van de belastingontduiking zijn de fiscale richtlijnen voor het indienen van de jaarrekening en de resultatenrekening verveelvoudigd. Veel kleine bedrijven zijn gedwongen om de boekhouding volledig uit te besteden. In veel gevallen zijn de gegevens in de fiscale overzichten zozeer losgekoppeld van de bedrijfsrealiteit dat de fiscale boekhouding niet meer als controle-instrument kan worden gebruikt. In feite wordt de boekhouding steeds vaker extern in opdracht gegeven met als enig doel het opvolgen van eventuele fiscale verplichtingen. De volledige scheiding van taken heeft tot gevolg dat bedrijven in afzonderlijke en gescheiden afdelingen worden georganiseerd, wat duur is, maar ook ideaal voor ontduiking.

Inmiddels heeft de technologie nieuwe mogelijkheden voor ontduiking geboden, denk maar aan betalings- en investeringssystemen via virtuele valuta. De belastingdienst moet de situatie in zijn geheel beoordelen en ervoor zorgen dat het bijhouden van een boekhouding en het betalen van belastingen zo eenvoudig mogelijk wordt. Het gebruik van blockchain moet dit doel dienen, ook omdat wanneer de economie gezond is, de belastinginkomsten toenemen. Een meer macro-economische en minder bureaucratische aanpak zou natuurlijk ook nuttiger zijn voor de staat.

 

Banana.ch SA patent

Banana.ch heeft in 2002 een patent aangevraagd voor de certificatie van transactiegegevens. Het patent werd geregistreerd door het octrooibureau in 2006 (US Patent No. 7.020.640).

De door Banana ontwikkelde methode is zeer eenvoudig toe te passen op transactionele databases. Blockchain technologie kan in korte tijd en met enkele aanpassingen worden toegepast op bestaande IT-systemen. Significante resultaten kunnen worden bereikt met beperkte investeringen: het voldoen aan richtlijnen voor gegevensopslag, het verhogen van de veiligheid, het verlagen van de beheerskosten van IT-systemen en het verhogen van de efficiëntie van veel procedures. Banana.ch staat tot uw beschikking voor informatie en ondersteuning.

Het geografische toepassingsgebied van het patent is beperkt tot de VS en Banana.ch verleent niet-vrije licenties voor het gebruik van de methode en vrije licenties voor projecten zonder commerciële doeleinden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De auteur

Domenico Zucchetti (1960), CEO van Banana.ch, is boekhouder, jurist en programmeur. Hij studeerde boekhouden en studeerde in 1986 af in de rechten met een afstudeerscriptie over e-commerce. Na zes jaar in een financiële instelling te hebben gewerkt, richtte hij het bedrijf Banana.ch op. Hij begon op 19-jarige leeftijd met professioneel programmeren en volgt nog steeds direct de ontwikkelingen van de Banana Boekhouding software.

In 2002 was hij de eerste die blockchain technologie in de boekhouding gebruikte en een Amerikaans patent nr. 7.020.640 aanvroeg.

Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring met verschillende belastingstelsels en coördineerde de ontwikkeling van hulpmiddelen die de aanpassing aan de nationale eisen en het gemakkelijk opzetten van een geavanceerde financiële- en liquiditeitsplanning vereenvoudigen.

 

Eerste publicatie op 8. Oktober 2018

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email