Budget

Deze documentatie is verouderd

De meest volledige en bijgewerkte documentatie is die van Banana Boekhouding Plus: Probeer het nu

In this article

Budget bedragen ingevoerd in de Rekeningen tabel

De Rekeningen tabel heeft een kolom Budget waarin het Budget voor het huidige jaar kan worden ingevoerd.

De Budget tabel daarentegen heeft veel meer mogelijkheden en u kunt er budget transacties invoeren waarmee u een gedetaileerde planning van uw financiële en kasgeld (of kasgeld equivalent) situatie kunt maken.

Voor meer informatie en voorbeelden bezoekt u de pagina over Financiele Planning (Engelstalig).

 

De Budget tabel toevoegen

Als uw boekhoudingsbestand nog geen Budget tabel heeft gaat u als volgt te werk:

 • Ga naar het menu Extra
 • Commando Nieuwe functies toevoegen, Budget tabel toevoegen
 • Kies Budget tabel toevoegen
  Let op
  : dit kan niet ongedaan worden gemaakt; maak een kopie van de vorige versie van het bestand als u terug wilt kunnen gaan naar de eerdere toestand.

Daarna zal het programma:

 • De Budget tabel toevoegen daarbij de budgetwaardes uit de Rekeningen tabel overnemend.
 • De Budget kolom in de Rekeningen tabel blokkeren.
  De waarden van deze kolom worden berekend volgens de budget transacties, waarbij de periode gebruikt wordt die in het Tabblad Boekhouding van Bestandseigenschappen staat.


Het budget invoeren

 1. Voer de budget transacties één voor één in de Budget tabel in
  Voer toekomstige boekingen in alsof het normale transacties zijn maar dan met een datum in de toekomst.
  Bijvoorbeeld:
  • Als u budget wilt voor de maandelijkse verkopen voert u een verkooptransactie in; voer uw contanten rekening of equivalent daarvan in de Debet rekening kolom in en voer de verkopen rekening in de Credit rekening kolom in voor iedere maand. Als datum kunt u een datum ongeveer aan het eind van de maand invoeren en als bedrag voert u het te verwachten bedrag in.
   Als u een budget voor de verkopen van ieder product wilt voer dan enkele verkooptransacties in voor ieder product met de door u verwachte verkoopaantallen.
  • Voor uw uitgaven budget voert u enkele transacties in waarbij u uw uitgaven rekening invoert in de Debit rekening kolom en uw contanten of het equivalent daarvan in de Credit rekening kolom.
   Als er herhaalde bewerkingen zijn kunt u de Herhalen kolom gebruiken om het herhalingspatroon te specifiëren.
 2. De budget waardes weergeven

 

Budget tabel kolommen

De Budget tabel kolommen lijken erg op de kolommen van de Transacties tabel. In het volgende voorbeeld gebruiken we rekeningen met namen om het makkelijker te maken dit te begrijpen. Normaliter zou u uw eigen rekeningnummers gebruiken.

Over het algemeen is de kolom met bedragen genoeg om een budget te maken.
Voor ingewikkelder budgetten kunt u ook de hoeveelheid, de prijs per eenheid, of een formule invoeren. Het programma berekent dan automatisch het bedrag in de kolom Bedrag.
 

De Budget transacties invoeren

In de Budget tabel kunnen de transacties op precies dezelfde manier ingevoerd worden als in de Transacties tabel waarbij de datum van de boeking, de Debet en de Credit rekeningen en het bedrag aangegeven worden.

Uitleg over de kolommen in de Budget tabel (niet alle kolommen zijn zichtbaar in de afbeelding hierboven; deze kunnen zichtbaar gemaakt worden met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens):

 • Datum kolom
  De toekomstige datum waarop u verwacht dat de boeking plaats gaat vinden;
  Als u de datum niet precies weet, bijvoorbeeld bij een maandelijkse verkopen budget, voer dan als datum de laatste dag van de maand in.
 • Herhalen kolom
  Er kan een herhalingscode ingevoerd worden, eventueel voorafgegaan door een cijfer
  (3M per kwartaal, 6M per halfjaar (semester), 7D weekelijks, 3ME per kwartaal aan het eind van de maand)
  • Leeg: er is geen herhaling
  • "D" voor een dagelijkse herhaling (Dag)
  • "W" voor een wekelijkse herhaling (Week)
  • "M" voor een maandelijkse herhaling (Maand)
  • "ME" voor een maandelijkse herhaling maar met een datum aan het eind van de maand.
   Als dit gestart wordt op 28-2-2017 dan zal de volgende datum 31-3-2017 zijn
  • "Y" voor een jaarlijkse herhaling (Jaar)
  • "YE" voor een jaarlijkse herhaling maar met een datum aan het eind van de maand.
   Als dit gestart wordt op 28-2-2015 dan zal de volgende datum 29-2-2016 zijn.
 • Einde kolom
  Hier wordt de datum waarna geen herhalingen meer moeten plaatsvinden aangegeven.
 • Variant kolom
  Een mogelijke variant van het budget kan hier aangegeven worden, in combinatie met de Apps.
 • Nieuw Jaar kolom
  Hier kunt u aangeven hoe de overdracht moet plaatsvinden bij het aanmaken van een nieuw jaar
  • Geen waarde: de datum wordt verhoogd met een jaar
  • "1" De datum blijft hetzelfde
  • "2" De datum wordt niet overgedragen naar het nieuwe jaar
 • Debet rekening en Credit rekening, KP1, KP2, KP3 kolommen
  Precies zoals in de Transacties tabel gebruikt u deze kolommen om te bepalen op welke rekeningen de boeking moet worden gedaan.
  U kunt ook segmenten en kostenplaatsen gebruiken om een budget per segment of per kostenplaats te krijgen.
 • Hoeveelheid kolom
  In deze kolom kunt de hoeveelheid van een product invoeren. De hoeveelheid, vermenigvuldigd met de prijs per eenheid, levert het totaalbedrag op.
 • Eenheid kolom
  In deze kolom kunt u de hoeveelheidsbeschrijving invoeren bijvoorbeeld m3, ton, stuks, ...
 • Prijs/Eenheid column
  De prijs per eenheid, vermenigvuldigd met de hoeveelheid, levert het totaalbedrag op.
  • In Inkomsten & Uitgaven boekhoudingsbestanden moet u de prijs per eenheid negatief invoeren (met een min teken), zodat het bedrag in de Uigaven kolom terechtkomt
 • Formule kolom (in basis valuta)
  In deze kolom kan de gebruiker rekenformules, in Javascript en met functies van de Banana Apps, invoeren.
  Als er een formule aanwezig is (of wat voor tekst dan ook) wordt de waarde van de kolom Bedrag ingevuld volgens het resultaat van de formule. Zie hierna hoe dit gebruikt wordt.
  • In een dubbel boekhouden boekhoudingsbestand moet het resultaat van de formule altijd een positief bedrag zijn
  • In een Inkomsten & Uitgaven boekhoudingsbestand wordt het resultaat beschouwd als inkomsten als het positief is, als het negatief is wordt het beschouwd als uitgaven.
 • Bedrag kolom (in basis valuta)
  Het bedrag dat geboekt moet worden.
  Als in de rij een herhaling voorkomt wordt het bedrag alleen in de eerste transactie aangegeven; de bedragen van de volgende transacties worden getoond in de rekeningkaart.
  Het programma berekent het bedrag automatisch in de volgende gevallen:
  • Als er een waarde in de Hoeveelheid of Prijs/Eeenheid kolommen staat wordt het bedrag automatisch berekent op basis van de inhoud van deze twee kolommen.
   • In een dubbel boekhouden boekhoudingsbestand is het resultaat een positief bedrag
   • In een Inkomsten & Uitgaven boekhoudingsbestand wordt het resultaat beschouwd als inkomsten als het positief is, als het negatief is wordt het beschouwd als uitgaven.
  • Als een formule is ingevoerd is het bedrag het resultaat van de formule.
   Formules gaan boven de hoeveelheid en prijs/eenheid berekening.
 • Totaal kolom
  Dit is de som van de bedragen van de herhalende rijen die een onderdeel zijn van de specifieke boekhoudingsperiode.
  Om de diverse bedragen weer te geven gebruikt u het commando Rekening kaarten.
 • Valuta Bedrag kolom
  Dit is transactiebedrag in de gebruikte valuta (zie transacties in vreemde valuta).
  Dit bedrag is nodig om de waarde in basisvaluta te berekenen met de aangegeven wisselkoers.
  Als er een formule aanwezig is dan is de waarde het resultaat ervan.
  In het geval van herhalingen wordt het eerste bedrag daarvan aangegeven. De bedragen van de herhalingstransacties worden getoond in de rekeningkaart.
 • Formule Valuta kolom
  Hier kan een berekeningsformule ingevoerd worden.
 • Totaal bedrag in valuta kolom
  Dit is de som van de bedragen in de rekening valuta van de herhalingsrijen die onderdeel zijn van een specifieke boekhoudperiode.
  Als er geen datum is of als de begin- of einddatum geen onderdeel zijn van de boekhoudingperiode, dan is deze kolom leeg.


Functies die u kunt gebruiken in de Formule kolom

Als u voorbeelden wilt zien van formules kijk dan naar de volgende pagina's:

In de Formule kolom kunt u een formule in de Javascript taal invoeren en programmeerfuncties van de Banana Apps gebruiken.
Als er een formule aanwezig is (of wat voor tekst dan ook) wordt de waarde van de kolom Bedrag ingevuld volgens het resultaat van de formule.

 • Resultaat van de laatste operatie.
  De formule wordt uitgevoerd en het resultaat weergegeven.
  10*3 //30 wordt getoond
  Als er een serie van meerdere operaties is, gescheiden door een puntkomma, wordt het resultaat van de laatste operatie getoond.
  10*3;7; 7 wordt getoond
 • Decimaal scheidingsteken.
  Javascript gebruikt alleen de punt "." als decimaal scheidingsteken
  Als u een ander scheidingsteken gebruikt wordt het getal waarschijnlijk afgebroken.
 • DEBUG  is een variabele die true (waar) of false (onwaar) kan zijn.
  Als deze waar is worden alle resultaten van de formules getoond in berichten in het Berichtenvenster.
  De operatie wordt geschreven als "DEBUG=true" of "DEBUG=false".
 • row
  Is een Javascript object dat verwijst naar de huidige rij.
  De waardes van de cellen kunnen opgehaald worden met de value() functie ("columnNameXml").
  • row.value("date") geeft de datum van de transactie.
  • row.value ("JRepeatNumber") geeft het nummer van de herhaling.
   De eerst herhaling heeft nummer 0.
 • budgetCurrent
  Dit is een tabel die de budgetrijen bevat na de aanmaak van de herhalingen.
 • budgetExchangeDifference (account, [date, exchangeRate])
  Deze formule roept de functie Banana.document.budgetExchangeDifference() aan.
 • BudgetGetPeriod(tDate, period)
  Geeft de startdatum en de einddatum van de periode waar de periode kan zijn:
  Returns to the start date (startDate) and the end date (endtDate) relative to the date and the period where the period can be:
  • "MC", "QC", "YC" om de maand, het kwartaal of het huidige jaar aan te geven.
  • "MP", "QP", "YP" om de maand, het kwartaal van het vorige jaar aan te geven.
  • t = BudgetGetPeriod('2015-01-01', 'MP') geeft:
   t.strartDate // 2014-12-01
   t.endtDate // 2014-12-31
 • De volgende functies zijn gelijkwaardig aan de beschikbare functies binnen Banana.document, echter, met de toegevoegde mogelijkheid als startDate de periode van BudgetGetPeriod aan te geven zodat de functie de huidige datum gebruikt als startdatum en als einddatum de datum die teruggegeven wordt door BudgetGetPeriod.
 • budgetBalance('1000', 'MP'); //geeft het saldo van rekening 1000 tot het eind van de vorige maand.
  budgetTotal('1000', 'MC'); //geeft het totaal van de boekingen van rekening 1000 voor de huidige maand.
  • budgetBalance(account, startDate, endDate, extraParam)
  • budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam)
  • budgetTotal(account, startDate, endDate, extraParam)
  • budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
  • budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
  • budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
  • budgetInterest( account, interest, startDate, endDate, extraParam)
 • credit(bedrag)
  Als het bedrag kleiner is dan 0 dan geeft deze functie het bedrag als positief bedrag terug, anders 0.
 • debit(bedrag)
  Als het bedrag groter is dan 0 dan geeft deze functie het bedrag terug, anders 0.
 • include
  Sluit een javascript bestand in en voert het uit. Hierbij kan men zijn eigen functies en variabelen maken die in het script gebruikt kunnen worden.
  • include "file:test.js" 
   Voert de inhoud uit van het aangegeven bestand. De naam wijst naar het bestand waarmee men aan het werk is.
  • include "documents:test.js" 
   Voert de inhoud uit van het tekstbestand dat in de tabel documenten staat.
   Dit moet een bestand van het type "text/javascript" zijn.


Variabelen

Het is mogelijk variabelen direct in de rijen te definiëren en te gebruiken.
De variabele moet eerder zijn gedefinieerd.

price = 10;
total = price * 5;

Gebruikersfuncties

De gebruiker kan persoonlijke functies definiëren in Javascript en deze oproepen in de formules.
Het is dus mogelijk functies te definiëren:

 • Direct in een formule
 • In een bijlage die in JavaScript gecodeerd is; deze bijlage moet als @id de naam "_budget.js" hebben.
 • In een tekst in de tabel Documenten die met het include commando meegenomen moet worden
functie Belastingberekening(winst)
{
  var percentage = 10;
  if (winst > 50000)
   percentage = 10;
  else if (winst > 100000)
   percentage =20;
  return winst * percentage / 100;
}


Berekening en herberekening volgorde

Iedere keer dat u een bedrag in de Budget tabel verandert of wanneer u handmatig de boekhouding herberekent (Shift+F9), voert het programma de volgende operaties uit:

 • Eerst voert het programma de inhoud van het document "_budget.js" uit, als dit bestaat.
 • Het herberekent de rijen van de Budget tabel:
  • Het programma genereert de herhalingsrijen volgens de Begindatum, Einddatum en Herhaling kolommen.
   Als er in januari een rij is met een maand herhaling dan worden 12 identieke rijen aangemaakt, ieder met een datum van een andere maand.
  • De budget rijen worden gesorteerd op datum (als ze dezelfde datum hebben worden ze weergegeven in de volgorde waarin ze ingevoerd zijn)
   • Het transactiebedrag wordt berekend volgens de hoeveelheid en prijs per eenheid of, als er een formule aanwezig is, volgens het resultaat van de formule.
   • Voor de vreemde valuta boekhouding voert het programma eerst de formule uit in de valuta van de rekening en dan in de basis valuta.
    Als er geen formule is voor de basis valuta gebruikt het programma de historische wisselkoers en berekent de waarde in basis valuta.
   • Voor boekhoudingsbestanden met BTW wordt de BTW berekent volgens het bedrag van de transactie.
  • Rijen die eerder verwerkt zijn worden gebruikt voor de berekening van de volgende rijen.
   Het saldo van de rekening, op de datum van de budget rij, bestaat uit de bedragen die eerder verwerkt zijn.
   Als u bijvoorbeeld in een februari transactie een formule invoert die het saldo voor het hele jaar berekent dan krijgt u alleen het saldo tot en met het einde van februari.
 • Het programma herberekent de budget waardes in de Rekeningen kolom volgens de budget transacties en de openings saldi.
 • Het werkt het bedrag in de Totaal kolom in de Budget tabel bij.

Als de begin- of de einddatum van de boekhouding wordt veranderd, en ook andere waardes die gebruikt worden voor de berekening van het Budget bedragen (bijvoorbeeld de BTW tabel), moet u een handmatige herberekening uitvoeren (het commando Boekhouding controleren van het menu Rapporten).

Als u veel rijen heeft met veel herhalende transacties en met een lange berekeningsperiode, dan kan het programma langzamer gaan werken wanneer de Budget tabel wordt herberekend. In dat geval raden we u aan om de optie Totalen handmatig herberekenen in Bestands & Boekhoudingseigenschappen (menu Bestand) te deactiveren.


Een budget afdrukken

Om uw budget af te drukken gebruikt u het commando Uitgebreide balans op groepen van het menu Rapporten. In de sectie Kolommen activeert u de kolom Budget.

Als het budget is ingevoerd in de Budget tabel dan kunt het budget ook per periode afdrukken.

Een Nieuw Jaar aanmaken

Bij het aanmaken van een nieuw jaar maakt het programma automatisch de budget transacties voor het nieuwe jaar aan volgens de waardes in de kolom Nieuw Jaar in de Budget tabel. Als deze kolom niet zichtbaar is kunt hem zichtbaar maken met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens.

 

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email